Gå til hovedinnhold

Formannskapsmøte 27. november

Neste møte i formannskapet er onsdag 27. november klokka 09.00 i formannskapssalen i Rådhuset. Møtet er åpent for publikum.

Saker til behandling

Formannskapssalen i Rådhuset i Kristiansand.

Program for møtet:

 • Kl. 09.00–09.15: Fotografering av formannskapet perioden 2015-19 ved fotograf Anders Martinsen
 • Kl. 09.15–10.30: Oppgaveutvalget - Status i arbeidet, ved Stein Hannevik, leder av oppgaveutvalget «flere i arbeid»
  • Studieturen til Hjørring – hva lærte vi?. Ved Gunhild Tobiassen fra Kirkens Bymisjon og Roar Osmundsen fra Kristiansand Næringsforening, begge fra arbeidsutvalget for «flere i arbeid»
  • Orientering om kunnskapsgrunnlaget,ved Arild Vangstad fra NAV Kristiansand og leder av analyseteamet
  • Presentasjon av fokusgruppe-intervju,ved Hege Gabrielsen, PwC
  • Plan for videre arbeid,ved Anne Aunevik, rådgiver Kristiansand kommune

Saker til behandling:

 • Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 16.10.19
 • Klage på vedtak om tildeling av prikker etter overtredelse av forsvarlighetskravet - HBB Kristiansand AS, org.nr. 920 662 994 - Heidi's Bier Bar

Sakspapirer

Saker behandlet i 2019

16. oktober
 • 2. tertialrapport 2019 - Økonomisektoren
 • 2. tertialrapport 2019 - Organisasjonssektoren
 • 2. tertialrapport 2019 Driftsdelen Kristiansand kommune
 • 2. tertialrapport 2019 - Investeringsdelen
 • Søknad om endret lokasjon av Christianssand klatreklubbs buldreanlegg i Kristiansand klatresenter
 • Søknad om kommunal finansiering av konserter i domkirketårnet i adventstiden
 • Utkast til forskrift om utforming og drift av idrettsbaner der det brukes plastholdig løst fyllmateriale
 • Utbyggingsavtale Kvartal 72 felt A

En tertialrapport er rådmannens rapportering til politikerne om hvordan kommunen ligger an når det gjelder budsjett og målsettinger i vedtatt handlingsprogram. 2. tertialrapport beskriver status fra mai til august. 

Sakspapirer

25. september

Saker til behandling

 • Oppfølging av rapporten «Kjøp, salg og bytte av seksuelle tjenester – En situasjonsbeskrivelse av prostitusjon i Kristiansand»
 • Svar på verbalvedtak om frivillighetskoordinator

Sakspapirer

11. september

Program for møtet

 • 09.00 – 09.45 Orientering om rapporten «Det rumenske tiggermiljøet i Agder» ved Ole Hortemo og Gordon Petterson, Agder politidistrikt
 • 09.45 – 10.15 Orientering om utskifting av kunstgress ved idrettssjef Terje Abrahamsen

Saker til behandling

 • Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 28.08.19
 • Kristiansand kommune - Eierberetning 2018
 • Husholdninger med lavinntekt: Informasjon om tilbud og mulighet for deltakelse
 • Svar på verbalvedtak om servicefunksjoner i kultursenter øst
 • Svar på bystyrets verbalforslag vedrørende fortsatt drift av skatehall på Marvikssletta.
 • Nasjonale rammer for vindkraft - høringsuttalelse
 • Regional plan for Kristiansandsregionen 2019-2050, høringsuttalelse
 • Lokalisering av Jens Bjørneboes plass

Sakspapirer

28. august 

Program for møtet

 • Kl. 09.00 – 09.30: Status oppgaveutvalgets arbeid ved sekretariatsleder Hege Gabrielsen
 • Kl. 09.30 – 10.00: Orientering og invitasjon til møte om prosjektet som har kartlagt elektrifiseringspotensialet i nye Kristiansand ved Ole Dønnestad direktør for konsernutvikling, Agder Energi

Saker til behandling:

 • Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 12.06.19 og møte i formannskapet etter sommerfullmakt 26.06.19
 • Kvennesviga - 2/177 - Estetisk vurdering i forbindelse med oppføring av ny enebolig
 • Mæbø 1/6 – Utbyggingsavtale
 • Skylleviga – utbyggingsavtale
 • Svar på oversendelsesforslag om mangfoldsledelse og mangfoldskompetanse
 • Høring - Forslag til endringer i alkoholloven

Sakspapirer

12. juni

Program for møtet

 • Kl. 09.00 – 10.00: Formannskapets møte med Studentrådet
 • Kl. 10.00 – 10.30: Presentasjon av årsrapport og UngData ved Lara Malena Tveit og Tuva Føreland, KUU

Saker til behandling:

 • Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 29. mai
 • Endring av vedtekter for Stiftelsen De Eldres Hjem - uttalelse fra Kristiansand kommune
 • 1. tertialrapport 2019 - Driftsdelen
 • 1. tertialrapport 2019 – Investeringsdelen

En tertialrapport er rådmannens rapportering til politikerne om hvordan kommunen ligger an når det gjelder budsjett og målsettinger i vedtatt handlingsprogram. 1. tertialrapport beskriver status etter årets fire første måneder. 

 • Høringssvar på forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (ny regulering av private barnehager)
 • Høring - forslag til ny barnevernslov
 • Regionens årlige driftstilskudd til Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo fra 2020
 • Strategi for kunst i offentlige uterom
 • Partnerskapsavtale med Stiftelsen Arkivet
 • Kilura - 4/1 – Sjøbod
 • Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder 2022-2027 – høring av planprogram og hovedutfordringer
 • Ny kulturskole- besparelser ved samtidig byggestart med Kunstsiloen
 • Sommerfullmakt til ordføreren – 2019
 • Sak om utvidet skjenketid for Kristiansand kommune
 • Godtgjøring til politikere i overgangsperioden fra de nye politiske utvalg er konstituert samtidig som de eksisterende politiske utvalgene skal fungere frem til 31.12.2019
 • Politiske organer og utvalg i 2019 - oppgave- og ansvarsfordeling i overgangen til ny kommune

Sakspapirer

29. mai

Program for møtet:

 • Godkjenning av protokoller fra formannskapets møter 08.05.19 og 15.05.19
 • Oppfølgingssak: Tilrettelagte arbeidsplasser for sosialhjelpsmottakere
 • Brukerstyrt personlig assistanse i et likestillings- og frigjøringsperspektiv
 • Større innslag av private tilbydere og ideelle organisasjoner i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse 
 • Høringsuttalelse - ny tolkelov
 • Høringsuttalelse - direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
 • Asylmottak - videre drift

  Sakskart
15. mai
 • Årsberetning Kristiansand kommune 2018
 • Årsregnskap 2018 Kristiansand kommune
 • Høring NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem
 • Høring- NOU 2018:16 "Det viktigste først" Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester

Sakskart

8. mai
 • Godkjenning av protokoller fra formannskapets møte 27.03.19 og 03.04.19
 • Høring: NOU- nye sjanser- bedre læring
 • Høringsuttalelse - Ung kultur møtes (UKM), strategiplan 2020-2024
 • Svar på oversendelsesforslag om å utarbeide en strategi for en boligpolitikk for sentrum med sikte på tilgjengelighet for barnefamilier
 • Revemyrveien 30 mfl. – utbyggingsavtale
 • Momskompensasjon - behandlingsplan for evaluering av ordningen
 • Svar på verbalforslag - bystyrevedtak 19.12.2019 - oppnevning av et oppgaveutvalg
 • Henvendelse om prøveprosjekt for utvidet skjenketid i Kristiansand kommune
 • Klage på avslag etter søknad om utvidet skjenkebevilling - Aquarama Badedrift AS

Sakskart

3. april

Kl. 09.00 – 09.45: Orientering om Krisesenteret i Vest-Agder ved Tove Hægg Versland og Siv Gjertsen.

