Gå til hovedinnhold

Fra første møtet i fellesnemnda

Fellesnemnda går nå i gang med å ansette prosjektleder for sammenslåingen og framtidig rådmann i den nye kommunen.

Prosjektleder blir rådmann

Fellesnemnda for sammenslåingen av Kristiansand, Søgne og Songdalen holdt sitt første møte i bystyresalen i Kristiansand 23. juni 2017.

Det er klart etter fellesnemndas første møte 23. juni. Mandatet for fellesnemnda ble vedtatatt av by- og kommunestyrene i Kristiansand, Søgne og Songdalen 20. juni. Der står det blant annet at nemnda skal ansette prosjektleder for arbeidet og rådmann for den nye kommunen.

Fellesnemnda bestemte på møtet 23. juni at den som ansattes som prosjektleder også skal ansettes som rådmann i den nye kommunen. Nemnda vil lyse ut stillingen så fort som mulig, etter at det er avklart om noen av dagens ansatte i de tre kommunene har rettskrav på stillingen.

Fellesnemnda i Kristiansand

Kristiansand har 15 i fellesnemnda:
Ordfører Harald Furre (H) – leder
Renate Hægeland (H)
Vegard K. M. Launes (H)
Lisbeth Andersen (H)
Mette Gundersen (Ap)
Trond Blattmann (Ap)
Åse Løvdal (Ap)
Abdullahi M. Alason (Ap)
Varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF)
Grete Kvelland Skaara (KrF)
Tove C. W. Haugland (KrF)
Stian Storbukås (FrP)
Ivar Bergundhaugen (V)
Mira S. Thorsen (MDG)
Andreas Landmark (SV)

Fellesnemnda i Søgne

Søgne har ni i fellesnemnda:

Ordfører Astrid Hilde (Ap) – nestleder
Solveig Kjelland Larsen (Ap)
Bjørn Egeli (Ap)
Tom Løchen (H)
Jack Andersen (H)
Varaordfører Egel Terkelsen (FrP)
Torfinn Kleivset (KrF)
Per Kjær (SV)
Arild Ernst Berge (V)

Fellesnemnda i Songdalen

Songdalen har sju i fellesnemnda:

Ordfører Johnny Greibesland (Sp)
Kjetil Aasen (Sp)
Varaordfører Jan Erik Tønnesland (Ap)
Monika Hagen (Ap)
Arild Birkenes (FrP)
Ida Grødum (H)
Terje Imeland (KrF)

Furre leder nemnda

På møtet i fellesnemnda ble ordfører Harald Furre fra Kristiansand valgt til leder, mens ordfører Astrid Hilde fra Søgne ble valgt til nestleder. Furre skal også lede fellesnemndas arbeidsutvalg.

Disse sitter i fellesnemndas arbeidsutvalg:
Kristiansand: Harald Furre (leder), Jørgen Kristiansen, Mette Gundersen og Stian Storbukås.
Søgne: Astrid Hilde, Egel Terkelsen og Tom Løchen.
Songdalen: Johnny Greibesland, Jan Erik Tønnesland og Ida Grødum.

Innstillingsutvalg

Fellesnemnda valgte de tre ordførerne og to tillitsvalgte til å utgjøre innstillingsutvalget. Utvalget skal lage stillingsbeskrivelse, innhente tilbud om ekstern hjelp i ansettelsesprosessen og foreslå for fellesnemnda hvem som bør ansettes.

Prinsipper for organisering

På møtet 23. juni vedtok også fellesnemnda hovedprinsipper for organiseringen av den nye kommunen. Nemnda diskuterte seg fram til noen forandringer av forslaget på side 5 i møteinnkallingen.

Møteinnkallingen

I avsnittet «Administrativ organisering» ble denne ordlyden vedtatt:

Politisk og administrativ toppledelse og nærmeste rådgivere skal samlokaliseres i kommunens sentrum. Øvrige sektorovergripende funksjoner samlokaliseres. Funksjonene skal lokaliseres i dagens tre kommunesentra på en slik måte at fordelingen av arbeidsplasser mellom kommunedelene blir balansert. Det må avklares nærmere hvor de ulike deler av administrasjonen skal plasseres geografisk.

