Gå til hovedinnhold

Folkemøter om Kommuneplanen 2017 - 2030

Formannskapet vedtok 24. mai å legge Kommuneplanens samfunnsdel 2017 - 2030 ut på høring med frist 7. august. Planen ble også presentert i folkemøter 6., 7. og 12. juni. Nå er høringsfristen gått ut og administrasjonen behandler innspillene som er kommet, som videre forelegges politikerne. Endelig behandling av planen er forutsatt å skje i bystyret 20.september.

Innspill fra folkemøte 6. juni i bystyresalen

Ordfører inviterte til folkemøte i Bystyresalen 6. juni om Kommuneplanens samfunnsdel 2017 - 2013. Foto: Ragna Marie Henden

Kommunen er avhengig av andre aktører og samarbeidspartnere for å få gjennomført planer og ha fart i utviklingen, sa både ordfører, rådmann og eksterne aktører på folkemøte 6. juni. Forankring og medvirkningsprosesser har derfor vært viktig i kommuneplanarbeidet.

Her kan du lese mer om hva som ble kommentert på folkemøtet.

Invitasjon til folkemøter om kommuneplanen

Ordfører Harald Furre inviterer til folkemøter med informasjon og presentasjon av forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030. - Vi inviterer til både folkemøte i sentrum, og bydelsmøter. Planen kan hentes digitalt og som trykket versjon, og vi har lagt til rette for gode muligheter for meninger og tilbakemeldinger i høringsfasen fram til 7. august, sier ordføreren.

Kommuneplanen som skal vedtas i bystyret 20. september

FOLKEMØTE 6. juni i Rådhuset kl. 18 - 20.

18:00: Ordfører Harald Furre ønsker velkommen
1
8:05: Hovedtrekk i kommuneplanen presenteres ved rådmann Tor Sommserseth
18:20-18.40:
Korte kommentarer til satsingsområdene ved eksterne samarbeidspartnere
Samskaping som drivkraft -  ved rektor Frank Reichert, UiA
Kompetanse for verdiskaping– ved styreleder Jan Willy Føreland, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.
Deltakelse og tilhørighet – ved  Internasjonal prest og styremedlem i forum for tro og livssyn for Den norske kirke, Odd Bjarne Ellefsen.
B
yvekst med kvalitet - ved prosjektlederTorstein Thorsen Ekern, Klimapartnere Agder
18:40:
«Kompakt by ved sjøen» -hovedtrekk i arealstrategi
ved teknisk direktør Ragnar Evensen

Debatt

 

BYDELSMØTE VEST 7. juni, Vågsbygd videregående skole, rom 038, kl 18 - 20
Velkommen ved ordfører Harald Furre
Hovedtrekk i kommuneplanen presenteres av rådmann Tor Sommerseth
"Hva betyr byvekst med kvalitet? " ved parksjef Aase Hørsdal

BYDELSMØTE ØST 12. juni, Strømme skole, kl 18 - 20
Velkommen ved ordfører Harald Furre
Hovedtrekk i kommuneplanen presenteres av rådmann Tor Sommerseth
Kommentarer til planen  ved:

  • helse- og sosialsjef Wenche P. Dehli: Behovet for å utvikle et samfunn der en større andel av befolkningen er eldre og mange flere av oss lever lengre.
  • parksjef Aase Hørsdal : «Byvekst med kvalitet» - hva betyr det?"
  • kulturdirektør Stein Tore Sorthe: Kulturens rolle i planforslaget
  • rådgiver i oppvekst Svein Ove Ueland: «Deltakelse og tilhørighet»  hva betyr det for  barn- og unges oppvekst?

Spørsmål og debatt

«Kompakt by ved sjøen» -hovedtrekk i arealstrategived teknisk direktør Ragnar Evensen

En skapende by med ambisjoner!

Formannskapet vedtak i møte 24. mai å sende Kommuneplanens samfunnsdel 2017 - 2030, datert 19. mai, ut på høring. Formannskapet ønsket også spesielt innspill på Rona som bydelssenter.Høringsfrist er 7. august. Foto: Ragna Marie Henden

Formannskapet vedtok 24.mai 2017 å legge forslag til Kommuneplanens samfunnsdel med overordnet arealstrategi ut til høring (plan- og bygningsloven § 11-14)."En skapende by med ambisjoner" er foreslått som den nye visjonen for Kristiansand mot 2030.