Deretter blir det behandling av disse sakene:

 • Regionplan Agder 2030 - høring
 • Årsrapport for klagenemnda – 2018

Sakskart

27. mars

Kl. 09.00-10.00: Presentasjon av trendrapporten ved Karin Berthelsen, Kriminalitetsforebyggende team og Grete Pedersen, leder av forebyggende seksjon i politiet

Kl. 10.00-11.00: Status i prosjekt Nye Mønstre – Trygg oppvekst, ved Kristine Vigsnes, prosjektleder, Eirik Abildsnes, forskningsrådgiver og Eirin Mølland, seniorforsker, NORCE

Kl. 11.00-11.15: Handlingsplan for universitetsby strategien – status og framdrift, ved Lukas Wedemeyer og Øyvind L. Laderud
Kl. 11.15: Formannskapet som klagenemnd – se egen innkalling
Kl. 11.30: Behandling av sakskart

Sakskart

Kl. 12.00-16.00: Grimstad og Kristiansand - gode vertskapsbyer for Universitetet i Agder

Program 

13. mars

Kl. 09.00-09.30: Rapport om tilsyn med Kristiansand kommunes tjenester til personer med rus- og psykisk helseproblematikk ved virksomhetsleder Inger Ingebretsen
Kl. 09.30-10.00: Orientering om grunnbemanning og bemanningsnorm i barnehager forhold til vedtatt budsjett ved Kjetil Solvang, økonomienheten
Kl. 10.00-10.30: Orientering om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ved helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli
Kl. 10.30: Behandling av sakskart

Sakskart

Kl. 13.30: Avgang til Arendal
Kl. 14.30: Felles formannskapsmøte med Arendal om Regionplan Agder

13. februar

Sakskart formannskapet 13. februar

30. januar

Kl. 09.00-09.30
Kommunalt doktorgradsprosjekt muligheter og utordringer for å nå kommunens klimamål ved Kim Øvland.

Kl. 09.30-10.15
Boligundersøkelsen resultater/analyser av prosjektgruppa ved Line Baasland og Harald Karlsen.

Deretter blir det behandling av disse sakene:

 • Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 16.01.19
 • Forespørsel om etablering av Fair Play Bygg (uropatrulje) i Kristiansand
 • Robuste barnehager for fremtiden - Sone Øst barnehageenhet
 • Anmodning fra IMDi om bosetting av flyktninger 2019

Sakskart

16. januar

Kl. 09.00-09.30
Orientering om prostitusjonsrapporten ved Liv Bente Sunde og Johanne Marie Benitez Nilsen

Kl. 09.30-10.00
Orientering om fergeterminalen, regulering og status ved plan- og utviklingssjef, Odd Leif Berg, Kristiansand Havn

Deretter blir det behandling av disse sakene:

 • Godkjenning av protokoll fra formannskapets møter 05.12.18 og 12.12.18
 • Skolestruktur i Vågsbygdområdet
 • Oppsigelse av interkommunale samarbeid mellom Kristiansand, Søgne og Songdalen
 • Retningslinjer for bruk av offentlige uterom til arrangementer

Sakskart

Saker behandlet i 2018

12. desember

Kl. 09.00 – 09.45
Informasjonsmøte om Havnesamarbeid/sammenslåing ved Morten Frustøl, PwC og Martin Schreck, NorConsult se vedlegg 1 og 2 (Havnestyret og by- og miljøutvalget inviteres).

Kl. 09.45 – 10.15
Orientering om resultater fra nasjonale prøver ved Roy Wiken, oppvekstdirektørens stab.

Deretter blir det behandling av disse sakene:

 • Svar på formannskapets oversendelsesforslag om skolegudstjenester datert 14.11.2018
 • Høring - lovfesting av plikt for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens
 • Vurdering av grunnlag for bidragsordninger, herunder bidrag Vågsbygdveien
 • Svar på verbal forslag om etablering av barnefamilier i Kvadraturen
 • Høring - endring i valgforskriften og forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg

Sakskart

5. desember

Kl. 09.00 – 09.30 Orientering om skolestruktur i Vågsbygd ved oppvekstdirektøren.

Deretter blir det behandling av disse sakene:

 • Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte
 • Tilleggsnotat - Geitmyra mat og kultursenter
 • Høringssvar vedrørende justering av politiets indre organisering som følge av kommunereformen
 • Rådmannens forslag til justeringer av handlingsprogram 2019-2022
 • Årsbudsjett 2019 og handlingsprogram 2019-2022 for Kristiansand Boligselskap KF
 • Budsjett 2019 og Handlingsplan 2020-2022

Sakskart 

14. november

Program for møtet:

Kl. 09.00 – 09.30.
Kirkelig fellesråd orienterer om fellesrådets satsingsområder ved fellesrådsleder Solveig Løhaugen, kirkeverge Hans Erik Ruud og domprost Freddy Berg.

