Innstilt på gode forhandlinger

Formannskapene i Birkenes, Kristiansand, Lillesand, Songdalen og Søgne er innstilt på åpne og gode forhandlinger om en eventuell ny kommune.

Vilje og usikkerhet 

 Songdalen-ordfører Johnny Greibesland ledet det felles formannskapsmøtet for Birkenes, Kristiansand, Lillesand, Songdalen og Søgne. (Alle foto: Svein Tybakken)

Det kom fram på det felles formannskapsmøtet 12. november. Samtidig var sentrale politikere fra alle kommunene tydelige på at det er snublesteiner i veien. Den største heter frykten for sentralisering.

Ordføreren i hver kommune ga tidlig i møtet en kort statusrapport fra sin kommune. Her ble både viljen til gode forhandlinger understreket, samtidig som usikkerheten ble kommentert.

– Vi er opptatt av lokaldemokratiet og av å ivareta våre tre kommunesentra. Vi vet at prosessen blir krevende, det blir vanskelig å kunne måle at det blir bedre i en ny kommune. For oss er det viktig at vi føler at vi får mulighet til reell innflytelse etter at intensjonsavtalen er klar, sa Birkenes-ordfører Anders Christiansen.

– Det er viktig å være åpen, romslig og bestemt. Vi er likeverdige kommuner, det må prege prosessen. Vi er opptatt av å tenke langsiktig. Hva gir best tjenester for innbyggere og god tilrettelegging for næringslivet 20-30-40 år framover? Lokale tjenester skal være der de er, og vi skal fortsatt ha ansettelsestryggheten. Vi er også opptatt av å bevare nærhet mellom folkevalgte og innbyggere, samtidig som vi tenker helhetlig, sa Harald Furre, ordfører i Kristiansand.

– Det er delte meninger i det politiske miljøet. Jeg personlig tror dette er framtida. Vi har en god prosess, og mange ansatte syns dette er spennende. For meg handler det om fortsatt å levere gode tjenester. Det er viktig å jobbe offensivt framover, og få med oss politikere og innbyggerne på en god måte. For Lillesand vil det bety mye hva Birkenes gjør, selv om det ikke er avgjørende. Vi har mye sammen i dag. Dette er ikke en prosess for å si opp ansatte, men for å skape mer spennende fagmiljøer, sa ordføreren i Lillesand, Arne Thomassen.

– Samtidig som vi forhandler med dere, har vi vedtatt et parallelt løp og prosess med Søgne. Holdningen i Songdalen er at det er tverrpolitisk enighet om at vi er veldig usikre. Det er ulike holdninger i alle partier, men vi ser fram til prosessen vi skal ha. Ingen ting er avgjort, vi håper en god prosess vil avklare vårt forhold, sa Johnny Greibesland, ordfører i Songdalen. Han er også leder av forhandlingsutvalget, som består av ordfører, varaordfører og ytterligere ett formannskapsmedlem fra hver kommune.

– Vi har vedtatt å forhandle med alle fem, men også bare med Songdalen. Vi vil ha et åpent sinn. Vi må ha respekt for alle syn, det finnes både tilhenger og skeptikere. Vi må være åpne for å se på de positive tingene vi kan få til, og vite hva vi sier ja eller nei til. Det er viktig å lage et så godt grunnlag som mulig før man bestemmer seg, sa Søgne-ordfører Astrid Hilde.

Gruppearbeid 

Varaordfører Jørgen Kristiansen, ordfører Harald Furre og formannskapsmedlemmene Pål Harv, Harald Sødal, Melissa Lesamana og Renate Hægeland.

Ordfører Arne Thomassen Søgne sammen med medlemmer av formannskapet i Lillesand.

 Ordfører Astrid Hilde sammen med medlemmer av formannskapet i Søgne.

 Ordfører Johnny Greibesland sammen med medlemmer av formannskapet i Songdalen.

Ordfører Anders Christiansen sammen med medlemmer av formannskapet i Birkenes.