Slik er det nye avsnittet om «Organisering av tjenester»:

Tjenester som krever nærhet til bruker og kunnskap og kjennskap til nærmiljøet skal fortsatt leveres lokalt. Dette er stedsavhengige tjenester. Tjenester som barnehage, skole, SFO, kveldsåpent legekontor og hjemmetjenester skal leveres til brukerne som i dag.

I avsnittet om «Kommunen som arbeidsgiver» ble det tatt inn et nytt kulepunkt om å tilstrebe lønnsharmonering innenfor sammenlignbare grupper.

Prinsipper vedtatt 23. juni 

Midlertidig prosjektleder

Fellesnemnda vedtok også å engasjere organisasjonsdirektør Eva B. Åsland i Kristiansand kommune som midlertidig prosjektleder fram til det er ansatt en prosjektleder og framtidig rådmann. Den midlertidige prosjektlederen rapporterer til, og legger fram saker til beslutning for, fellesnemnda.

I mandatet for midlertidig prosjektleder, står det blant annet at prosjektlederen skal legge fram forslag til bemanning av prosjektet, lage forslag til budsjett, etablere sekretariat/møteadministrasjon, lage rutiner for regnskapsføring, sak/arkiv, forslag til fullmakter, kommunikasjonsplan og mandat for partssammensatt utvalg.

Fellesnemnda vedtok også at den midlertidige prosjektlederen skal organisere arbeidet med å kartlegge dagens avtaler i de tre kommunene, detaljkartlegge alt innen digitale tjenester og IKT, inngå nødvendige avtaler og lage forslag til en digiataliseringsstrategi for den nye kommunen.

Kartleggingsprosjektet skal også se på kvalitet på tjenestene og harmonisering av dette. Prosjektet bemannes med ansatte i de tre kommunene, og prosjektleder kan opprette nødvendige arbeidsgrupper til dette arbeidet.

Møteplan

Fellesnemnda bestemte at de skal ha møte hver siste tirsdag i måneden. Første møte etter ferien blir 29. august. På det møtet skal nemnda blant annet behandle et forslag til mandat for partssammensatt utvalg. I mandatet skal også hovedverneombuds medvirkning i nemnda, avklares. Fra før er det bestemt at utvalget skal ha 13 medlemmer. Arbeidsgivers medlemmer i utvalget skal velges blant fellesnemndas medlemmer, to fra Songdalen, to fra Søgne og tre fra Kristiansand. Fra arbeidstakersiden oppnevner de ansatte to medlemmer fra hver av de tre kommunene.

Møtet i fellesnemnda bestemte også reglement for møtegodtgjøring for medlemmene av fellesnemnda og medlemmer av underutvalg som fellesnemnda oppretter. De faste medlemmene i fellesnemnda får en fast godtgjøring på 15 000 kroner i året, i tillegg til 2400 kroner pr. møte. Varamedlemmene godtgjøres med 3000 kroner når de møter. Medlemmer i underutvalg som fellesnemda oppretter får 1500 kroner pr. møte, men ingen årlig godtgjøring.

Oppvekstdirektør

Kristiansand kommune skal ansette ny oppvekstdirektør etter Arild Rekve, som går av 1. juli i år. Kristiansand ønsker at de to andre kommunene skal være med i ansettelsesprosessen, siden den som ansettes trolig også blir oppvekstdirektør i den nye kommunen fra 2020. Fellesnemnda vedtok derfor at ansettelsesutvalget i Kristiansand kommunene suppleres én representant fra Søgne og én fra Songdalen som bisitter i utvalget. Utvalget utvides også med en bisitter som representerer de ansatte i Søgne og Songdalen.

Kommunesammenslåingen

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 23.06.2017 15:56
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?