Gå til hovedinnhold

Gjennomføring av gatebruksplanen

21. juni vedtok bystyret enstemmig forslag til gatebruksplan for Kristiansand sentrum. Nå starter arbeidet med realisering av planene.

Gatebruksplanen enstemmig vedtatt

Deler av prosjektgruppa i By-og samfunnsenheten som har utarbeidet gatebruksplanen. - Vi ser fram til realisering av planene, sier fv Christina Rasmussen, Kristin Søndersrød Ose, Hanne Katinka Hofgaard og prosjektleder Anne S. Lislevand. Foto: Marte Krogstad

Endring av kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 1 – temakart gatebruk, populært kalt gatebruksplanen for Kvadraturen, ble enstemmig vedtatt av bystyret. 21. juni.

- Det er lagt opp til detaljerte planer for realisering av gatebruksplanen. Nå begynner den spennende jobben med gjennomføring av planer i god dialog med berørte og innbyggere. For hvert område inviterer vi til dialog, og politikerne må også bevilge penger til gjennomføring av tiltakene, sier Anne S. Lislevand.

Planene er utarbeidet av en prosjektgruppe i by- og samfunnsenheten, under ledelse av byplanlegger Anne S. Lislevand. Planene har vært til politisk behandling både i byutviklingsstyret, formannskapet og endelig behandling i bystyret 21. juni.

 – Vi starter nå med planlegging av 7- 8 gatestrekninger, og skal frem til 2022 ha gjennomført 30 små og store endringer for strekninger i Kvadraturen, sier prosjektleder Anne S. Lislevand.

Politiske vedtak og dokumenter

Vedtatt gatebruksplan

Virkemidler for endring av gatebruk

For å oppnå ønsket gatebruk tas det i bruk flere virkemidler. Mulighetene er blant annet:

 • Opprusting av gategrunn
 • Skilting
 • Avgift
 • Tidsbegrensing
 • Bosone
 • Tilrettelegging for aktivitet

- De fleste av disse virkemidlene avklares gjennom egne prosesser, f.eks. skiltvedtak eller bevilgninger i budsjettprosessen., forteller Lislevand.

- Bruk og endring av virkemidler vil være under vurdering og endring kontinuerlig. Virkemidlene er et viktig tema i gatebruksplanen da det er kombinasjonen av selve arealbruken/formålet, og reguleringen ved hjelp av andre virkemidler som gir ønsket utvikling. Denne planen beskriver virkemidlene kommunen har mulighet til å bruke for å få et ønsket resultat og konsekvenser av disse, forklarer Lislevand.

Gjennomføringsprosjekt

I følge bystyrets vedtak punkt 2 a) skal det nå etableres et gjennomføringsprosjekt.

 • Det skal lages en helhetlig gjennomføringsplan for de ulike gatestrekninger før tiltak gjennomføres.
 • I prosessen med gjennomføringsplan for en gatestrekning skal det etableres dialog med gårdeiere, beboere, leietakere, næringsliv og aktuelle brukere.
 • Følgende tema skal tas opp i gjennomføringsplan:
  • Kartlegge interesser
  • Behov for skiltvedtak
  • Oppgradering av gategrunn
  • Evt. smarte løsninger (Smart by)
  • Areal til ulike formål – behov for HC og kortidsplasser
  • Evt. tiltak for å forbedre tilgjengeligheten for alle og krimforebyggende tiltak.
  • Finansiering
  • Møblering; benker, beplanting, aktivitet, sykkelparkering m.m.
  • Evt. midlertidige tiltak

Informasjon ved endring
- For å ivareta innbyggernes informasjonsbehov ved endring, skal kommunen aktivt informere om det som skjer, ved annonsering og informasjonsbrev. Vi har fokus på dialog, sier Lislevand.

Første gatestrekninger som endres

Ifølge forslag om handlingsplan for gjennomføring av endringer i gatebruken starter kommunen arbeidet med følgende gatestrekninger i 2017:

Sykkelport ved Slottet og sykkelvei i Kirkegata

Christen Egeland, sykkelkoordinator i By- og samfunsenheten, ser fram til å legge bedre til rette for syklister i Kirkegata. Foto: Ragna Marie Henden

Ved Slottet i Tordenskjolds gate er inngangsporten for mange syklende til sentrum. I forlengelsen av "sykkelporten" skal det legges til rette for sykkelvei i Kirkegata mellom Tordenskjolds gate og Torvet. Mange kommer både fra Grim og Vågsbygd inn "sykkelporten" ved Slottet.

- Det må legges til rette så syklistene har en grei vei videre inn i byen, sier sykkelkoordinator Christen Egeland i by- og samfunnsenheten. Gågata i Markens gate er stengt for syklister på dagtid, så her trengs det en annen grei vei for syklistene videre i Kvadraturen.

Skippergata delvis gågate

I Skippergata er det vedtatt å legge bedre til rette for byliv og gående på strekningen mellom Markens og Festningsgata. Foto: Ragna Marie Henden

I Skippergata mellom Markens gate og Festningsgata planlegges det for mer byliv og bedre for gående. Deler av Skippergata utvikles til gågate.

Kongens gate

Kongens gate mellom Markens gate og Vestre Strandgate planlegges for byliv og for gående.        

Østre Strandgate

I Østre Strandgate, i delen mellom Festningsgata og Vestre Strandgate, skal det legges til rette for gående og syklende. 

