Gå til hovedinnhold

Klimatilpasningsstrategi for nye Kristiansand

I januar 2018 startet Kristiansand kommune arbeidet med å utarbeide en klimatilpasningsstrategi fram mot 2100. Søgne og Songdalen er nå koblet på for å utarbeide en felles plan for nye Kristiansand.

Klimatilpasningsstrategi for nye Kristiansand

En arbeidsgruppe for nye Kristiansand er nå godt i gang med å utarbeide en strategi for klimatilpasning for nye Kristiansand. Her fra arbeidsmøte 14. september. Fv Kjell Sverre Langenes, fra Søgne kommune, og programrådgiver i nye Kristiansand, beredskapssjef Sigurd Paulsen, Kristiansand kommune, Silje Solvang, prosjektleder for ROS-analyse i nye Kristiansand, Glenn Austegard fra Søgne, og prosjektleder for teknisk sektor i nye Kristiansand, Erik Sandsmark, rådgiver i Kristiansand kommune og prosjektleder for strategien, Thor Skjevrak, kommuneplanlegger i Songdalen kommune, Magnus Skålhegg, i praksis fra UiA, student ved samfunnsplanlegging, Øyvind Handberg, seniorøkonom i Menon, og Simen Pedersen, partner i konsulentselskapet Menon. Foto: Ragna Marie Henden

Miljødirektoratet gir støtte til Søgne, Songdalen og Kristiansand kommuner for å utarbeide en klimatilpasningsstrategi. Dette er del av et pilotprosjekt nasjonalt. Sandefjord, Oslo og nye Kristiansand jobber nå med å utvikle klimatilpasningsstrategier som kan bli rådgivende for andre kommuner i Norge.

Klimatilpasning handler i hovedsak om arbeid for å begrense eller unngå negative konsekvenser av klimaendringer.

- Strategiarbeidet startet opp i Kristiansand kommune i januar i år, men med nye Kristiansand på plass i 2020, så vi det som viktig også å få med Søgne og Songdalen. Strategien skal knyttes opp mot arbeidet med en felles kommuneplan, sier prosjektleder Erik Sandsmark i Kristiansand kommune.

Fredag 14. september var det møte i en felles arbeidsgruppe for utarbeidelse av klimatilspasningstrategien for nye Kristiansand.

- Målet er å utarbeide en strategi før jul i år. Vi jobber nå i dag med å sette opp hvilke mål, delmål, indikatorer og dokumenter vi sammen ønsker skal være resultatet og den endelige strategien for klimatilpasning i nye Kristiansand, sier programrådgiver for nye Kristiansand, Kjell Sverre Langenes.

Etter en anbudsrunde er det Menon Economics i samarbeid med Sweco som har fått jobben med å bistå nye Kristiansand i utarbeidelse av strategien.

Kartlegging i de tre kommunene

Rapporter studeres her av fv Silje Solvang, Sigurd Pedersen og Kjell Sverre Langenes.

Konsulentselskapene har gjennomført en kartlegging fra fagpersoner i de tre kommunene av kunnskapsgrunnlaget, informasjonsinnhenting og kunnskapshull. Dette er ett av flere viktig grunnlag for arbeidet med klimatilpasningsstrategi i nye Kristiansand kommune. Undersøkelsen har kartlagt hvilke klimautfordringer som er relevante, og hvilke kunnskapshull kommunene selv mener de har.

Tema i kartleggingen går på skred og ras, overvann og kraftig og hyppig nedbør, flom, havnivåstigning og stormflo, temperaturøkning og tørke.

Klimautfordringer for Agder

Her er det fv Simen Pedersen, Øyvind Handberg, Magnus Skålhegg og Thor Skjevrak som studerer informasjon til strategiarbeidet.

Resultatene er også sammenlignet med Norsk klimaservicesenter sin klimaprofil for Agder. Norsk klimaservicesenter gir også et viktig kunnskapsgrunnlag for kommunene.

