Gå til hovedinnhold

Høring om forsvaret og Kjevik

Utenriks- og forsvarskomiteen har i dag gjennomført en åpen høring om forsvarssektorens langtidsplan som blant annet foreslår å legge ned Kjevik.

Forslag om nedleggelse av Kjevik

Høringspanelet fra Kristiansand, fv Leif Westberg og Erik Qvam fra Kjevikfakta, ordfører Harald Furre og bystyrerepresentant Mette Gundersen.

Ordfører Harald Furre, bystyrerepresentant Mette Gundersen og representanter for Kjevikfakta la på høringen fram sterke anbefalinger og argumenter om å vente med å flytte befalskolen på Kjevik til etter forsvarets utdanningsbehov er ferdig utredet i 2020.

Forsvaret foreslår i sin langtidsplan å utnytte ledig kapasitet på Værnes ved å legge ned Forsvarets base på Kjevik. Forslaget begrunnes slik: Gjennom behandlingen av Innst. 388 S (2011–2012) til Prop. 73 S (2011–2012) sluttet Stortinget seg til at det skulle vurderes en ny innretning på utdanning og kompetanseutvikling i Luftforsvaret. Fremtidig utvikling av Luftforsvarets skolesenter på Kjevik skulle ses i lys av de nye behovene strukturen ville ha og tilpasses denne utviklingen. Regjeringen anbefaler å legge ned Luftforsvarets virksomhet ved Kjevik og samlokalisere hovedtyngden av Luftforsvarets skoleaktivitet til Trøndelagsregionen.

Her kan du lese hele forslaget til langtidsplan.

Vent med å flytte befalsskolen på Kjevik

- Vårt hovedbudskap er meget klart, uttalte ordfører Harald Furre på høringen. - Forsvarets utdanningssystem må tas ut av LTP, i påvente av resultatene fra Forsvarssjefens gjennomgang av utdanningssystemet. Regjeringens forslag er fare for feilbruk av store ressurser og fragmentering av utdanningen i Luftforsvaret i en tid hvor stabilitet er særlig viktig.  

- Vi har over lenger tid arbeidet for å beholde Luftforsvarets skolesenter Kjevik (LSK). Det handler om å opprettholde beredskapen i regionen. Dersom LSK blir lagt ned, vil landsdelen være helt uten militær tilstedeværelse. Vi frykter at det vil ha negativ betydning for forsvarsviljen i landsdelen, uttalte ordfører Harald Furre (H). Anbefalingene støttes av bystyrerepresentant Mette Gundersen (Ap) i høringspanelet fra Kristiansand.

- Vi vet at Forsvarssjefen ikke ønsker å foreta endringer i utdanningssystemet på det nåværende tidspunkt, av den enkle grunn at Forsvarets fremtidige utdanningsbehov ikke er kjent. Forsvarssjefen skal altså nå i gang med å kartlegge behovet. Likevel foreslås det i langtidsplanen å flytte befalsskolen på Kjevik allerede neste år. Flyttingen vil koste 270 millioner kroner. LTP fastslår at det er et langsiktig mål å få én befalsskole i Forsvaret. Hvorfor bruke 270 millioner de neste fire årene når man ikke vet hvor en samlet fremtidig befalsskole vil ligge? 270 millioner som ikke gir økt kampkraft. Det er ingen økonomisk risiko ved å bli værende på Kjevik frem til vi kjenner Forsvarets utdanningsbehov. Samtidig er det en betydelig økonomisk risiko knyttet til å flytte befalsskolen basert på et manglende faktagrunnlag, understreket Furre.

- Både av beredskapshensyn og av økonomisk hensyn er konklusjonen klar: Vent med å gjøre endringer i utdanningssystemet til vi har fått fakta på bordet gjennom Forsvarssjefens utredning.

Kjevik - forsvarets største skolesenter

Kjevikfakta, representert ved Erik Qvam, ba Stortinget ta utdanningsvirksomheten ut av langtidsplanen, og gi Forsvarssjefen tid til å finne riktig retning for utdanningsvirksomheten. Luftforsvaret må sikres kampkraft gjennom tilstrekkelig og relevant teknisk kompetanse. Med i høringspanelet fra Kjevikfakta var også Leif Arild Westberg og Torbjørn Strand.

Kjevikfakta består av fagforeningene ved Luftforsvarets skolesenter Kjevik, Forsvarets største skolesenter. Organisasjonen på Kjevik har en bemanning på nærmere 200 ansatte totalt, hvorav omlag 150 jobber på skolesenteret. Skolesentret er primærleverandør av teknisk utdannet personell med riktig kvalitet til Luftforsvaret, og leverer også til resten av Forsvaret. Skolesenteret har eksistert i 70 år og mener å ha den nødvendige kompetanse og utviklingsmuligheter for å levere teknisk kompetanse til Luftforsvaret i nye 70 år.

Representantene understreket også at en videreføring av Luftforsvarets skolesenter Kjevik i neste langtidsperiode ikke vil medføre økonomisk risiko. Til sammenligning vil LTP-alternativet, med to driftsenheter frem mot 2025, øke kostnadene til drift, vedlikehold og investering. I tillegg kommer generelle flytte- og pendlerkostnader. En flytting av skolesenteret til Værnes vil ikke medføre personellreduksjoner i perioden fordi ledelsen vil måtte bygge opp skolesenteret på Værnes, forestå tilpasning og nedleggelse av aktiviteten på Kjevik, og lede på flere lokasjoner.

Mer om Kjevikfakta

Høringspanel for Kristiansand kommune

Ordfører, Kristiansand kommune, Harald Furre (H)
Bystyrerepresentant Mette Gundersen (Ap)
KJEVIKFAKTA v/
representant BFO Kjevik, Erik Qvam
representant NOF Kjevik, Leif Arild Westberg
leder NOF Kjevik, Torbjørn Strand

Alle berørte kommuner, organisasjoner, og interesseorganisasjoner knyttet til forsvarsanleggene deltok på høringen på Stortinget 24. august.
Programmet for høringen

Behandling av forsvarets langtidsplan

Grunnlaget for saken for Forsvarets Prop. 151 S (2015-2016) Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren ble fremmet i statsråd 17. juni 2016. Saken ble så tildelt utenriks- og forsvarskomiteen, som 24. august gjennomførte en åpen høring om forslaget. Saksordfører Anniken Huitfeldt har nå frist til 4. november med å komme med en innstilling til Stortinget. Første utkast til forsvarskomiteen skal leveres 6. september.

Kontakt

Ordfører Harald Furre, mobil 982 81 890
Bystyrerepresentant Mette Gundersen, mobil 915 64 057
Kjevikfakta v / Leif Arild Westberg, mobil 488 68 399

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 24.08.2016 12:07
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?