Formannskapsmøte 17. oktober

Neste møte i formannskapet er onsdag 17. oktober klokka 09.00 i formannskapssalen i Rådhuset. Møtet er åpent for publikum.

Saker til behandling

Formannskapssalen i rådhuset i Kristiansand.

Stategi for universitetsbyen Kristiansand, vurdering av tiltak for å forebygge barnefattigdom, Tall Ships Races i 2022 og orientering om budsjettstatus er saker på møtet. 

Saker til behandling 17. oktober

Saker behandlet i formannskapet 26. september

Sakskart

Saker behandlet i formannskapet 5. september

Sakskart 

Saker behandlet i formannskapet 29. august

Sakskart

Saker bahandlet i formannskapet 22. august

Kl. 09.00 – 10.00: Presentasjon av resultatene fra undersøkelsen «Hvordan har du det egentlig?» ved forsker Mona Stokke, Østlandsforskning. (Medlemmer av fylkesutvalget og Arendal formannskap er invitert).

Kl. 10.00 – 11.00: Rapport/evaluering av anvendelsen av ekstra bevilgning til forebygging av ungdomsvold (2017 – 2018) ved professor Aslaug Kristiansen, og 1. lektor Hans Otto Ringereide Institutt for pedagogikk ved UIA. (Medlemmer av fylkesutvalget og Arendal formannskap er invitert).

Kl. 11.00 – 11.30: Kort orientering om krimsituasjonen ved Grete Pedersen, Politiet.

Kl. 11.30 – 12.00: Orientering om støy i sommer ved kommuneoverlege Dagfinn Haarr.

Sakskart

89/18 Program for møtet
90/18 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møter
06.06.18 og 13.06.18
91/18 Robuste barnehager for fremtiden - sone Øst
barnehageenhet
92/18 Alternativvurdering barnehage i Justvikområdet -
utsatt vurdering og behandling
93/18 Høringsuttalelse ang. ekspertgrupperapport
Inkluderende fellesskap for barn og unge
94/18 Sosialhjelpsanalysen 2018: Økonomisk sosialhjelp i
Kristiansand kommune 2014-2017
95/18 Anmodning fra IMDi om økt bosetting 2018
96/18 Kriterium for årlig driftstilskudd fra kommunen –
oppfølging av bystyrevedtak
97/18 Svar på verbal forslag – «Det vurderes muligheten
for å etablere en økolandsby i Kristiansand»
Saker behandlet i formannskapet 13. juni

Kl. 09.00-10.00 Formannskapets møte med studentrådet.

Kl. 10.00-10.30 Retningslinjer for bruk av offentlige uterom til arrangementer ved Helene Hostad Tønnessen og Tore Løvland.

Sakskart

75/18 Program for møtet
76/18 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte
30.05.18
77/18 1. tertialrapport 2018 Driftsdelen
78/18 1. tertialrapport 2018 - Investeringsdelen
79/18 Høring - Forslag til nasjonale retningslinjer for
helse- og sosialfagutdanninger
80/18 Høring: Forslag til endringer i sosialtjenesteloven
om kvalifiseringsprogrammet
81/18 Høring - Regulering av spesialistutdanning i
allmennmedisin, samfunnsmedisin og
arbeidsmedisin i spesialforskriften
82/18 Ny kulturskole på Silokaia – alternativer, kalkyler og
fremdrift
83/18 Svar på verbalvedtak - «Kristiansand kommune tar
initiativ til permanent vern mot oljeleting i
Skagerrak.»
84/18 Studentråd
85/18 Forslag utbyggingsavtale Marviksletta B2
86/18 Mæbø 1/6 - forslag til utbyggingsavtale
87/18 Skylleviga - forslag til utbyggingsavtale
88/18 Forslag til Boligprogram 2019-2022
Saker behandlet i formannskapet 6. juni

Kl. 09.00-09.45: Informasjon fra Nye Veier AS om forestående veibygging i Kristiansandsregionen ved prosjektdirektør Asbjørn Heieraas.

Kl. 09.45-10.30: Orientering om status for Kunstsiloen ved adm. dir. Reidar Fuglestad.

Kl. 10.30-11.00: Orientering om boligprogrammet ved Harald Karlsen og Line Baasland.