Planen skal behandles i bystyret 20.september 2017. Før det ønsker formannskapet å høre innbyggernes synspunkter.

Formannskapet har i sitt vedtak 24.mai spesielt bedt om innspill til Rona som fortsatt bydelssenter i øst. Formannskapets vedtak her.

Offentlig ettersyn 29. mai - 7. august 2017

Kommuneplanens samfunnsdel 2017 - 2030 legges nå ut på høring. Du kan se den ved å laste ned dokumentet, eller hente et trykket eksemplar i Rådhuskvartalet.

Høringsforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 29.mai - 7. august 2017.

Planen kan du hente ferdig trykket i Servicetorvet Rådhusgata 18.

Du kan også laste ned hele planforslaget her.

Du kan også lese alle vedlegg til saken, blant annet et sammendrag av innspill i medvirkningsprosessen der flere representanter fra lag og foreninger har deltatt her.

Stor medvirkningsprosess

Kommuneplanen er kommunens strategi for å møte fremtidens utfordringer. Høringsutkastet til Kristiansand 2030 har blitt til gjennom en stor medvirkningsprosess. Planen inneholder visjon og posisjoner, fire satsingsområder med mål for langsiktig utvikling og overordnet arealstrategi for byen. Mer om forarbeidet her.

Satsingsområdene

Satsingsområdene i planen peker på de områdene som skal ha ekstra oppmerksomhet og resurser i planperioden og inneholder langsiktige mål «slik vil vi ha det» med flere strategier « slik gjør vi det».

Følgende satsingsområder er pekt ut:

  • Samskaping som drivkraft
  • Kompetanse for verdiskaping
  • Deltakelse og tilhørighet
  • Byvekst med kvalitet

Satsingsområdene tar utgangspunkt i visjonen, globale megatrender og byens muligheter og utfordringer. Hvordan planen svarer på klimautfordringer, demografiske utfordringer, digitalisering, urbanisering og globalisering av samfunnet er behandlet gjennomgående i alle planens satsingsområder.

Posisjonene

Posisjonene «attraktiv opplevelsesby», «inkluderende storby» og «grønn innovasjonsby» skal gjøre byen kjent og underbygge arbeidet kommunen og byen gjør i felleskap for å utvikle Kristiansand som en skapende by.

Forutsetninger for at Kristiansand skal lykkes med sine satsinger er omtalt i kapittel 3 i planforslaget. Rammebetingelser innenfor økonomi, arbeidsgiverområdet og innovative tjenester må være på plass. Organisasjonen må være rigget for å møte fremtidens behov og kommunen er avhengig av samhandling med omverdenen for å lykkes i dette.

En kompakt by ved sjøen

Overordnet arealstrategi er vist som en prinsippskisse med føringer for kommunens fysiske utvikling i et langsiktig perspektiv. Arealstrategien følger opp føringene fra planens satsingsområder. Kristiansand skal styrkes som landsdelshovedstad og utvikles til en kompakt by med levende sentre, og urbane kvaliteter som utnytter nærheten til sjøen som en ressurs.

Juridisk bindende arealbruk vil først drøftes når arbeidet med kommuneplanens arealdel starter opp etter at samfunnsdelen er vedtatt.

Planen skal vedtas i bystyret 20.september 2017. Før det ønsker formannskapet å høre innbyggernes synspunkter.

Høringskanaler

Innspill til høringsforslaget sendes pr post eller epost innen 7. august 2017 til:
Kristiansand kommune, By- og samfunnsenheten, postboks 417, Lund 4604 Kristiansand,
eller ved e-post til post.teknisk@kristiansand.kommune.no

Du kan også gi din mening ved å fylle ut skjema direkte digitalt.

MIN MENING
 om kommuneplanen


Alle innspill merkes sak 201612061

Kontakt

Prosjektleder revisjon kommuneplanen, Grete Sjøholt, (samfunnsdelen)
Næringsrådgiver Lukas Wedemeyer, (samfunnsdelen)
Rådgiver Erik Sandsmark, (overordnet arealstrategi)

eller ved e-post  post.teknisk@kristiansand.kommune.no til postmottak teknisk) til kommunen.

Gjeldende kommuneplan 2011 - 2022 kan du lese her.

Forfatter: Grete Sjøholt/Ragna Marie Henden
Publisert: 06.06.2017 09:13
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?