Kl. 09.30 – 10.00:
Orientering om tiggersituasjonen i Kristiansand ved kommuneoverlege Dagfinn Haarr og Frida Hansen Apelseth fra Røde Kors.

Deretter blir det behandling av saker: 

Sakskart

31. oktober

Ved begynnelsen av møtet blir det presentasjon av boligprogrammet ved rådgiver Line Baasland i teknisk direktørs stab.

Deretter blir det behandling av disse sakene:

 • Evaluering av sommerskolen 2018
 • Høringsuttalelse fra Kristiansand kommune til Helse Sør- Øst RHF - Regional utviklingsplan 2035
 • Vurdering av miljøkrav til idretts- og kulturarrangementer
 • Utbyggingsavtale Marviksletta B2 (Området ligger mellom Østre ringvei, Kongsgård allé og Bispegra)
 • Forslag til utbyggingsavtale Kvartal 2 (Kvartalet mellom Markens gate, Kirkegata, Tordenskjolds gate og Kristian IVs gate)
 • Uttalelse - Videreføring av dagens innkrevingsmodell for bompenger - Samferdselspakke 2

Sakskart

17. oktober

Stategi for universitetsbyen Kristiansand, vurdering av tiltak for å forebygge barnefattigdom, Tall Ships Races i 2022 og orientering om budsjettstatus er saker på møtet. 

Saker til behandling 17. oktober

26. september

Sakskart

5. september

Sakskart 

29. august

Sakskart

22. august

Kl. 09.00 – 10.00: Presentasjon av resultatene fra undersøkelsen «Hvordan har du det egentlig?» ved forsker Mona Stokke, Østlandsforskning. (Medlemmer av fylkesutvalget og Arendal formannskap er invitert).

Kl. 10.00 – 11.00: Rapport/evaluering av anvendelsen av ekstra bevilgning til forebygging av ungdomsvold (2017 – 2018) ved professor Aslaug Kristiansen, og 1. lektor Hans Otto Ringereide Institutt for pedagogikk ved UIA. (Medlemmer av fylkesutvalget og Arendal formannskap er invitert).

Kl. 11.00 – 11.30: Kort orientering om krimsituasjonen ved Grete Pedersen, Politiet.

Kl. 11.30 – 12.00: Orientering om støy i sommer ved kommuneoverlege Dagfinn Haarr.

Sakskart

89/18 Program for møtet
90/18 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møter
06.06.18 og 13.06.18
91/18 Robuste barnehager for fremtiden - sone Øst
barnehageenhet
92/18 Alternativvurdering barnehage i Justvikområdet -
utsatt vurdering og behandling
93/18 Høringsuttalelse ang. ekspertgrupperapport
Inkluderende fellesskap for barn og unge
94/18 Sosialhjelpsanalysen 2018: Økonomisk sosialhjelp i
Kristiansand kommune 2014-2017
95/18 Anmodning fra IMDi om økt bosetting 2018
96/18 Kriterium for årlig driftstilskudd fra kommunen –
oppfølging av bystyrevedtak
97/18 Svar på verbal forslag – «Det vurderes muligheten
for å etablere en økolandsby i Kristiansand»
13. juni

Kl. 09.00-10.00 Formannskapets møte med studentrådet.

Kl. 10.00-10.30 Retningslinjer for bruk av offentlige uterom til arrangementer ved Helene Hostad Tønnessen og Tore Løvland.

