Formannskapsmøte 23. august 2017

Formannskapet har første møte etter sommeren 23. august klokken 09.00. Merk at møtet holdes på møterom Anne Jensen/Gerda Ring i kjelleren i Rådhuskvartalet. Møtet er åpent for publikum.

Saker til behandling

På møtet skal politikerne blant annet behandle ny politisk og adminstrativ modell for Knutepunkt Sørlandet/Region Kristiansand og aktivitetsplikt for unge under 30 år.

NB! Møtet holdes i kjelleren i Rådhuskvartalet i møterom Anna Jensen/Gerda Ring da Rådhuset er stengt for renovering.

Her er oversikten over alle sakene politikerne skal behandle på møtet.

Saker

98/17 Program for møtet
99/17 Godkjenning av protokoll fra Formannskapets møter 07.06.17, 14.06.17, 20.06.17 og 21.06.2017
100/17 Ny politisk og administrativ styringsmodell for Knutepunkt Sørlandet/Region Kristiansand.
101/17 Svar på interpellasjon fra Melissa J. Lesamana, SV, "Forsøk med skolelekser"
102/17  Aktivitetsplikt - unge under 30 år.
Formannskapsmøte 20. juni - felles kommunestyremøte Søgne, Songdalen og Kristiansand kommuner

Saker

93.2/17 Felles kommunestyremøte for Søgne, Songdalen og Kristiansand kommuner
93.1/17 Nye Kristiansand - Sammenslåing av Songdalen, Søgne og Kristiansand
Ekstraordinært formannskapsmøte 21. juni klokken 15.30

Saker

94/17 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 07.06.17
95/17 Høring - Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag
96/17 Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2. Veien videre
97/17 Førstegangsbehandling av planforslag Kommunedelplan for Havneområde nord Kongsgård-Vige
Saker fra formannskapsmøtet 14. juni

Saker

88/17 Program for møtet
89/17 Forslag til utbyggingsavtale Egshaugen 2
90/17 Forslag til Boligprogram 2018-2021
91/17 Kunstsilo - investering, driftstilskudd og vedtektsendring
92/17 Sommerfullmakt til ordføreren – 2017
93/17 Gatebruk i Kvadraturen. Sluttbehandling
Saker fra formannskapsmøtet 7. juni
74/17 Program for møtet
75/17 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 24.05.17
76/17 1. tertialrapport 2017 Driftsdelen
77/17 1. tertialrapport 2017 - Investeringsdelen
78/17 HØRING - NY GENERELL DEL AV LÆREPLANVERKET: OVERORDNET DEL - VERDIER OG PRINSIPPER
79/17 Høring om endring i barnehageloven- Krav til norskspråklig kompetanse
80/17 Orientering - NOU2017: Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring
81/17 Høring - Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester
82/17 Høring - Kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester
83/17 Avklaring av videre bruk av gummigranulat i kunstgressbaner
84/17 Høringsinnspill - konseptutredning Sivilforsvaret
85/17 Revidert lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann - forslag med innarbeidet innspill etter høring
86/17 Gatebruk i Kvadraturen. Sluttbehandling
87/17 Høring-Forskrift om arbeidstid for avlastere
Saker fra formannskapsmøtet 24. mai
66/17                    Program for møtet 24.05.17                    
67/17                    Godkjenning av protokoll fra formannskapets møter 03.05.17 og 10.05.17.                    
68/17                    Kommuneplanens samfunnsdel for Kristiansand 2017-2030 - førstegangsbehandling                    
69/17                    Krav om tilbakebetaling av uriktig utbetalte kommunale tilskudd til Den katolske kirke                    
70/17                    Årsregnskap 2016 - Kristiansand kommune                    
71/17                    Årsrapport for Kristiansand kommune 2016                    
72/17                    Plan for helse- og omsorgstjenester 2017-2020                    
73/17                    Svar på oversendelsesforslag – El-shuttlebuss i Kvadraturen

Vedtak

Etter at møtet er ferdig, blir protokollen fra møtet lagt ut samme sted. Det skjer som regel samme dag.
Vedtakene vil ligge som det øverste vedlegget på hver sak her

Noen av sakene som formannskapet behandler skal videre til bystyret. Enkelte av sakene har også vært behandlet i andre politiske utvalg før de kom til formannskapet. Du finner oversikten over dette øverst i hver sak. 

På en del av møtene er det også informasjon om ulike temaer før behandlingen av sakene begynner. Dette finner du informasjon om i vedlegget «Program for møtet».

Formannskapets medlemmer

Her finner navn og kontaktinfo til alle medlemmer i formannskapet.

Ta kontakt

Partiene i formannskapet har egne møter hver mandag, der de blant annet forbereder saker som skal behandles i politiske utvalg. Du kan ta kontakt med gruppelederne for partiene hvis du har innspill til sakene som skal behandles.

Oversikt over gruppeledere

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 16.08.2017 09:00
Sist endret: 16.08.2017 16:03