Saker til behandling 6. juni:

• Forslag til høringsuttalelse ang. ekspertgrupperapport Inkluderende fellesskap for barn og unge
• Kriterium for årlig driftstilskudd fra kommunen – oppfølging av bystyrevedtak
• Utbyggingsavtale Bjørndalen
• Sommerfullmakt til ordføreren – 2018

Sakskart 6. juni

Saker behandlet i formannskapet 16. mai
 • Kl. 09.00 – 10.00 Presentasjon av Boligundersøkelsen ved Ådne Hindenes fra Kantar TNS
  By- og miljøutvalget og øvrige gruppeledere inviteres til å delta

Saker til behandling 16. mai:

 • Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 02.05.18
 • Årsrapport for Kristiansand kommune 2017
 • Årsregnskap 2017 - Kristiansand kommune
 • Svar på verbalforslag - Iverksetting av prosjekt Kvinner i brann i IKS Kristiansandsregionen Brann og Redning (KBR)

Sakskart 16. mai

Saker behandlet i formannskapet 9. mai
 • Kl. 09.00-09.30 Formannskapets møte med Kristiansand Ungdomsutvalg ved representanter fra Kristiansand Ungdomsutvalg og sekretær Dag J. Beek

Saker til behandling i formannskapet:

 • Kristiansand Torv - retningslinjer og bruk
 • Handlingplan mot marin forsøpling. 
 • Handlingsplan mot matsvinn. 
 • Årsrapport for Klagenemnda – 2017
 • Tre klager fra utesteder på tildeling av prikker  

Sakskart 9. mai  

Saker behandlet i formannskapet 2. mai

Kl. 09.00-09.20 Presentasjon av Miljødirektoratets klimastatistikk som nå inkluderer luftfart, skipsfart og vedfyring ved rådgiver Elizabeth Rojas, By- og samfunnsenheten
Kl. 09.20-09.30 Orientering om Rajshahi aksjonen 2018 ved leder av Rajshahi komiteen Dag Vige og Sadikur Rahman

Saker til behandling i formannskapet:

 • Program for møtet
 • Godkjenning av protokoller fra formannskapets møter 11.04.18 og 18.04.18
 • Svar på oversendelsesforslag - Papirløse personer i Kristiansand
 • Nye oppgaver til fylkeskommunene - høringsuttalelse til ekspertutvalgets rapport
 • Kommuneplan for Vennesla - høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
 • Clarion Ernst Hotel - Klage på vedtak om tildeling av prikker
 • Klage på vedtak om tildeling av prikker - Comer AS, org.nr. 992 003 308 - All Inn
 • Klage på vedtak om tildeling av prikker - Comer AS, org.nr. 992 003 308 - All Inn

Sakskart 2. mai

Saker behandlet i formannskapet 18.april

Fram til klokka 11.00 var det orienteringer og presentasjoner:

 • Kl. 09.00 Orientering om status for arbeidet med kommunedelplan for havneområde nord i Kongsgård-Vige – ved rådgiver Jan Erik Lindjord.
 • Kl. 09.30 Orientering om analyseresultatene av utviklingen i skatteinntektene ved tidligere sjefsøkonom i KS, Per Richard Johansen.
 • Kl. 10.15 Presentasjon av Kommunebarometeret og ASSS-prosjektet ved økonomidirektør Terje Fjellvang.

Deretter er det behandling av saken «Evaluering av tilflytterkampanje for studenter».

Sakskart 

Saker behandlet i formannskapet 11. april

Formannskapsmøtet 11. april starter med informasjon om E-helse ved helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli.

Saker til behandling i formannskapet:

 • Barn og unge i lavinntektsfamilier
 • Rapport om skolestruktur i Vågsbygdområdet - utsendelse på høring
 • Innføring av inntektsgradering i SFO fra 01.08.2018
 • Støtteordning for å realisere pålegg om tilknytning til offentlig avløpsnett der prosjektene overskrider vedtatte kostnadsgrense - Oppfølging av vedtak i By- og miljøutvalget.
 • Bompengeinnkreving Samferdselspakke 1 - overføring av garantier til Ferde AS

