Gå til hovedinnhold

Gatebruksplan for Kvadraturen til politisk behandling

Administrasjonen er ferdig med sitt arbeid med temakart og gatebruksplan for Kvadraturen. Saken blir behandlet politisk i by- og miljøutvalget 1. juni, formannskapet 7. juni og i bystyret 21. juni.

Et levende bysentrum

Prosjektgruppa for Gatebruk og parkering i Kvadraturen, er nå ferdig med sitt arbeid, og planene skal behandles politisk. Fra venstre: Raymond Solaas, enhetsleder av Kristiansand Parkering, Hanne Katinka Hofgaard, rådgiver i Parkvesenet, Christina Rasmussen, Arkitekt i Plan-, bygg- og oppmåling, Per Kjelsaas, leder i ingeniørvesenet, Christen Egeland og rådgiver transport i By- og samfunnsenheten og Anne S. Lislevand, planlegger i By- og samfunnsenheten og prosjektleder for gatebruksplanen. Foto: Ragna Marie Henden

- Et levende bysentrum gjør en by verd å oppholde seg i. Få ting er så trist og ødeleggende for en by som et «dødt» bysentrum, sier prosjektleder Anne S. Lislevand og resten av prosjektgruppa for Gatebruksplan og parkering i By- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune.-  Skal Kristiansand være en attraktiv by å bo, jobbe, handle og leve i, må Kvadraturen by på opplevelser, mangfold og rom for utfoldelse. Folk må oppleve både at det er en grunn til å være i Kvadraturen, at det er trivelig å være der, og at det er mulig å komme seg dit.

Planforslaget

Planforslaget tydeliggjør hvordan færre gateparkeringsplasser gjør det mulig med en utvikling av en mer attraktiv og trivelig by. En tilrettelegging for byliv og gående, sykkel og god kollektivfremføring bygger opp under Kvadraturens attraktivitet. Samtidig opprettholdes bilens tilgjengelighet til Kvadraturen for å kunne konkurrere med handelssentra utenfor byen.

Her kan du se hele planforslaget med vedlegg til saksbehandling. Her kan du se planforslaget.

Parkeringsplasser fra gateplan til parkeringsanlegg

Ved å flytte parkeringsplasser fra gateplan og inn i parkeringsanlegg frigjøres arealer. De frigjorte arealene kan brukes til å gjøre byen mer attraktiv å oppholde seg i, eller til å øke byens tilgjengelighet ytterligere ved å legge til rette for reisende med buss, sykkel og til fots. Færre gateparkeringsplasser gir mindre kjøring i gatene, med mindre støv, støy og utrygghet, og dermed et mye hyggeligere miljø å oppholde seg i. Det å tilby gratis parkeringsplasser medfører at få bilister beslaglegger parkeringsplasser over lengre tid. Regulering av plasser til kortere makstid og med avgift skaper sirkulasjon og tilgjengelighet i et bysentrum.

Temakart illustrerer planen

Temakart gatebruk gir føringer for hvilken gatebruk det skal tilrettelegges for i de enkelte gater. Temakartet er et av flere temakart i kommunedelplan for Kvadraturen og vestre havn, del 1, vedtatt i 2014. Temakartet er forankret i kommunedelplanens bestemmelser og skal følges ved utvikling i Kvadraturen. Temakartet angir følgende formål: Hovedgate, gågate, handlegate, kollektivgate, hovedsykkelnett, gåvennlig, bomiljø og promenade. Hva de enkelte formål innebærer er angitt i kriterier for formålene.

Her kan  du se temakartet.

Virkemidler for ønsket gatebruk

For å oppnå ønsket gatebruk finnes det flere virkemidler;

  • Opprusting av gategrunn
  • Avgift
  • Tidsbegrensing
  • Bosone
  • Tilrettelegging for aktivitet
  • Skilting

De fleste av disse virkemidlene avklares gjennom egne prosesser, f.eks. skiltvedtak eller i budsjettprosessen. I denne saken anbefaler iverksettelse av prosesser for noen av disse virkemidlene for å oppnå en ønsket utvikling. En anbefaling er at en god del av kantsteinsparkeringen, særlig i city-delen, fjernes for å tilrettelegge for andre formål. Nøyaktig hvor mange for hvor vil bli avklart gjennom en prosess med gjennomføringsplaner for de enkelte gatestrekninger.

Politisk behandling

Formannskapet vedtok å legge forslag til temakart gatebruk med planbeskrivelse ut på offentlig ettersyn i desember 2016. Opprinnelig høringsfrist var 17. februar. Underveis ble det lagt frem en mulighetsstudie for fremtidig omlegging av busstraseer gjennom Kvadraturen. Denne ble lagt ut på offentlig ettersyn sammen med et revidert forslag til temakart gatebruk i to alternativer, der alternativ 2 viste en omlegging av kollektivgater til Tollbodgata og Dronningens gate. Høringsfristen ble samtidig forlenget til 17. mars. Det kom 40 merknader i det offentlige ettersynet, et par av dem etter fristen, men de er likevel referert og kommentert i saken. De fleste innspill gjelder virkemiddelbruk som avgiftstid og bosone, samt konkrete innspill på utformingen av gatene. Det er også kommet reaksjoner på alternativet om omlegging av buss-traseer.

Flytting av busstrasè

Flytting av buss krever en stor planleggingsjobb for å få gode løsninger for alle aktører i byen. Det bør ikke legges opp til å fremtvinge en konklusjon nå. Konsekvenser og mer detaljerte vurderinger for å ivareta de ulike behov er ikke gjennomført. Tidsperspektiv spiller også inn. Veksten i busstrafikken vil skje over tid, og prognosene peker mot en fordobling i 2030. Det foreslås at Dronningens gate reserveres som mulig fremtidig kollektivgate og at det arbeides videre med grundigere utredning av konsekvenser og muligheter av aktuelle traseer. Det skal legges vekt på medvirkning og dialog med berørte aktører. En evt. flytting av bussen skal tas opp til politisk behandling, enten som en del av revisjonen av Kvadraturplanen eller som egen sak.

Posebyen

Posebyen vel og Foreningen Posebyen har en lang rekke punkt i deres innspill som krever et mer detaljert arbeid enn arbeidet med dette temakartet. Administrasjonen mener det er behov for en prinsipplan for gatene i Posebyen og det foreslås at denne utarbeides i samarbeid med beboerne og andre aktører.

Gjeldende kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn

Gjeldende kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 1, gjelder frem til 2022. Det er laget en handlingsplan med fremdrift for foreslåtte tiltak for en periode frem til 2022 (5 år). Planforslaget viser en fornuftig tilrettelegging over tid av gategrunn for å styrke bysentrum og benytte seg av overflødig parkeringsareal til gode formål.

Her finner du gjeldende kommunedelplaner.

Kontakt

Anne S. Lislevand, tlf: 922 68 146, anne.s.lislevand@kristiansand.kommune.no;

Christina Rasmussen, christina.rasmussen@kristiansand.kommune.no

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 24.05.2017 10:24
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?