Gå til hovedinnhold

Hvor mye læring bidrar skolen med?

19. januar kom en landsomfattende rapport som belyser hvor mye læring hver barneskole bidrar med i lesing, engelsk og regning.

Resultatet for Kristiansand

En landsomfattende rapport belyser hvordan grunnskolene og kommunene bidrar til læringen i en del fag. (Foto: Anders Martinsen fotografer)

Kl 10.00 torsdag 19. januar ble rapporten offentliggjort. Resultatet for Kristiansand viser at kommunen har et skolebidrag over gjennomsnittet (3,5) på ungdomstrinnet. På småskoletrinnet (1-4) er kommunen omtrent på landssnittet (3,4), mens kommunen på mellomtrinnet (5-7) bidrar noe mindre enn landssnittet (3,3) til elevenes læring slik det er målt i denne rapporten.

I forhold til de «rene» resultatene på nasjonale prøver de angjeldende årene, som med noen få unntak var noe under landssnittet, viser de nye indikatorene faktisk et noe mer positivt bilde. Utfordringen til Kristiansand kommune ligger særlig på mellomtrinnet, noe vi har blitt klar over de senere årene og som vi retter en særlig innsats mot.

Det må også nevnes at det ikke er tatt med resultater for det siste året (2016). Her har Kristiansand en betydelig fremgang på resultatene for småskole- og ungdomstrinnet som inngår i skolebidragsindikatorene. Det forventes derfor at vil synliggjøre et høyere skolebidrag når en ny tidsperiode kommer inn.

Skolen med høyest skolebidrag

Forskjellene i skolebidrag skolene imellom er noe mindre enn målt på resultater på nasjonale prøver og eksamen som ikke er «justerte». På ungdomstrinnet er forskjellene mellom skolene mindre enn på barnetrinnet. Kommunen har faktisk den skolen som hadde høyest skolebidrag i 2014/15 i landet (Lindebøskauen).

Om rapporten

- Rapporten må studeres og analyseres grundig for å hente ut all informasjon som er relevant for forbedringsarbeidet. Uansett ser vi at vi nå har fått ytterligere informasjon til å fortsette et datainformert forbedrings- og utviklingsarbeid i kommunen, sier oppvekstdirektør Arild Rekve.

Rapporten sier også hvor mye læring ungdomsskolene har bidratt med i det faget eleven kom opp til skriftlig eksamen i. 

Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som har laget rapporten, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Rapporten vil også belyse hver kommunes samlede bidrag til læring. Rapporten ble publisert på sidene til SSB torsdag 19. januar klokka 10.00

SSB

Familiebakgrunn

Resultatene fra nasjonale prøver på barneskolen – og fra skriftlig eksamen i ungdomsskolen – er utgangspunktet for å si noe om hvordan skolene og kommunene har bidratt med læring. Det er resultatene fra seks år som er med: 2010+2011, 2012+2013 og 2014+2015. Men i tillegg har SSB tatt hensyn til elevenes familiebakgrunn; blant annet foreldrenes utdanning og inntekt, og elevenes innvandrerbakgrunn.

Ved å legge inn disse faktorene, og ikke bare prøve- og eksamensresultater, vil rapporten kunne belyse hva som er den enkelte skoles bidrag til læringen, uavhengig av elevenes bakgrunn.

Samme elevgrunnlag

SSB bruker en skala for å si hva resultatet på hver skole hadde vært dersom alle skoler altså hadde hatt det samme elevgrunnlaget. I rapporten er landsgjennomsnittet satt til 3,4. Skalaen går fra 1 til 6. Jo høyere tall, jo mer læring har skolen bidratt med.

SSB har laget en oppskrift som forteller detaljert om rapporten og hvordan funnene kan tolkes av skolene og kommunene.

Oppskrift

- Det er positivt å få mer presis informasjon som vi kan bruke for stadig å utvikle skolene. Den enkelte skole vil også kunne bruke funnene i sitt interne analysearbeid for å se hva de er gode på, og hva de må bli bedre på, sier oppvekstdirektør Arild Rekve i Kristiansand kommune.

Ikke egnet til rangering

Oppvekstdirektør Arild Rekve. SSB understreker at rapporten bare sier noe om hva skolene bidrar med i noen fag.

- Den sier ikke hvor godt skolene lykkes med hele sitt oppdrag. Den sier heller ikke noe om hvilke faktorer på skolen som bidrar til læringen. Rapporten kan derfor ikke brukes til å lage en rangering av skoler fra best til dårligst. Men vi vil bruke den for å se hva vi kan lære av de skolene som skårer bra på bidrag til læring av det som måles, sier oppvekstdirektøren.

Til media

Oppvekstdirektør Arild Rekve (900 72 257) er på møte utenbys torsdag. Men han vil være tilgjengelig for kommentar mellom klokka 11.30 og 12.30.

Forfatter: Ragna Marie Henden og Jon Sverre Karterud
Publisert: 18.01.2017 08:48
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?