Sakskart

75/18 Program for møtet
76/18 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte
30.05.18
77/18 1. tertialrapport 2018 Driftsdelen
78/18 1. tertialrapport 2018 - Investeringsdelen
79/18 Høring - Forslag til nasjonale retningslinjer for
helse- og sosialfagutdanninger
80/18 Høring: Forslag til endringer i sosialtjenesteloven
om kvalifiseringsprogrammet
81/18 Høring - Regulering av spesialistutdanning i
allmennmedisin, samfunnsmedisin og
arbeidsmedisin i spesialforskriften
82/18 Ny kulturskole på Silokaia – alternativer, kalkyler og
fremdrift
83/18 Svar på verbalvedtak - «Kristiansand kommune tar
initiativ til permanent vern mot oljeleting i
Skagerrak.»
84/18 Studentråd
85/18 Forslag utbyggingsavtale Marviksletta B2
86/18 Mæbø 1/6 - forslag til utbyggingsavtale
87/18 Skylleviga - forslag til utbyggingsavtale
88/18 Forslag til Boligprogram 2019-2022
6. juni

Kl. 09.00-09.45: Informasjon fra Nye Veier AS om forestående veibygging i Kristiansandsregionen ved prosjektdirektør Asbjørn Heieraas.

Kl. 09.45-10.30: Orientering om status for Kunstsiloen ved adm. dir. Reidar Fuglestad.

Kl. 10.30-11.00: Orientering om boligprogrammet ved Harald Karlsen og Line Baasland.

Saker til behandling 6. juni:

• Forslag til høringsuttalelse ang. ekspertgrupperapport Inkluderende fellesskap for barn og unge
• Kriterium for årlig driftstilskudd fra kommunen – oppfølging av bystyrevedtak
• Utbyggingsavtale Bjørndalen
• Sommerfullmakt til ordføreren – 2018

Sakskart 6. juni

16. mai
 • Kl. 09.00 – 10.00 Presentasjon av Boligundersøkelsen ved Ådne Hindenes fra Kantar TNS
  By- og miljøutvalget og øvrige gruppeledere inviteres til å delta

Saker til behandling 16. mai:

 • Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 02.05.18
 • Årsrapport for Kristiansand kommune 2017
 • Årsregnskap 2017 - Kristiansand kommune
 • Svar på verbalforslag - Iverksetting av prosjekt Kvinner i brann i IKS Kristiansandsregionen Brann og Redning (KBR)

Sakskart 16. mai

9. mai
 • Kl. 09.00-09.30 Formannskapets møte med Kristiansand Ungdomsutvalg ved representanter fra Kristiansand Ungdomsutvalg og sekretær Dag J. Beek

Saker til behandling i formannskapet:

 • Kristiansand Torv - retningslinjer og bruk
 • Handlingplan mot marin forsøpling. 
 • Handlingsplan mot matsvinn. 
 • Årsrapport for Klagenemnda – 2017
 • Tre klager fra utesteder på tildeling av prikker  

Sakskart 9. mai  

2. mai

Kl. 09.00-09.20 Presentasjon av Miljødirektoratets klimastatistikk som nå inkluderer luftfart, skipsfart og vedfyring ved rådgiver Elizabeth Rojas, By- og samfunnsenheten
Kl. 09.20-09.30 Orientering om Rajshahi aksjonen 2018 ved leder av Rajshahi komiteen Dag Vige og Sadikur Rahman

Saker til behandling i formannskapet:

 • Program for møtet
 • Godkjenning av protokoller fra formannskapets møter 11.04.18 og 18.04.18
 • Svar på oversendelsesforslag - Papirløse personer i Kristiansand
 • Nye oppgaver til fylkeskommunene - høringsuttalelse til ekspertutvalgets rapport
 • Kommuneplan for Vennesla - høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
 • Clarion Ernst Hotel - Klage på vedtak om tildeling av prikker
 • Klage på vedtak om tildeling av prikker - Comer AS, org.nr. 992 003 308 - All Inn
 • Klage på vedtak om tildeling av prikker - Comer AS, org.nr. 992 003 308 - All Inn

Sakskart 2. mai

18. april

Fram til klokka 11.00 var det orienteringer og presentasjoner:

 • Kl. 09.00 Orientering om status for arbeidet med kommunedelplan for havneområde nord i Kongsgård-Vige – ved rådgiver Jan Erik Lindjord.
 • Kl. 09.30 Orientering om analyseresultatene av utviklingen i skatteinntektene ved tidligere sjefsøkonom i KS, Per Richard Johansen.
 • Kl. 10.15 Presentasjon av Kommunebarometeret og ASSS-prosjektet ved økonomidirektør Terje Fjellvang.

Deretter er det behandling av saken «Evaluering av tilflytterkampanje for studenter».

Sakskart 

11. april

Formannskapsmøtet 11. april starter med informasjon om E-helse ved helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli.

