Gå til hovedinnhold

Klimatilpasningsstrategi for Kristiansand kommune

Kristiansand kommune har med støtte fra Miljødirektoratet startet arbeidet med å utarbeide en klimatilpasningsstrategi for byen. Strategidokumentet skal være ferdig til 1. mai 2018.

Koordinerende oppstartsmøte

Oppstartsmøte for utarbeidelse av klimatilpasningsstrategi for Kristiansand kommune. Teknisk direktør Terje Lilletvedt presenterte overordnede utfordringer til strategien. Foto: Ragna Marie Henden

Etter en anbudsrunde er det Menon Economics i samarbeid med Sweco som har fått jobben med å utarbeide strategien for Kristiansand kommune.

- For å gi konsulentselskapet en grundig og god start på oppgaven samlet vi fagfolk fra forskjellige enheter i kommunen til et informasjonsmøte, sier prosjektleder for strategiarbeidet, Erik Sandsmark. – Vi presenterte kommunens arbeid og innspill til strategien for å legge et godt grunnlag. Konsulentselskapet fikk presentert kommunens arbeid innen alt fra beredskap, avløp, flom, skred, infrastruktur, naturmangfold, parker, bekker, overvannstiltak, reguleringsplaner, byggesaksbehandling, byantikvar, kommuneplanarbeid, jordbruksareal, miljøvern, forurensing, folkehelse og sosial bærekraft.

Ny teknisk direktør Terje Lilletvedt, tidligere byingeniør, presenterte også overordnede utfordringer. - Det er mange gode løsninger på markedet som kan gi bedre klimatilpasning, både over og under bakken. Det er alt fra oppgradering av rør, bruk av blågrønne løsninger på bakken og på bygg, samt opprusting av dammer for både å tåle flom, men også bedre kunne regulere mindre bekker og vassdrag. Med strategien kan vi legge fram både ønskede løsninger og kostnader til disse, og hvordan dette kan finansieres, sa teknisk direktør Lilletvedt. - Strategien skal også fokusere på kommunens ansvarsområder og reflektere ressursene kommunen rår over.

Menon Economics i samarbeid med Sweco fikk jobben

Menon Economics og Sweco Norge AS har fått oppdraget med å utarbeide strategien.

Formålet med oppdraget til konsulentene er å utarbeide en klimatilpasningsstrategi for Kristiansand kommune som et grunnlagsdokument for kommuneplanens arealdel. Strategien skal både tydeliggjøre utfordringer og skaffe bedre grunnlag for videre prioriteringer i kommunens handlingsplaner.

- Kristiansand kommune er kommet lengre enn de fleste norske kommuner i klimatilpasningsarbeidet og har for eksempel en koordineringsgruppe for klimatilpasning. Menon Economics og Sweco har et allerede godt samarbeid med gruppen. Sammen med felles erfaring og komplementære kunnskaper, danner dette et godt utgangspunkt for å utvikle en relevant og nyttig klimatilpasningsstrategi, sier prosjektleder Simen Pedersen fra Menon Economics.

Hvorfor klimatilpasningsstrategi?

Miljørådgiver Marianne Bliksås presenterte temakart for forurensing og forurenset grunn, hvor kommunen mistenker at det kan være forurensninger som må hensyntas og undersøkes i tilfelle graving.

Fram mot år 2100 må vi regne med store endringer i klimaet i Norge. Dette vil medføre utfordringer knyttet til en rekke klimarelaterte parametre, som temperaturendringer, sterkere vinder, økt nedbør, overvann, flom, havnivåstigning, stormflo, skred og tørke. Norske myndigheter har mål om at samfunnet skal forberedes på og tilpasses til klimaendringene.

- Kristiansand skal være en blå-grønn by med god beredskap, sier teknisk direktør Terje Lilletvedt. - Håndtering av økt nedbør og ekstremnedbør, samt tilpasninger og sikring for dette, også i kombinasjon med havnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning, er klimautfordringer vi må ta høyde for å kunne takle. – Med utviklingen av en klimatilpasningsstrategi får vi også gode samarbeidsarenaer internt i kommunen, samtidig som det utvikles verktøy for å samle kunnskap og kunne avdekke og bli kjent med ulike utfordringer vi kan møte og må takle fremover, sier teknisk direktør.

- Bedre samhandling med eiere av kritisk infrastruktur er også viktig. Ekstremværet som rammet Sørlandet i høst viste hvor viktig god beredskap er. Klimatilpasning er både å reagere på ekstrem-hendelser og framtidsrettet planlegging. En klimatilpasningsstrategi skal reflektere begge deler. Pr i dag er ikke samfunnet robust nok til å håndtere store hendelser, og vi må koordinere og jobbe sammen for å være godt forberedt, understreker Lilletvedt.

Kristiansand skal være en grønn by med god beredskap

Bystyret vedtok høsten 2017 kommuneplanens samfunnsdel 2017 – 2030. I denne planen er det vedtatt at Kristiansand skal være en grønn by med god beredskap.

Dette skal gjøres ved å:

 • Videreutvikle blågrønne løsninger, øke fokus på arealutvikling som håndterer intens nedbør (permeable flater) og la dette være førende for all planlegging og utbygging.
 • Tilpasse og sikre byen mot konsekvensene av ekstremnedbør og kombinasjonen av havnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning i planlegging og forvaltnin
 • Sikre bedre samhandling med eiere av kritisk infrastruktur og ha god beredskap for viktige samfunnsfunksjoner.

Ressursgruppe

Erik Sandsmark er prosjektleder for utarbeidelsen av Kristiansand kommunes klimatilpasningsstrategi.

Erik Sandsmark, rådgiver i by- og samfunnsenheten, er prosjektleder for strategiarbeidet i kommunen. Ressursgruppa består av fagfolk innen følgende fagfelt:

 • Ingeniørvesenet (avløp, flom, skred og infrastruktur)
 • Parkvesenet (naturmangfold, parker, bekker og overvannstiltak)
 • Plan og bygningsetaten (reguleringsplaner og byggesaksbehandling)
 • By- og samfunnsenheten (kommuneplanarbeid, miljøvern og forurensning)
 • Kommunelegen
 • Beredskapssjef
 • Kristiansand eiendom (kommunal bygningsmasse)
 • Byantikvar

I tillegg kan det være aktuelt å supplere gruppa med fagpersoner fra fylke og fylkesmann

Strategi klar til 1. mai 2018

Konsulentselskapene skal innen april 2018 presentere rapporten, og levere både en kortversjon og en mer detaljert versjon av klimatilpasningsstrategi for Kristiansand kommune. I løpet av februar/mars blir det et midtveismøte mellom ressursgruppa i kommunen og konsulentselskapene.

Strategiarbeidet har fått tilskudd til å utarbeide en klimatilpasnings-strategi fra Miljødirektoratet som forvalter en tilskuddsordning for klimatilpasning i kommuner og fylkeskommuner.

Strategien skal inneholde

 • Forventede klimaendringer i Kristiansand (datagrunnlag)
 • Tekniske og naturbaserte løsninger
 • Hvordan Kristiansand skal møte klimaendringene
 • Konsekvenser og tiltak:
  • Arealbruk og byutvikling
  • Bygningsmiljø
  • Naturmiljø
  • Infrastruktur
  • Vann
  • Helse
  • Beredskap

Kontakt

Prosjektleder Erik Sandsmark, mobil 930 31 111
Teknisk direktør Terje Lilletvedt, mobil 905 38 614

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 05.02.2018 14:10
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?