Sakskart

Saker behandlet i formannskapet 14. mars
 • Utkast til høringsuttalelse for såkalte pakkeforløp for psykisk helse og rus. Pakkeforløp betyr at det etableres nasjonale, normgivende forløp for utredning og behandling. En slik måte å organisere behandling på skal bidra til økt oppmerksomhet på pasientens ressurser, gi bedre samhandling og likeverdig behandling.
 • Kommuneplanens samfunnsdel i Søgne
 • Planprogram for revidering av Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP-plan)
 • Forslaget til plan for de som har deltatt i internasjonale militære operasjoner. Alle kommuner er oppfordret til å lage en såkalt veteranplan. Forslaget til veteranplan for Kristiansand peker blant annet på hvordan veteranens innsats kan hedres og anerkjennes, den sier noe om oppfølging og forebygging og om hvordan samfunnet kan bruke den kompetansen veteranene har.

Sakskart

Saker behandlet i formannskapet 7. mars

Møtet begynner med presentasjonen av trendrapporten om ungdom og kriminalitet i Kristiansand 2017. Karin Berthelsen fra Ungdomsteamet og Grete Pedersen og Ole Hortemo fra politiet legger fram funn fra rapporten. Presentasjonen begynner klokka 09.00 og varer én time.

Deretter starter behandlingen av disse sakene:

 • Utredning om storbyenes kjøp av tjenester på levekårsområdet
 • Høringsuttalelse fra Kristiansand kommune til Sørlandet sykehus HF - Utviklingsplan 2035
 • Plan for videreutvikling av Bragdøya 2018-2022
 • Gang- og sykkelbro over Otra fra Kjøita til Rådhusgata – Vurdering av tre- og stålkonstruksjon
 • Strategiplan for trafikksikkerhet Agder 2018-2029 - høringsutkast
 • Høringsuttalelse - strategiplan for forebygging av voldelig ekstremisme, hatkriminalitet og sårbare samfunn
 • Planstrategi for nye Kristiansand - oppstart av arbeid
 • Årsmelding – Barn og unges representant
Saker behandlet i formannskapet 7. februar
11/18 Program for møtet
12/18
Godkjenning av protokoll fra formannskapets møter 17.01.18 og 24.01.18
13/18 Plan for strategisk innen flyktning- og integreringsfeltet.
14/18 Ledsagerbevis, endring av aldersgrense til 5 år
15/18 Uttalelse til forslag om endringer i vedtektene for Stiftelsen Gimle gård
16/18 Bydalstjønna 14/7 mfl. - utbyggingsavtale
17/18 Høring - gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 og stortingsvalget i 2021
Saker behandlet i formannskapet 24. januar 2018
4/18 Program for møtet
5/18 Høring- forslag til endring av parkeringsforskriften - halv pris for parkering av nullutslippskjøretøy på kommunale parkeringsplasser, samt sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter
6/18 Avfallsteknisk norm for Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen, revidert 2017
7/18 Evaluering av kommunens håndtering av flomsituasjonen 30. september 2017
Saker behandlet i formannskapet 10. januar 2018

I møtet behandlet blant annet formannskapet innstillingen om å konstituere byingeniør Terje Lilletvedt som midlertidig teknisk direktør fra 1. februar 2018 til 31. desember 2019. 

Før behandlingen av sakene ble det innspillsrunde om frivillighetspolitikk og svar på oversendelsesforslag om papirløse personer i Kristiansand.

Sakskart

Saker behandlet i formannskapet 6. desember 2017
 • Fastlegehjemler ved Universitetet i Agder
 • Anmodning om bosetting av flyktninger i Kristiansand 2018
 • Høringsuttalelse Statens vegvesens handlingsprogram 2018-2023 (2029) for riksveier
 • Høringssvar: Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn
 • Konstituering av ny midlertidig rådmann

Sakskart

Saker behandlet i formannskapet 29. november 2017
156/17                 Godkjenning av protokoller fra formannskapets møter 08.11.17 og 15.11.17                    
                    157/17                 Høring: NOU 2017:12 Svikt og svik. Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt                  
                    158/17                 Alternativvurdering barnehage i Justvikområdet                    
                    159/17                 Hustofta vest- utbyggingsavtale              
                    160/17                 Rådmannens forslag til justeringer av handlingsprogram 2018-2021               
161/17 Årsbudsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 for Kristiansand Boligselskap KF
Saker behandlet i formannskapet 15. november 2017
151/17                 Program for møtet                    
                    152/17                 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 01.11.17                    
                    153/17                 Barn og unge i lavinntektsfamilier i Kristiansand                    
                    154/17                 Svar på verbalvedtak HP 17-20. Deltakelse i organiserte kultur- og fritidsaktiviteter.                    
                    155/17                 Boligprogram 2018-2021                    
Saker behandlet i formannskapet 1. november 2017