Saker til behandling i formannskapet:

 • Barn og unge i lavinntektsfamilier
 • Rapport om skolestruktur i Vågsbygdområdet - utsendelse på høring
 • Innføring av inntektsgradering i SFO fra 01.08.2018
 • Støtteordning for å realisere pålegg om tilknytning til offentlig avløpsnett der prosjektene overskrider vedtatte kostnadsgrense - Oppfølging av vedtak i By- og miljøutvalget.
 • Bompengeinnkreving Samferdselspakke 1 - overføring av garantier til Ferde AS

Sakskart

14. mars
 • Utkast til høringsuttalelse for såkalte pakkeforløp for psykisk helse og rus. Pakkeforløp betyr at det etableres nasjonale, normgivende forløp for utredning og behandling. En slik måte å organisere behandling på skal bidra til økt oppmerksomhet på pasientens ressurser, gi bedre samhandling og likeverdig behandling.
 • Kommuneplanens samfunnsdel i Søgne
 • Planprogram for revidering av Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP-plan)
 • Forslaget til plan for de som har deltatt i internasjonale militære operasjoner. Alle kommuner er oppfordret til å lage en såkalt veteranplan. Forslaget til veteranplan for Kristiansand peker blant annet på hvordan veteranens innsats kan hedres og anerkjennes, den sier noe om oppfølging og forebygging og om hvordan samfunnet kan bruke den kompetansen veteranene har.

Sakskart

7. mars

Møtet begynner med presentasjonen av trendrapporten om ungdom og kriminalitet i Kristiansand 2017. Karin Berthelsen fra Ungdomsteamet og Grete Pedersen og Ole Hortemo fra politiet legger fram funn fra rapporten. Presentasjonen begynner klokka 09.00 og varer én time.

Deretter starter behandlingen av disse sakene:

 • Utredning om storbyenes kjøp av tjenester på levekårsområdet
 • Høringsuttalelse fra Kristiansand kommune til Sørlandet sykehus HF - Utviklingsplan 2035
 • Plan for videreutvikling av Bragdøya 2018-2022
 • Gang- og sykkelbro over Otra fra Kjøita til Rådhusgata – Vurdering av tre- og stålkonstruksjon
 • Strategiplan for trafikksikkerhet Agder 2018-2029 - høringsutkast
 • Høringsuttalelse - strategiplan for forebygging av voldelig ekstremisme, hatkriminalitet og sårbare samfunn
 • Planstrategi for nye Kristiansand - oppstart av arbeid
 • Årsmelding – Barn og unges representant
7. februar
11/18 Program for møtet
12/18
Godkjenning av protokoll fra formannskapets møter 17.01.18 og 24.01.18
13/18 Plan for strategisk innen flyktning- og integreringsfeltet.
14/18 Ledsagerbevis, endring av aldersgrense til 5 år
15/18 Uttalelse til forslag om endringer i vedtektene for Stiftelsen Gimle gård
16/18 Bydalstjønna 14/7 mfl. - utbyggingsavtale
17/18 Høring - gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 og stortingsvalget i 2021
24. januar 
4/18 Program for møtet
5/18 Høring- forslag til endring av parkeringsforskriften - halv pris for parkering av nullutslippskjøretøy på kommunale parkeringsplasser, samt sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter
6/18 Avfallsteknisk norm for Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen, revidert 2017
7/18 Evaluering av kommunens håndtering av flomsituasjonen 30. september 2017
10. januar 

I møtet behandlet blant annet formannskapet innstillingen om å konstituere byingeniør Terje Lilletvedt som midlertidig teknisk direktør fra 1. februar 2018 til 31. desember 2019. 

Før behandlingen av sakene ble det innspillsrunde om frivillighetspolitikk og svar på oversendelsesforslag om papirløse personer i Kristiansand.

