Gå til hovedinnhold

Godt regnskapsresultat også i 2018

Kristiansand kommune fikk 42 millioner kroner mer i skatt og rammetilskudd.

41 millioner kroner mer

Foto: shutterstock.com

Kristiansand kommune fikk 41 millioner kroner mer i skatteinntekter i 2018 enn det som var budsjettert.

– Det er viktig å være klar over at merskatteveksten i 2018 bare gir ekstra inntekt for året 2018 og derfor i liten grad påvirker nivået i 2019. I Kristiansand var skatteveksten på 5,9 prosent i fjor, mens den for hele landet ble 3,8 prosent. Den gode skatteveksten for landet gjør at vi også fikk 1 millioner kroner mer i rammetilskudd, sier regnskapssjef Arne Henrik Lukashaugen i Kristiansand kommune.

Besparelser på 17,5 millioner kroner

Tjenestesektorene har besparelser på 17,5 millioner kroner i 2018.

– De enkelte enhetene får beholde 90 % av overskuddet. Disse pengene går inn i sektorenes egne disposisjonsfond. Dersom enhetene får et underskudd på driften, må dette dekkes av tidligere fondsavsetninger.

Av sektorene hadde helse- og sosialsektoren 8 millioner i underskudd. Oppvekst – skole hadde et underskudd på 7 millioner kroner i 2018.

– Selv om dette er store beløp, utgjør det likevel bare henholdsvis 0,3 og 0,5 prosent av omsetningen i på disse to tjenesteområdene. De øvrige områdene har i hovedsak positive avvik. Stram økonomistyring over de senere årene har ført til solide fond, sier Lukashaugen.

Svakt resultat for energiverksfondet i 2018

– Avkastningen på kommunens energiverksfond ble negativt med 0,5 prosent. I 2017 hadde vi en avkastning på 7,1 %. Med dagens lave rentenivå er målsetningen om avkastning på 4 %, sier Lukashaugen. Selve energiverksfondet er nå på 764 millioner kroner.

Godt netto driftsresultat

Kommunens samlede driftsinntekter var på 7,2 milliarder kroner. Det regnskapsmessige resultatet ble 31 millioner kroner etter netto avsetninger og bruk av fond.

Med justering for bundne fond, er korrigert netto driftsresultat 221 millioner kroner. Dette er 25 millioner kroner bedre enn i 2017, da driftsresultatet ble på 197 millioner kroner. Ifølge Lukashaugen anbefales det at netto driftsresultat utgjør minst 1,75 prosent av driftsinntektene. I 2018 ble ordinært netto driftsresultat 2,6 prosent.

– Kommunen har investert mye de senere årene, men vi er fortsatt under det vedtatte selvpålagte netto lånetaket på 5,3 milliarder kroner, utenom selvkostområdene som blant annet vann og avløp. Lånetaket har vært et svært viktig redskap for å skape handlingsrom i driften. Kommunen har fortsatt et høyt investeringsnivå, særlig innen vann og avløp, sier Lukashaugen.

Regnskapet og årsrapporten skal behandles i bystyret innen utgangen av juni.

Her finner du regnskapet, som foreløpig ikke er ferdig revidert.

Regnskapet 2018

Kontaktperson for media

Regnskapssjef Arne Henrik Lukashaugen, telefon: 38 24 35 23
mobil: 915 51 977

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 14.02.2019 13:30
Sist endret: 14.02.2019 13:30

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?