Møtet starter med disse fire presentasjonene:

Kl. 09.00-09.30: Kirkelig fellesråds satsingsområder - ved fellesrådsleder Solveig Løhaugen, kirkeverge Hans Erik Ruud og domprost Freddy Berg.

Kl. 09.30-10.00: Planer og utvikling av museet på Odderøya - ved Vest-Agder museet.

Kl. 10.10-10.40: Kristiansand sammenlignet med andre storkommuner (ASSS-nettverket) - ved økonomirådgiver Randi Bentsen.

Kl.10.40-11.10: Boligprogrammet - ved rådgiver Line Baasland i teknisk direktørs stab.

Deretter skal politikerne behandle forslaget til revidert forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla.

Saker fra formannskapet 27. september 2017

Møtet starter med orienteringssaker kl 09.00. Visepolitimester Arne Sundvoll kommer for å orientere formannskapets  politikere om Kristiansand-politiets håndtering av den ny-nazistiske grupperingen "Den nordiske motstandsbevegelsen" og deres demonstrasjon i Markens gate 29. juli i år.

Tidligere fylkesmann i Vest-Agder, Ann-Kristin Olsen, har ledet et utvalg som fikk i mandat å gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for grov vold, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Hensikten var å avdekke hvorvidt, i hvilken grad og på hvilken måte det har forekommet svikt i det offentlige tjenesteapparatets håndtering av disse sakene. I utredningen NOU rapport 2017: 12 «Svikt og svik» legger utvalget frem sine vurderinger av svikt i systemene og anbefalinger for hvordan fremtidige tilfeller kan forebygges og forhindres. Olsen orienterer om rapporten fra kl. 10.00 til 10.45.

Siste orienteringssak (10.45 – 11.15) handler om samhandlingsavtalene mellom Kristiansand kommune/agder-kommunene og Sørlandet sykehus
og erfaringer fra saker og prosesser samt formålet med denne samhandlingen. Det er helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli i Kristiansand kommune som orienterer.

På sakslisten har formannskapspolitikerne blant annet høringsutkast for pakkeforløp innen psykisk helse og rus. De skal også behandle et verbalforslag fra bystyret om færre parkeringsplasser på Odderøya og en innstilling om oppløsning av Kristiansandsregionens
kommunale IKT-tjeneste (KR-IKT).

Her er oversikten over sakene politikerne skal behandle på møtet.

124/17 Program for møtet
125/17 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møter
06.09.17 og 13.09.17
126/17 Høring – Utkast til pakkeforløp for psykisk helse og rus
Helse- og sosialstyrets innst. 26.09.17 ettersendes
127/17 Verbalforslag i bystyret – Odderøya reduksjon av
parkeringsplasser
128/17 Formell oppløsning av Kristiansandsregionens
kommunale IKT-tjeneste (KR-IKT)
Saker fra formannskapet 6. september 2017
111/17 Program for møtet
112/17 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 23.08.17
113/17 Høring - Endringer i introduksjonsloven 
114/17 Organisering av asyl-, flyktning- og integreringsarbeidet i Kristiansand
115/17 Disponering av statlige midler til kommunalt rusarbeid

 

Saker fra formannskapet 30. august 2017

Saker

103/17 Program for møtet
104/17 Høring - forslag til veileder for kommunens oppfølging av pasienter og brukere med store og sammensatte behov
105/17 Svar på oversendelsesforslag vedrørende Norges kulturby nr. 1
106/17 Utbyggingsavtale Strømsheia
107/17 Utbyggingsavtale Sømsveien 12
108/17 Årsrapport Klagenemnda - 2016
109/17 Høringsuttalelse - forslag til forskrift om registering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv.
Saker fra formannskapsmøtet 23. juni 2017