Sakskart

Saker behandlet i 2017

6. desember 
 • Fastlegehjemler ved Universitetet i Agder
 • Anmodning om bosetting av flyktninger i Kristiansand 2018
 • Høringsuttalelse Statens vegvesens handlingsprogram 2018-2023 (2029) for riksveier
 • Høringssvar: Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn
 • Konstituering av ny midlertidig rådmann

Sakskart

29. november 

156/17            

Godkjenning av protokoller fra formannskapets møter 08.11.17 og 15.11.17                    
                    157/17                 Høring: NOU 2017:12 Svikt og svik. Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt                  
                    158/17                 Alternativvurdering barnehage i Justvikområdet                    
                    159/17                 Hustofta vest- utbyggingsavtale              
                    160/17                 Rådmannens forslag til justeringer av handlingsprogram 2018-2021               
161/17 Årsbudsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 for Kristiansand Boligselskap KF
15. november 
151/17                 Program for møtet                    
                    152/17                 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 01.11.17                    
                    153/17                 Barn og unge i lavinntektsfamilier i Kristiansand                    
                    154/17                 Svar på verbalvedtak HP 17-20. Deltakelse i organiserte kultur- og fritidsaktiviteter.                    
                    155/17                 Boligprogram 2018-2021                    
1. november 

Møtet starter med disse fire presentasjonene:

Kl. 09.00-09.30: Kirkelig fellesråds satsingsområder - ved fellesrådsleder Solveig Løhaugen, kirkeverge Hans Erik Ruud og domprost Freddy Berg.

Kl. 09.30-10.00: Planer og utvikling av museet på Odderøya - ved Vest-Agder museet.

Kl. 10.10-10.40: Kristiansand sammenlignet med andre storkommuner (ASSS-nettverket) - ved økonomirådgiver Randi Bentsen.

Kl.10.40-11.10: Boligprogrammet - ved rådgiver Line Baasland i teknisk direktørs stab.

Deretter skal politikerne behandle forslaget til revidert forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla.

27. september 

Møtet starter med orienteringssaker kl 09.00. Visepolitimester Arne Sundvoll kommer for å orientere formannskapets  politikere om Kristiansand-politiets håndtering av den ny-nazistiske grupperingen "Den nordiske motstandsbevegelsen" og deres demonstrasjon i Markens gate 29. juli i år.

Tidligere fylkesmann i Vest-Agder, Ann-Kristin Olsen, har ledet et utvalg som fikk i mandat å gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for grov vold, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Hensikten var å avdekke hvorvidt, i hvilken grad og på hvilken måte det har forekommet svikt i det offentlige tjenesteapparatets håndtering av disse sakene. I utredningen NOU rapport 2017: 12 «Svikt og svik» legger utvalget frem sine vurderinger av svikt i systemene og anbefalinger for hvordan fremtidige tilfeller kan forebygges og forhindres. Olsen orienterer om rapporten fra kl. 10.00 til 10.45.

Siste orienteringssak (10.45 – 11.15) handler om samhandlingsavtalene mellom Kristiansand kommune/agder-kommunene og Sørlandet sykehus
og erfaringer fra saker og prosesser samt formålet med denne samhandlingen. Det er helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli i Kristiansand kommune som orienterer.

På sakslisten har formannskapspolitikerne blant annet høringsutkast for pakkeforløp innen psykisk helse og rus. De skal også behandle et verbalforslag fra bystyret om færre parkeringsplasser på Odderøya og en innstilling om oppløsning av Kristiansandsregionens
kommunale IKT-tjeneste (KR-IKT).

Her er oversikten over sakene politikerne skal behandle på møtet.

124/17 Program for møtet
125/17 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møter
06.09.17 og 13.09.17
126/17 Høring – Utkast til pakkeforløp for psykisk helse og rus
Helse- og sosialstyrets innst. 26.09.17 ettersendes
127/17 Verbalforslag i bystyret – Odderøya reduksjon av
parkeringsplasser
128/17 Formell oppløsning av Kristiansandsregionens
kommunale IKT-tjeneste (KR-IKT)
6. september 
111/17 Program for møtet
112/17 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 23.08.17
113/17 Høring - Endringer i introduksjonsloven 
114/17 Organisering av asyl-, flyktning- og integreringsarbeidet i Kristiansand
115/17 Disponering av statlige midler til kommunalt rusarbeid
30. august 

Saker

103/17 Program for møtet
104/17 Høring - forslag til veileder for kommunens oppfølging av pasienter og brukere med store og sammensatte behov
105/17 Svar på oversendelsesforslag vedrørende Norges kulturby nr. 1
106/17 Utbyggingsavtale Strømsheia
107/17 Utbyggingsavtale Sømsveien 12
108/17 Årsrapport Klagenemnda - 2016
109/17 Høringsuttalelse - forslag til forskrift om registering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv.
23. juni 

