Ikke interesse for kommunedelsutvalg

Politikerne i Songdalen er ikke stemt for at en ny K5-kommune skal organiseres med egne kommunedelsutvalg i tillegg til kommunestyret. Men de er opptatt av å finne andre måter å sikre nærdemokratiet på.

Innspill

Kommunestyret i Songdalen kom med tydelige signaler om at en ordning med kommunedelsutvalg ikke er veien å gå for en ny K5-kommune.

Det kom fram under kommunestyrets arbeidsmøte med det foreløpige utkastet til intensjonsavtale mellom K5-kommunene 20. januar. Hensikten med møtet var å gi innspill og signaler som forhandlingsutvalget i Songdalen tar med seg i det videre arbeidet med intensjonsavtalen.

Kommunestyrerepresentantene arbeidet i grupper, som var satt sammen på tvers av partiene. Under presentasjonen etter arbeidet kommenterte flere av gruppene at kommunedelsutvalg ikke er veien å gå for å sikre nærdemokrati, stedsutvikling og lokal identitet i de ulike geografiske delene av en ny kommune.

I det foreløpige utkastet til K5-intensjonsavtale er det foreslått direkte valg til kommunedelsutvalg; ett i hver av dagens Birkenes, Lillesand, Songdalen og Søgne kommuner og tre-fire nye utvalg i Kristiansand. Utvalgene skal ha egne budsjett for enkeltområder som berører lokalsamfunnet. I utkastet står det også at det er ønskelig at kommunedelsutvalgene kan fatte vedtak i reguleringssaker. Mulige andre oppgaver skal også utredes videre.

Foreløpig utkast

Innvendingene fra gruppene i kommunestyret gikk både på faren for økt byråkrati, usikkerhet om hva slike utvalg egentlig skal gjøre og ulemper ved at hver kommunedel skal bestemme i spørsmål om arealpolitikk.

Nærdemokrati

Samtidig var politikerne opptatt av å utrede andre måter å sikre nærdemokratiet på. En gruppe lanserte muligheten for å opprette nærmiljøutvalg som har en liten pott med penger til ulike tiltak i nærmiljøene.

Flere grupper var også opptatt av å lete etter måter som sikrer at det nye felles kommunestyret får politikere fra alle de tidligere kommunene. Tre av de fem gruppene kom med innspill på navn på en ny kommune. Alle mente at kommunen bør hete Kristiansand.

Innspillene fra gruppene viste også at kommunestyret er opptatt av å sikre at en del naturlige tjenester fortsatt skal gis lokalt, at kollektivtilbudet styrkes kraftig for å knytte en ny kommune sammen og at gode tiltak må fortsette. Eksempler på dette er ulike ungdomstilbud, Utviklingssenteret og Livsmestring.

En del kommenterte også at det foreløpige utkastet til avtale er for lite konkret på en del områder, for eksempel eiendomsskatt, bærekraftig utvikling, helhetlig arealplanlegging og økonomi.

Interkommunalt

Politikerne ønsket også å vite mer om hvilke interkommunale samarbeid Songdalen går glipp av dersom de ikke blir med i K5-kommunen. I det foreløpige utkastet står det at den nye kommunen ikke skal delta i interkommunale samarbeid utover det som er nødvendig. Flere kommenterte også at de savner mer informasjon om fordeler og ulemper med en ny kommune.

Flere mente også at trepartssamarbeidet mellom politikere, kommuneledelse og ansatte og deres representanter bør være en modell som gjennomføres i en ny kommune. Politikerne var også opptatt av å sikre at ansatte i alle dagens kommuner får reelle muligheter til å bli tilsatt i nye lederstillinger, slik at ansatte i Kristiansand kommune ikke får et slags fortrinn når antall ledere skal ned. Tidligere i møtet hadde fellestillitsvalgt Janne Slotte vist til misnøye med ansettelsesprosessen av nye ledere i den nettopp etablerte felles barneverntjenesten for de fem kommunene som nå forhandler om å lage den nye kommunen.

Flere av politikerne etterlyste også mer informasjon om prosessen. Ordføreren fikk også kritiske innspill på det høye tempoet i K5-arbeidet og på at forankringen i formannskap og kommunestyre hadde vært for dårlig.

Erfaring fra Vestfold

Før K5-gjennomgangen fortalte ordfører Bjarne Sommerstad fra Andebu i Vestfold om prosessen de tre kommunene Sandefjord (45 000 innbyggere), Stokke (11 500) og Andebu (6000) har hatt. Den resulterte i at de tre går sammen i en ny kommune fra 1. januar 2017.

Etter å ha beilet til ulike mulige partnere, gjorde de tre kommunene etter hvert vedtak om å snakke sammen.

– Det var et overordnet prinsipp i forhandlingene at vi skulle være likeverdige. Vi er ulike, men likeverdige. Jeg vil berømme særlig politikerne i Sandefjord for at de tok oss på alvor. Det var alfa og omega at vi var likeverdige forhandlingsparter. Sandefjord mente at det som er godt for Andebu og Stokke, er godt for Sandefjord. Vi hadde som felles mål å danne en helt ny kommune, sa Sommerstad.

Han pekte på at de tre kommunene har vært opptatt av at publikumsrettede tjenester skal opprettholdes lokalt, at skolestrukturen skal opprettholdes og at god matjord skal sikres gjennom en helhetlig, effektiv og bærekraftig arealpolitikk.

– Vi har også bestemt at nærmiljøutvalg skal videreføres og videreutvikles. Hvert utvalg har 100 000 kroner til positive tiltak i nærmiljøet. Vi skal ta det beste fra alle kommunene når vi lager en ny. Det har vært tanken hele tiden, fortalt Sommerstad.

Kommunestyret i Songdalen fikk også en gjennomgang av det foreløpige utkastet til intensjonsavtalen for K2 mellom Søgne og Songdalen. Den ble gitt av Søgne-ordfører Astrid Hilde, som også leder K2-arbeidet. Politikerne fikk ikke tid til å gå inn på avtalen, derfor ble det berammet et eget K2-møte for kommunestyret 1. februar.

Mer om reformen

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 21.01.2016 14:19
Sist endret: 07.12.2017 17:05