Saker

98/17 Program for møtet
99/17 Godkjenning av protokoll fra Formannskapets møter 07.06.17, 14.06.17, 20.06.17 og 21.06.2017
100/17 Ny politisk og administrativ styringsmodell for Knutepunkt Sørlandet/Region Kristiansand.
101/17 Svar på interpellasjon fra Melissa J. Lesamana, SV, "Forsøk med skolelekser"
102/17  Aktivitetsplikt - unge under 30 år.
Formannskapsmøte 20. juni - felles kommunestyremøte Søgne, Songdalen og Kristiansand kommuner

Saker

93.2/17 Felles kommunestyremøte for Søgne, Songdalen og Kristiansand kommuner
93.1/17 Nye Kristiansand - Sammenslåing av Songdalen, Søgne og Kristiansand
Ekstraordinært formannskapsmøte 21. juni 2017 klokken 15.30

Saker

94/17 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 07.06.17
95/17 Høring - Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag
96/17 Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2. Veien videre
97/17 Førstegangsbehandling av planforslag Kommunedelplan for Havneområde nord Kongsgård-Vige
Saker fra formannskapsmøtet 14. juni 2017

Saker

88/17 Program for møtet
89/17 Forslag til utbyggingsavtale Egshaugen 2
90/17 Forslag til Boligprogram 2018-2021
91/17 Kunstsilo - investering, driftstilskudd og vedtektsendring
92/17 Sommerfullmakt til ordføreren – 2017
93/17 Gatebruk i Kvadraturen. Sluttbehandling
Saker fra formannskapsmøtet 7. juni 2017
74/17 Program for møtet
75/17 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 24.05.17
76/17 1. tertialrapport 2017 Driftsdelen
77/17 1. tertialrapport 2017 - Investeringsdelen
78/17 HØRING - NY GENERELL DEL AV LÆREPLANVERKET: OVERORDNET DEL - VERDIER OG PRINSIPPER
79/17 Høring om endring i barnehageloven- Krav til norskspråklig kompetanse
80/17 Orientering - NOU2017: Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring
81/17 Høring - Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester
82/17 Høring - Kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester
83/17 Avklaring av videre bruk av gummigranulat i kunstgressbaner
84/17 Høringsinnspill - konseptutredning Sivilforsvaret
85/17 Revidert lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann - forslag med innarbeidet innspill etter høring
86/17 Gatebruk i Kvadraturen. Sluttbehandling
87/17 Høring-Forskrift om arbeidstid for avlastere
Saker fra formannskapsmøtet 24. mai 2017
66/17                    Program for møtet 24.05.17                    
67/17                    Godkjenning av protokoll fra formannskapets møter 03.05.17 og 10.05.17.                    
68/17                    Kommuneplanens samfunnsdel for Kristiansand 2017-2030 - førstegangsbehandling                    
69/17                    Krav om tilbakebetaling av uriktig utbetalte kommunale tilskudd til Den katolske kirke                    
70/17                    Årsregnskap 2016 - Kristiansand kommune                    
71/17                    Årsrapport for Kristiansand kommune 2016                    
72/17                    Plan for helse- og omsorgstjenester 2017-2020                    
73/17                    Svar på oversendelsesforslag – El-shuttlebuss i Kvadraturen

Vedtak

Etter at møtet er ferdig, blir protokollen fra møtet lagt ut samme sted. Det skjer som regel samme dag.
Vedtakene vil ligge som det øverste vedlegget på hver sak her

Noen av sakene som formannskapet behandler skal videre til bystyret. Enkelte av sakene har også vært behandlet i andre politiske utvalg før de kom til formannskapet. Du finner oversikten over dette øverst i hver sak. 

På en del av møtene er det også informasjon om ulike temaer før behandlingen av sakene begynner. Dette finner du informasjon om i vedlegget «Program for møtet».

Formannskapets medlemmer

Kontaktinformasjon 

Ta kontakt

Partiene i formannskapet har egne møter hver mandag, der de blant annet forbereder saker som skal behandles i politiske utvalg. Du kan ta kontakt med gruppelederne for partiene hvis du har innspill til sakene som skal behandles.

Gruppeledere

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 11.10.2018 10:30
Sist endret: 11.10.2018 10:37