Gå til hovedinnhold

Godt regnskapsresultat i 2017

Kristiansand kommune fikk 36 millioner mer i skatt og rammetilskudd, og besparelser på 3,5 millioner kroner i tjenestesektorene.

24 millioner kroner mer


Kristiansand kommune fikk 24 millioner kroner mer i skatteinntekter i 2017 enn det som var budsjettert.

– Det er viktig å være klar over at merskatteveksten i 2017 bare gir ekstra inntekt for året 2017 og derfor i liten grad påvirker nivået i 2018. I Kristiansand var skatteveksten på 2,3 prosent i fjor, mens den for hele landet ble 4,5 prosent. Den gode skatteveksten for landet gjør at vi også fikk 12 millioner kroner mer i rammetilskudd, sier regnskapssjef Arne Henrik Lukashaugen i Kristiansand kommune.

Besparelser på 3,5 millioner kroner

I 2017 har tjenestesektorene besparelser på 3,5 millioner kroner.Regnskapssjef Arne Henrik Lukashagen.

– De enkelte enhetene får beholde 90 % av overskuddet. Disse pengene går inn i sektorenes egne disposisjonsfond. Dersom enhetene får et underskudd på driften, må dette dekkes av tidligere fondsavsetninger.

Av sektorene, var det bare helse- og sosialsektoren som hadde et underskudd av betydning på driften i 2017.

– Dette underskuddet var 18 millioner kroner. Selv om 18 millioner kroner er et stort beløp, utgjør det likevel bare 0,8 prosent av omsetningen i sektoren. Stram økonomistyring over de senere årene har ført til solide fond, sier Lukashaugen.

God avkastning på energiverksfondet

Avkastningen på kommunens energiverksfond i 2017 ble 7,1 prosent. Med dagens lave rentenivå er ny målsetning om avkastning fra 2017 på 4 prosent.

– Meravkastningen har gjort det mulig å styrke det særskilte bufferfondet som er opparbeidet for å håndtere svingninger i avkastning. Selve energiverksfondet er nå på 738 millioner kroner, sier Lukashaugen.

Godt netto driftsresultat

Kommunens samlede driftsinntekter var på 7,0 milliarder kroner. Det regnskapsmessige resultatet ble 41 millioner kroner etter netto avsetninger og bruk av fond.

Med justering for bundne fond, er korrigert netto driftsresultat 197 millioner kroner. Dette er betydelig svakere enn i 2016, da driftsresultatet ble på hele 295 millioner kroner. Den viktigste årsaken til nedgangen, er at 2016 var et ekstraordinært godt år for kommunesektoren når det gjelder skatteinntekter. Ifølge Lukashaugen anbefales det at netto driftsresultat utgjør minst 1,75 prosent av driftsinntektene. I 2017 ble netto driftsresultat 3,3 prosent.

– Kommunen har investert mye de senere årene, men vi er fortsatt under det vedtatte selvpålagte netto lånetaket på 5,4 milliarder kroner, utenom selvkostområdene som blant annet vann og avløp. Lånetaket har vært et svært viktig redskap for å skape handlingsrom i driften. Kommunen har fortsatt et høyt investeringsnivå, særlig innen vann og avløp, sier Lukashaugen.

Regnskapet og årsrapporten skal behandles i bystyret innen utgangen av juni. Regnskapet for 2017 er foreløpig ikke ferdig revidert.

Regnskapet for 2017

Kontaktperson for media

Regnskapssjef Arne Henrik Lukashaugen:
Telefon: 38 24 35 23 eller 915 51 977

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 14.02.2018 12:30
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?