Saker

98/17 Program for møtet
99/17 Godkjenning av protokoll fra Formannskapets møter 07.06.17, 14.06.17, 20.06.17 og 21.06.2017
100/17 Ny politisk og administrativ styringsmodell for Knutepunkt Sørlandet/Region Kristiansand.
101/17 Svar på interpellasjon fra Melissa J. Lesamana, SV, "Forsøk med skolelekser"
102/17  Aktivitetsplikt - unge under 30 år.
20. juni - felles kommunestyremøte mellom Søgne, Songdalen og Kristiansand kommuner

Saker

93.2/17 Felles kommunestyremøte for Søgne, Songdalen og Kristiansand kommuner
93.1/17 Nye Kristiansand - Sammenslåing av Songdalen, Søgne og Kristiansand
21. juni - ekstraordinært 

Saker

94/17 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 07.06.17
95/17 Høring - Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag
96/17 Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2. Veien videre
97/17 Førstegangsbehandling av planforslag Kommunedelplan for Havneområde nord Kongsgård-Vige
14. juni 

Saker

88/17 Program for møtet
89/17 Forslag til utbyggingsavtale Egshaugen 2
90/17 Forslag til Boligprogram 2018-2021
91/17 Kunstsilo - investering, driftstilskudd og vedtektsendring
92/17 Sommerfullmakt til ordføreren – 2017
93/17 Gatebruk i Kvadraturen. Sluttbehandling
7. juni 
74/17 Program for møtet
75/17 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 24.05.17
76/17 1. tertialrapport 2017 Driftsdelen
77/17 1. tertialrapport 2017 - Investeringsdelen
78/17 HØRING - NY GENERELL DEL AV LÆREPLANVERKET: OVERORDNET DEL - VERDIER OG PRINSIPPER
79/17 Høring om endring i barnehageloven- Krav til norskspråklig kompetanse
80/17 Orientering - NOU2017: Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring
81/17 Høring - Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester
82/17 Høring - Kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester
83/17 Avklaring av videre bruk av gummigranulat i kunstgressbaner
84/17 Høringsinnspill - konseptutredning Sivilforsvaret
85/17 Revidert lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann - forslag med innarbeidet innspill etter høring
86/17 Gatebruk i Kvadraturen. Sluttbehandling
87/17 Høring-Forskrift om arbeidstid for avlastere
24. mai 
66/17                    Program for møtet 24.05.17                    
67/17                    Godkjenning av protokoll fra formannskapets møter 03.05.17 og 10.05.17.                    
68/17                    Kommuneplanens samfunnsdel for Kristiansand 2017-2030 - førstegangsbehandling                    
69/17                    Krav om tilbakebetaling av uriktig utbetalte kommunale tilskudd til Den katolske kirke                    
70/17                    Årsregnskap 2016 - Kristiansand kommune                    
71/17                    Årsrapport for Kristiansand kommune 2016                    
72/17                    Plan for helse- og omsorgstjenester 2017-2020                    
73/17                    Svar på oversendelsesforslag – El-shuttlebuss i Kvadraturen

Vedtak

Etter at møtet er ferdig, blir protokollen fra møtet lagt ut samme sted. Det skjer som regel samme dag.
Vedtakene vil ligge som det øverste vedlegget på hver sak her

Noen av sakene som formannskapet behandler skal videre til bystyret. Enkelte av sakene har også vært behandlet i andre politiske utvalg før de kom til formannskapet. Du finner oversikten over dette øverst i hver sak. 

På en del av møtene er det også informasjon om ulike temaer før behandlingen av sakene begynner. Dette finner du informasjon om i vedlegget «Program for møtet».

Formannskapets medlemmer

Kontaktinformasjon 

Ta kontakt

Partiene i formannskapet har egne møter hver mandag, der de blant annet forbereder saker som skal behandles i politiske utvalg. Du kan ta kontakt med gruppelederne for partiene hvis du har innspill til sakene som skal behandles.

Gruppeledere

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 21.11.2019 09:15
Sist endret: 21.11.2019 09:33

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?