Formannskapsmøte 7. februar

Neste møte i formannskapet er onsdag 7. februar. Politikerne skal på befaring i integreringsmottaket på Kjøita kl 9-10. Formannskapsmøtet fortsetter i formannskapssalen i Rådhuset etterpå. Møtet er åpent for publikum.

Saker til behandling

Formannskapssalen i rådhuset i Kristiansand.

Program for formannskapsmøte 7. februar

11/18 Program for møtet
12/18
Godkjenning av protokoll fra formannskapets møter 17.01.18 og 24.01.18
13/18 Plan for strategisk innen flyktning- og integreringsfeltet.
14/18 Ledsagerbevis, endring av aldersgrense til 5 år
15/18 Uttalelse til forslag om endringer i vedtektene for Stiftelsen Gimle gård
16/18 Bydalstjønna 14/7 mfl. - utbyggingsavtale
17/18 Høring - gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 og stortingsvalget i 2021
Saker behandlet i formannskapet 24. januar 2018
4/18 Program for møtet
5/18 Høring- forslag til endring av parkeringsforskriften - halv pris for parkering av nullutslippskjøretøy på kommunale parkeringsplasser, samt sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter
6/18 Avfallsteknisk norm for Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen, revidert 2017
7/18 Evaluering av kommunens håndtering av flomsituasjonen 30. september 2017
Saker behandlet i formannskapet 10. januar 2018

I møtet behandlet blant annet formannskapet innstillingen om å konstituere byingeniør Terje Lilletvedt som midlertidig teknisk direktør fra 1. februar 2018 til 31. desember 2019. 

Før behandlingen av sakene ble det innspillsrunde om frivillighetspolitikk og svar på oversendelsesforslag om papirløse personer i Kristiansand.

Sakskart

Saker behandlet i formannskapet 6. desember 2017
  • Fastlegehjemler ved Universitetet i Agder
  • Anmodning om bosetting av flyktninger i Kristiansand 2018
  • Høringsuttalelse Statens vegvesens handlingsprogram 2018-2023 (2029) for riksveier
  • Høringssvar: Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn
  • Konstituering av ny midlertidig rådmann

Sakskart

Saker behandlet i formannskapet 29. november 2017
156/17                 Godkjenning av protokoller fra formannskapets møter 08.11.17 og 15.11.17                    
                    157/17                 Høring: NOU 2017:12 Svikt og svik. Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt                  
                    158/17                 Alternativvurdering barnehage i Justvikområdet                    
                    159/17                 Hustofta vest- utbyggingsavtale              
                    160/17                 Rådmannens forslag til justeringer av handlingsprogram 2018-2021               
161/17 Årsbudsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 for Kristiansand Boligselskap KF
Saker behandlet i formannskapet 15. november 2017
151/17                 Program for møtet                    
                    152/17                 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 01.11.17                    
                    153/17                 Barn og unge i lavinntektsfamilier i Kristiansand                    
                    154/17                 Svar på verbalvedtak HP 17-20. Deltakelse i organiserte kultur- og fritidsaktiviteter.                    
                    155/17                 Boligprogram 2018-2021                    
Saker behandlet i formannskapet 1. november 2017

Møtet starter med disse fire presentasjonene:

Kl. 09.00-09.30: Kirkelig fellesråds satsingsområder - ved fellesrådsleder Solveig Løhaugen, kirkeverge Hans Erik Ruud og domprost Freddy Berg.

Kl. 09.30-10.00: Planer og utvikling av museet på Odderøya - ved Vest-Agder museet.

Kl. 10.10-10.40: Kristiansand sammenlignet med andre storkommuner (ASSS-nettverket) - ved økonomirådgiver Randi Bentsen.

Kl.10.40-11.10: Boligprogrammet - ved rådgiver Line Baasland i teknisk direktørs stab.

Deretter skal politikerne behandle forslaget til revidert forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla.

Saker fra formannskapet 27. september 2017

Møtet starter med orienteringssaker kl 09.00. Visepolitimester Arne Sundvoll kommer for å orientere formannskapets  politikere om Kristiansand-politiets håndtering av den ny-nazistiske grupperingen "Den nordiske motstandsbevegelsen" og deres demonstrasjon i Markens gate 29. juli i år.

Tidligere fylkesmann i Vest-Agder, Ann-Kristin Olsen, har ledet et utvalg som fikk i mandat å gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for grov vold, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Hensikten var å avdekke hvorvidt, i hvilken grad og på hvilken måte det har forekommet svikt i det offentlige tjenesteapparatets håndtering av disse sakene. I utredningen NOU rapport 2017: 12 «Svikt og svik» legger utvalget frem sine vurderinger av svikt i systemene og anbefalinger for hvordan fremtidige tilfeller kan forebygges og forhindres. Olsen orienterer om rapporten fra kl. 10.00 til 10.45.

Siste orienteringssak (10.45 – 11.15) handler om samhandlingsavtalene mellom Kristiansand kommune/agder-kommunene og Sørlandet sykehus
og erfaringer fra saker og prosesser samt formålet med denne samhandlingen. Det er helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli i Kristiansand kommune som orienterer.

På sakslisten har formannskapspolitikerne blant annet høringsutkast for pakkeforløp innen psykisk helse og rus. De skal også behandle et verbalforslag fra bystyret om færre parkeringsplasser på Odderøya og en innstilling om oppløsning av Kristiansandsregionens
kommunale IKT-tjeneste (KR-IKT).

Her er oversikten over sakene politikerne skal behandle på møtet.

