Første del av kommuneplanen vedtatt

Bystyret vedtok 20. september den første delen av kommuneplanen som skal gjelde fram til 2030.

Viktigste dokument

«Kristiansand mot 2030» ble vedtatt av bystyret 20. september. Kommuneplanen er kommunens overordnede politiske styringsdokument for utviklingen av Kristiansand. (Fotomontasje: Svein Tybakken)

Alle kommuner har en kommuneplan. En kommuneplan er kommunens overordnede politiske styringsdokument.

Kommuneplanen i Kristiansand består av en samfunnsdel og en arealdel. Det er samfunnsdelen som ble vedtatt av bystyret 20. september. Arbeidet med arealdelen starter etter at fellesnemnda har kommet lenger i sitt arbeid med å planlegge sammenslåingen av Søgne, Songdalen og Kristiansand.

Kommuneplanens samfunnsdel

Fire områder

Bærekraftig utvikling i et sosialt, økologisk og økonomisk perspektiv er lagt som premiss for planen, som har fått navnet «Kristiansand mot 2030». Kommuneplanens samfunnsdel peker på kommunens viktigste utfordringer de neste årene. For å møte disse utfordringene er innsatsen spisset inn mot fire områder: Samskaping som drivkraft. Kompetanse for verdiskaping. Deltakelse og tilhørighet. Byvekst med kvalitet. (Kapittel 4)

Visjon

Planen inneholder også kommunens nye visjon og strategiske satsinger for en fremtidsrettet by som mange samarbeidspartnere, innbyggere og kommunen kan utvikle i fellesskap. Den nye visjonen er: En skapende by med ambisjoner.

Visjonen skal samle og inspirere byen til felles utvikling og endring. Visjonen vil også utfordre kommunen til en forpliktende holdning overfor sine innbyggere. (Kapittel 1)

Byens tre posisjoner er utviklingsområdene som gjør byen kjent og attraktiv for næringsliv, innbyggere og besøkende: Attraktiv opplevelsesby. Inkluderende storby. Grønn innovasjonsby.

Posisjonene underbygger arbeidet kommunen og andre aktører gjør i fellesskap, med tanke på å utvikle Kristiansand til en skapende by med ambisjoner. (Kapittel 1)

Planen har blitt til gjennom en omfattende medvirkningsprosess som har vist at de fleste har et positivt forhold til byen. Mange ønsker å bidra i arbeidet med å utvikle Kristiansand til å bli enda mer inkluderende, mangfoldig, grønn og urban. (lenke)

Debatten fra bystyret (nett-TV)

Saksframstillingen

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 21.09.2017 14:39
Sist endret: 21.09.2017 15:07