Klimaprofilen for Agder viser økt sannsynlighet for mer intenst og hyppigere kraftig nedbør, flere og større regnflommer, økt fare for jord-, flom- og sørpeskred og utfordringer med stormflo. Det er også økt sannsynlighet for tørke om sommeren, hyppigere vinterisganger, vårsnøskred og kvikkleireskred.

Implementering

- Strategien blir et viktig grunnlag for utarbeidelse av nye Kristiansands kommuneplan, både for samfunnsdelen og arealdelen. Det blir også et viktig arbeid for utarbeidelse av ROS-analyser (risiko - og sårbarhetsanalyser) for nye Kristiansand, sier Langenes.

Innbyggerdialog

 Glenn Austegård (th) mener strategien må være hensiktsmessig og kan gjennomsyre arbeidet innen teknisk sektor. Tv Erik Sandsmark.

På arbeidsmøtet 14. september ble det også presisert viktigheten av også å involvere innbyggere for å utvikle gode løsninger i fellesskap. Arbeidsgruppa anbefaler gode innbyggerdialoger i utfordrende områder. Økt og bedre samarbeid med andre etater ble også satt på lista.

Arbeidsgruppa mener det også blir viktig fremover å forankre strategien godt, og informere i ulike politiske fora, både i de tre kommunene og i fellesnemnda for nye Kristiansand.

- Dette skal være en hensiktsmessig plan, som skal gjennomsyre alt vårt arbeid, sier Glenn Austegard, prosjektleder for teknisk sektor i nye Kristiansand.

Mål, indikatorer og handlingsplan

- Arbeidsgruppa har i dag gitt tilbakemelding til konsulentselskapet på hva vi ønsker å ha med i strategien. Vi jobber med å fastsette mål, sette måleindikator, både på innsats eller resultat, og få en overordnet handlingsplan som skal være et nyttig verktøy, og som må implementeres i handlingsplaner, oppsummerer Langenes.

Anbefalinger

Rapporten fra  Menon på kunnskapsinnhening peker på hva som gjøres bra i de tre kommunene i dag, og kommer med anbefalinger til tiltak som bør inn i den nye felles strategien for de tre kommunene.

Kristiansand kommune har tidligere gjennomført et prosjekt angående egenberedskap/befolkningens sikkerhet. Dette kan med fordel videreføres i den nye kommunen. Det anbefales også at det nedsettes en klimatilpasningsgruppe, gjerne med en dedikert koordinator, som går på tvers av sektorene og de gamle kommunene i nye Kristiansand. Her må Søgne og Songdalen inkluderes i arbeidet som Kristiansand er godt i gang med.

Det anbefales også å skaffe seg større muligheter til å simulere og modellere potensielle skadeflommer, og styrke kompetansen og bemanningen innenfor overvannshåndtering.

Tiltak i den nye kommunen

Overordnet anbefaling fra konsulentselskapet Menon på hva som bør med i nye Kristiansands strategi for klimatilpasning.

Rapporten fra konsulentselskapet sammenfatter anbefalinger for nye Kristiansand basert på kunnskapsinnhentingen i kommunene. De kommer med forslag til blant annet følgende tiltak:

  • Felles system for varsling av hendelser som flom, koordinering og kommunikasjon.
  • Oversikter over lokale dammer i kommunen og eventuelt skadeflommer med konsekvenser (ROS).
  • Felles forståelse og oversikt over forventet klimaendring og hva det vil bety i planleggingen.
  • Flomsonevurderinger med oppdaterte klimatillegg.
  • Et felles system for flomveikart og sårbare områder.

 

Oppstartsmøtet klimatilpasningsstrategi 29. januar 2018

Kontakt

Programrådgiver i nye Kristiansand, Kjell Sverre Langenes, mobil 971 52 434
Prosjektleder Erik Sandsmark, rådgiver i Kristiansand kommune, mobil 930 31 111
Simen Pedersen, fra konsulentselskapet Menon, mobil 959 93 888

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 14.09.2018 15:56
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?