124/17 Program for møtet
125/17 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møter
06.09.17 og 13.09.17
126/17 Høring – Utkast til pakkeforløp for psykisk helse og rus
Helse- og sosialstyrets innst. 26.09.17 ettersendes
127/17 Verbalforslag i bystyret – Odderøya reduksjon av
parkeringsplasser
128/17 Formell oppløsning av Kristiansandsregionens
kommunale IKT-tjeneste (KR-IKT)
Saker fra formannskapet 6. september 2017
111/17 Program for møtet
112/17 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 23.08.17
113/17 Høring - Endringer i introduksjonsloven 
114/17 Organisering av asyl-, flyktning- og integreringsarbeidet i Kristiansand
115/17 Disponering av statlige midler til kommunalt rusarbeid

 

Saker fra formannskapet 30. august 2017

Saker

103/17 Program for møtet
104/17 Høring - forslag til veileder for kommunens oppfølging av pasienter og brukere med store og sammensatte behov
105/17 Svar på oversendelsesforslag vedrørende Norges kulturby nr. 1
106/17 Utbyggingsavtale Strømsheia
107/17 Utbyggingsavtale Sømsveien 12
108/17 Årsrapport Klagenemnda - 2016
109/17 Høringsuttalelse - forslag til forskrift om registering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv.
Saker fra formannskapsmøtet 23. juni 2017

Saker

98/17 Program for møtet
99/17 Godkjenning av protokoll fra Formannskapets møter 07.06.17, 14.06.17, 20.06.17 og 21.06.2017
100/17 Ny politisk og administrativ styringsmodell for Knutepunkt Sørlandet/Region Kristiansand.
101/17 Svar på interpellasjon fra Melissa J. Lesamana, SV, "Forsøk med skolelekser"
102/17  Aktivitetsplikt - unge under 30 år.
Formannskapsmøte 20. juni - felles kommunestyremøte Søgne, Songdalen og Kristiansand kommuner

Saker

93.2/17 Felles kommunestyremøte for Søgne, Songdalen og Kristiansand kommuner
93.1/17 Nye Kristiansand - Sammenslåing av Songdalen, Søgne og Kristiansand
Ekstraordinært formannskapsmøte 21. juni 2017 klokken 15.30

Saker

94/17 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 07.06.17
95/17 Høring - Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag
96/17 Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2. Veien videre
97/17 Førstegangsbehandling av planforslag Kommunedelplan for Havneområde nord Kongsgård-Vige
Saker fra formannskapsmøtet 14. juni 2017

Saker

88/17 Program for møtet
89/17 Forslag til utbyggingsavtale Egshaugen 2
90/17 Forslag til Boligprogram 2018-2021
91/17 Kunstsilo - investering, driftstilskudd og vedtektsendring
92/17 Sommerfullmakt til ordføreren – 2017
93/17 Gatebruk i Kvadraturen. Sluttbehandling
Saker fra formannskapsmøtet 7. juni 2017
74/17 Program for møtet
75/17 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 24.05.17
76/17 1. tertialrapport 2017 Driftsdelen
77/17 1. tertialrapport 2017 - Investeringsdelen
78/17 HØRING - NY GENERELL DEL AV LÆREPLANVERKET: OVERORDNET DEL - VERDIER OG PRINSIPPER
79/17 Høring om endring i barnehageloven- Krav til norskspråklig kompetanse
80/17 Orientering - NOU2017: Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring
81/17 Høring - Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester
82/17 Høring - Kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester
83/17 Avklaring av videre bruk av gummigranulat i kunstgressbaner
84/17 Høringsinnspill - konseptutredning Sivilforsvaret
85/17 Revidert lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann - forslag med innarbeidet innspill etter høring
86/17 Gatebruk i Kvadraturen. Sluttbehandling
87/17 Høring-Forskrift om arbeidstid for avlastere
Saker fra formannskapsmøtet 24. mai 2017
66/17                    Program for møtet 24.05.17                    
67/17                    Godkjenning av protokoll fra formannskapets møter 03.05.17 og 10.05.17.                    
68/17                    Kommuneplanens samfunnsdel for Kristiansand 2017-2030 - førstegangsbehandling                    
69/17                    Krav om tilbakebetaling av uriktig utbetalte kommunale tilskudd til Den katolske kirke                    
70/17                    Årsregnskap 2016 - Kristiansand kommune                    
71/17                    Årsrapport for Kristiansand kommune 2016                    
72/17                    Plan for helse- og omsorgstjenester 2017-2020                    
73/17                    Svar på oversendelsesforslag – El-shuttlebuss i Kvadraturen

Vedtak

Etter at møtet er ferdig, blir protokollen fra møtet lagt ut samme sted. Det skjer som regel samme dag.
Vedtakene vil ligge som det øverste vedlegget på hver sak her

Noen av sakene som formannskapet behandler skal videre til bystyret. Enkelte av sakene har også vært behandlet i andre politiske utvalg før de kom til formannskapet. Du finner oversikten over dette øverst i hver sak. 

På en del av møtene er det også informasjon om ulike temaer før behandlingen av sakene begynner. Dette finner du informasjon om i vedlegget «Program for møtet».

Formannskapets medlemmer

Her finner navn og kontaktinfo til alle medlemmer i formannskapet.

Ta kontakt

Partiene i formannskapet har egne møter hver mandag, der de blant annet forbereder saker som skal behandles i politiske utvalg. Du kan ta kontakt med gruppelederne for partiene hvis du har innspill til sakene som skal behandles.

Oversikt over gruppeledere

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 05.02.2018 09:15
Sist endret: 05.02.2018 09:51