Senere i møtet ble formannskapene i hver kommune utfordret på tre sentrale problemstillinger:

  • Hva skal til for at dette skal være interessant i vår kommune?
  • Hvilke områder og temaer er våre innbyggere alle mest opptatt av?
  • Hva er våre verste mareritt – hva er vår største frykt?

I svarene kom det tydelig fram at gode og nære tjenester, fortatt levende lokalsentra, reell innflytelse og bevaring av lokal identitet er blant det som er viktig for at det skal være interessant å bygge en ny kommune.

Svarene i kortform

Runden viste også at politikerne mener innbyggerne er opptatt av at for eksempel skoler, barnehager og helseinstitusjoner fortsatt skal være nær der folk bor. Innbyggerne er også opptatt av god kvalitet på tjenester, fortsatt nærhet til politikerne og utvikling i bygder og lokale sentra.

I runden om mareritt og frykt ble ulike typer sentralisering ofte trukket fram. Frykten dreier seg blant annet om nedlegging av lokalsamfunn og flytting av arbeidsplasser, næringsvirksomhet, skoler, barnehager, helseinstitusjoner og andre tjenestetilbud. Flere kommenterte også redselen for at Kristiansand kan bli seg selv nok og ikke klare å se behovene i andre kommuner.

Raushet er viktig

Andebu-ordfører Bjarne Sommerstad fortalte om prosessen som førte til at Andebu, Stokke og Sandefjord går sammen i en ny kommune fra 1. januar 2017.

 

Ordfører Bjarne Sommerstad fra Andebu i Vestfold var invitert for å fortelle om prosessen de tre kommunene Sandefjord (45 000 innbyggere), Stokke (11 500) og Andebu (6000) har hatt. Den resulterte i at de tre går sammen i en ny kommune fra 1. januar 2017.

Etter en famlende start, gjorde kommunene etter hvert vedtak om å snakke sammen.

– Det var et overordnet prinsipp i forhandlingene at vi skulle være likeverdige. Vi ble møtt med stor raushet av Sandefjord. De mente at det som er godt for Andebu og Stokke, er godt for Sandefjord. Vi var opptatt av å skulle bygge en ny kommune med utgangspunkt i kommunenes tradisjoner, fortrinn, sterke sider og forskjellige utfordringer. Likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres ståsted var viktig hele veien, sa Sommerstad.

De tre kommunene ble også enige hvor tjenestetilbudene skulle ligge. Nærhet til brukerne var det styrende.

– Utgangspunktet er at folk skal bo der de bor, vi opprettholder publikumsrettede tjenester lokalt. Vi ble enige om at skolene fortsatt skal ligge der de ligger, at skolegrensene bør følge nærskoleprinsippet og optimaliseres, at nærmiljøutvalgene fortsatt får støtte, at barnehagene skal være der folk bor, at sykehjem, omsorgsboliger og bo- og servicesenter skal være nærmest mulig der folk bor og at spesialfunksjoner samles. Vår oppgave som politikere er å berede kommunen for at vi kan ha gode tjenester i framtida. Vi har hatt fokus på å danne en ny kommune sammen. Det som er viktig for meg, er at innbyggerne og de ansatte skal ha en forutsigbar framtid, sa Andebu-ordføreren.

Andebu

På møtet gikk også assisterende fylkesmann Tom Egerhei gjennom bakgrunnen for kommunereformen og sentrale føringer for prosessen videre.

Daglig leder Kristian Råmunddal i Knutepunkt Sørlandet ga også en oppsummering av utredningsarbeidet i Knutepunkt-kommunene, mens Søgne-ordfører Astrid Hilde presenterte rammene for arbeidet videre.

Egerhei

Råmunddal

Hilde

Mer om reformen

Forfatter: Jon Sverre Karterud (tekst) og Svein Tybakken (foto)
Publisert: 12.11.2015 19:17
Sist endret: 07.12.2017 17:05