Gå til hovedinnhold

Godt regnskapsresultat i 2016

I 2016 fikk Kristiansand kommune 21 millioner mer i skatt og rammetilskudd, og 61 millioner kroner besparelser i tjenestesektorene.

21 millioner kroner mer

Foto: Scanstockphoto

Kristiansand kommune fikk 21 millioner kroner mer i skatteinntekter i 2016 enn det som var budsjettert. Det meste av veksten skyldes at personlige skatteytere foretok en tilpasning til skattereformen i 2016 ved å ta ut store utbytter i 2015.

– Det er viktig å være klar over at merskatteveksten i 2016 bare gir ekstra inntekt for året 2016 og derfor i liten grad påvirker nivået i 2017. I Kristiansand var skatteveksten på 7,8 prosent i fjor, mens den for hele landet ble 9,7 prosent, sier regnskapssjef Arne Henrik Lukashaugen i Kristiansand kommune.

Besparelser på 61 millionerRegnskapssjef Arne Henrik Lukashagen.

– Tjenestesektorene har besparelser på 61 millioner kroner i 2016. De enkelte enhetene får beholde 90 prosent av overskuddet. Disse pengene går inn i sektorenes egne disposisjonsfond. Dersom enhetene får et underskudd på driften, må dette dekkes av tidligere fondsavsetninger, sier regnskapssjefen.

Av sektorene, var det bare kultursektoren som hadde et ubetydelig underskudd på driften i 2016, men internt i de enkelte sektorene er det virksomhetsområder som går med underskudd.

– Selv om 61 millioner kroner er et stort beløp, utgjør det likevel bare 0,9 prosent av omsetningen i sektorene. Stram økonomistyring over de senere årene har ført til overskuddet i sektorene, sier Lukashaugen.

Energiverksfondet

Avkastningen på kommunens energiverksfond ble 5,0 prosent i 2016.

– Med dagens lave rentenivå er ny målsetning om avkastning fra 2017 på 4 prosent. Det har ikke vært nødvendig å tære på det egne bufferfondet som er opparbeidet for å håndtere svingninger i avkastning. Selve energiverksfondet er nå på 726 millioner kroner, sier Lukashaugen.

Godt netto driftsresultat

Kommunens samlede driftsinntekter var på 6,6 milliarder kroner. Det regnskapsmessige resultatet ble 15 millioner kroner etter netto avsetninger og bruk av fond.

Med justering for bundne fond, er korrigert netto driftsresultat 295 millioner kroner. Dette er betydelig bedre enn i 2015, da driftsresultatet ble på 156 millioner kroner. 37 millioner kroner i utbytte fra Avfall Sør AS, besparelsene i sektorene og skatteveksten er viktige årsaker til bedringen. Ifølge Lukashaugen anbefales det at netto driftsresultat utgjør minst 1,75 prosent av driftsinntektene. I 2016 ble netto driftsresultat 5 prosent.

– Kommunen har investert mye de senere årene, men vi er fortsatt under det vedtatte selvpålagte netto lånetaket på 5,4 milliarder kroner, utenom selvkostområdene som blant annet vann og avløp. Lånetaket har vært et svært viktig redskap for å skape handlingsrom i driften. Kommunen har fortsatt et høyt investeringsnivå, særlig innen vann og avløp, sier Lukashaugen.

Regnskapet og årsrapporten skal behandles i bystyret innen utgangen av juni.

Her finner du regnskapet, som foreløpig ikke er ferdig revidert.

Regnskap 2016 urevidert

Kontaktperson for media

Regnskapssjef Arne Henrik Lukashaugen: Arbeid: 38 24 35 23, mobil: 915 51 977

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 14.02.2017 10:36
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?