Gyldenløves gate/Domkirkeparken og Museumskvartalet

I Gyldenløves gate mellom Kirkegata og Markens gate er det allerede i gang et arbeid for endring av gatebruken. Denne strekningen har ligget regulert som gågate i flere år, og det er vedtatt planer for både Domkirkeparken og Museumskvartalet.  Dette området henger sammen med ferdigstillelsen av torgene, oppjusteringen av biblioteket og Domkirken, samt videre prioriteringer med Gyldenløves gate, Kirkeparken og Wergelandsparken. Helheten i dette området blir viktig fremover. Det er planlagt å åpne opp bakgården i museumskvartalet mot Gyldenløves gate, noe som vil gi nok en viktig kobling til Skippergata.

Temakart for gatebruk

- Vi har laget temakart for gatebruk i Kvadraturen. Her får du en fin oversikt over hvilken bruk det skal tilrettelegges for i de enkelte gater. Temakartet er et av flere kart i kommunedelplan for Kvadraturen og vestre havn, del 1, vedtatt i 2014. Kartene er forankret i kommunedelplanens bestemmelser og skal følges ved utvikling i Kvadraturen. Temakartet angir følgende formål: Hovedgate, gågate, handlegate, kollektivgate, mulig fremtidig kollketivgate, hovedsykkelnett, gåvennlig, bomiljø og promenade.

Temakart gatebruksplanen

Kontakt

Byplanlegger Anne S. Lislevand,
mobil 922 68 146, epost: Anne.H.Sather.Lislevand@kristiansand.kommune.no

Bystyrets vedtak

Her kan du se hele vedtaket i bystyret. Endring av Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 1 – temakart gatebruk, ble vedtatt av Kristiansand bystyre 21. juni 2017.

 1. Bystyret vedtar forslag til temakart gatebruk for Kvadraturen med planbeskrivelse datert 16.05.2017. Temakart gatebruk skal være førende for utviklingen av gatebruken i Kvadraturen. (Enst.)

 2. Følgende virkemidler settes i verk med nødvendige prosesser for å oppnå ønsket utvikling:
  • a) Det etableres et prosjekt for gjennomføring av tiltak, herunder opprusting av gategrunn til endrede formål, jfr. gjennomføringsplan og handlingsplan i planbeskrivelsen. Det skal legges vekt på aktiv dialog, medvirkning og informasjon i arbeidet. Handlingsplanen evalueres og vurderes justert hvert år. (Enst.)

   b) Buss i sentrum; Formannskapet vil presisere at vi ønsker fortgang i arbeidet med busstrase. Det settes i gang et arbeid med en grundig vurdering av aktuelle traseer i Tollbodgata og Dronningens gate, for kollektivtrafikken gjennom Kvadraturen. Konsekvenser for fremføring av kollektivtrafikk, næringsliv og handel, traseenes sårbarhet ved hendelser, trafikksikkerhet m.m. skal vurderes. Det skal i prosessen legges vekt på dialog og medvirkning av berørte aktører. (Enst.)

   c) Det settes i gang et arbeid i samarbeid med Statens vegvesen og Vest-Agder fylkeskommune for å vurdere forkjørsregulering av kollektivtraseene gjennom Kvadraturen.(Enst.)

   d) Avgiftstid på avgiftsplasser i Kvadraturen skal være fra kl. 08 - 19 på hverdager og fra kl. 08 - 17 på lørdager. Det legges opp til lavere avgifter i perioden mellom kl. 17 - 19 på hverdager. (45/8). Avgiftstiden i parkeringshusene Slottet og Gyldengården er kl. 00 - 17 mandag til fredag. Lørdag kl. 00 - 13, og ingen avgift på søndag. (28/25)

   e) Maksimaltid på avgiftsplasser i city-delen skal være 1-2 timer avhengig av plassering (Enst.)

  • f) Bosoneavgiften økes gradvis til kr 500,- pr. måned i 2022. Kristiansand Parkering har ansvaret for å sørge for en fornuftig utvikling av avgiften på bosone. Tidsregulering av bosone synkroniseres med avgiftstiden (46/7)

   g) Kristiansand kommune følger hovedregelen i nye parkeringsbestemmelser om betalingsplikt for elektriske og hydrogendrevne kjøretøy på kommunale parkeringsplasser hvor avgift er innført. Det etableres en overgangsordning ved at betalingsfritaket for elbiler videreføres i parkeringshuset Kilden på dagtid (kl. 06-18), på parkeringstomt ved Setesdalsveien (Gartnerløkka) og på parkeringstomt ved nedkjørsel til gamle KMV. Ordningen etableres som en prøveordning på 2 år. (29/24)

   h) Det skal utarbeides en prinsipplan for gatene i Posebyen i samarbeid med beboere og andre aktører i området. De deler av Temakart Gatebruk som berører dette område utsettes med unntak av sykkeltraseene. (Enst.)

   i) Kantsteinsparkering fjernes ikke før det foreligger midler til å gjennomføre tiltak i aktuelle områder. Gjennomføringsplaner skal legges frem for politisk behandling.(28/25)

   j) Når nye busstraseer er bestemt kommer administrasjonen tilbake til bystyret med en sak som vurderer utvidelse av gågatenettet og bilfrie gater i Kvadraturen. (51/2)

  • h) Det settes i gang et arbeid i samarbeid med Statens Vegvesen og V-A fylkeskommune for å vurder   krysningspunkter i Festningsgata som prioriterer de gående og syklende, og som knytter Posebyen lettere sammen med City-delen. (29/24)

 

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 28.06.2017 13:42
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?