Gå til hovedinnhold

Formannskapsmøte med mange saker

Bymiljøavtalen, barnehagebehovsplan, parkeringsavgift for el- og hydrogenbiler, vurdering av interkommunale samarbeid, og en rekke høringsuttalelser var tema på formannskapets møte i Kristiansand kommune 16. november.

Formannskapsmøte med mange saker

Formannskapet behandlet 16. november en rekke saker som har betydning for mange av byens innbyggere. Her er omtalt et utvalg av saker som ble behandlet.  Ønsker du mer informasjon om sakene kan du se her på Politisk Agenda

Formannskapsmøte i Kristiansand kommune 16.11.16 med mange saker og mye engasjement hos politikerne. Foto: Ragna Marie Henden

Fortsatt avgiftsfri parkering for el- og hydrogenbiler

Storting og regjering har vedtatt nye vilkårsparkeringsbestemmelser med virkning fra 1.1. 2017. En av bestemmelsene som endres med virkning fra 1. januar 2017, er det generelle betalingsfritaket for el- og hydrogendrevne kjøretøy på kommunale parkeringsplasser, som er skiltet med hvit p på blå bakgrunn. Kommunen har anledning til å fravike denne hovedregelen, men dette må skiltes særskilt for hvert område eller gate, i tillegg til den øvrige skiltingen som gjelder. Formannskapet ønsket å fortsette dagens ordning med avgiftsfri parkering.
1. Dagens ordning videreføres inntil videre.
2. Som en forsøksordning i to år, fra 1.1.17, er all parkering gratis i Kilden p-hus på søndager, fra 08.00 - 16.00. 

Tjenestestruktur i Agder Politidistrikt

Politimesteren har foreslått en effektivisering av geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder i henhold til nærpolitireformen. Blant annet innebærer det en nedleggelse av bydelstasjonene i Randesund og Vågsbygd. Kommunene gis anledning til å gi innspill til politimesterens endelige anbefaling til politidirektoratet gjennom denne høringen. Formannskapet i Kristiansand gir her sitt svar til politimesteren:

1.    Formannskapet kan ikke slutte seg til politimesterens anbefaling om effektivisering av geografiske driftsenheter, tjenestesteder og tjenesteenheter i Kristiansand

2.    Kristiansand formannskap ser med bekymring på at Agder politidistrikt vurderer å legge ned bydelsstasjonene i Randesund  og Vågsbygd. Vi vil sterkt anmode om at de opprettholdes. Dette er så store og folkerike områder at de må ha egne politistasjoner. Både arbeidet med forebygging, tilgjengelighet, lokalkunnskap, relasjoner og kompetanse står i fare for å forringes ved en nedleggelse.

3.    Formannskapet ber om at politiet utpeker dedikerte kontaktpersoner til det forebyggende samarbeidet med skoler og barnevern i bydelene.

4.    Formannskapet forutsetter at nærpolitireformen gjennomføres på en slik måte at intensjonene blir etterfulgt og at reformen forblir nærpolitireform og ikke det motsatte – en sentraliserende reform.

5.    Formannskapet ønsker spesialiserte funksjoner/roller i den funksjonelle enheten må koordineres via lokal politistasjon i samhandlingen med kommunale tjenester. (jmf. SLT ordningen/politiråd).

6.    Formannskapet støtter rådmannen i at fokus på målbare indikatorer av det reaktive hendelsesstyrte politiet ikke må fortrenge fokus på forebyggende arbeid.

7.    Formannskapet tar i mot politimesterens invitasjon om å delta i en intern prosess på hvordan polititjenesten i fremtiden skal leveres i Kristiansand.

Kriminalitetsforebyggende plan 2016

I forbindelse med bystyrets behandling av kriminalitetsforebyggende plan 16.mars 2016 ble det vedtatt en rekke oppfølgingspunkter som inkluderte blant annet innarbeidelse av et nytt innsatsområde «prostitusjon og menneskehandel». Prostitusjon og menneskehandel er nå integrert i planen som et 7. innsatsområde og følger samme mal som de øvrige innsatsområdene.

Nettmobbing

Bystyret har bedt administrasjonen se på tiltak i forhold til nettmobbing. Formannskapet tok følgende forslag fra rådmannen til orientering:

Med bakgrunn i den økende internettbruken vi ser blant barn og unge, både i og utenfor skolen, har Stavanger og Kristiansand kommune, sammen med Nyweb.no stått bak utviklingen av en gratis nettressurs som setter fokus på å gi barna gode ferdigheter. Ressursen er å finne på www.minskole.no/nettvett. Den gir barn en innføring i hvordan de skal forholde seg til bla nettikette, opphavsrett, bildebruk, sosiale medier og mye annet. Alle skoler gjennomfører dette på 5. eller 6. trinn, og det forankres i den enkelte skoles sosiale handlingsplan.

På ungdomstrinnet anbefaler administrasjonen alle skolene å benytte ressursen dubestemmer.no i sitt arbeid med personvern og digitale dømmekraft. Dubestemmer.no er utarbeidet av Teknologirådet, Datatilsynet og Senter for IKT i utdanningen, og er en gratis ressurs som retter seg inn mot alderen 9 - 17 år.

Trygghet i byrommets parker

I forbindelse med bystyret vedtak om kriminalitetsforebyggende plan mars 2016 ble også administrasjon bedt om å vurdere tiltak for å fremme trygghet i byrommets parker. Rådmannen la fram en rekke konkrete tiltak som formannskapet tok til orientering. Blant annet belysning av alle sentrumsparkene, følge opp kommuneplaner/kommunedelplaner for kvadraturen og vedtatt byroms strategi for promenadeområdene og utomhusplaner. Og i alle plan og byggesaker i forhold til opprustningsbidrag til byens nærmiljøparker. Flere arrangement og aktiviteter foreslås lagt til parkene, her skal det også skapes gode møteplasser og hvilebenker.

Flere saker som ble behandlet i formannskapsmøtet finner du her på Politisk Agenda

Til bystyret 23.11.16

Her omtales noen saker behandlet i formannskapet 16.11.16 med endelig beslutning i bystyret 23.11.16
Politisk Agdenda kan du se alle sakene som skal behandles i bystyret denne dagen.

INTERKOMMUNALT SAMARBEID

I Bystyremøtet 22.06.16 ba bystyret rådmannen fremlegge en sak hvor Kristiansands videre interesser i interkommunale samarbeid og selskaper ble vurdert. En gjennomgang av sektorene i Kristiansand kommune har vist at det eksisterer over 100 ulike samarbeid, interkommunale selskap, aksjeselskap og vertskommunesamarbeid mellom Kristiansand kommune og andre kommunale parter. Samarbeidene som blir belyst i denne saken er uformelle og formelle interkommunale samarbeid, interkommunale selskap og vertskommunesamarbeid. Formannskapet vedtok følgende forslag til bystyret:

Vedtak:

  1. Bystyret tar saken til orientering.
  2. Bystyret vil understreke at de utfordringer som fremgår av kommunens utfordringsbilde skal være førende for kommunens engasjement i ulike regionale, nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk, og således gi en merverdi også for Kristiansand kommune.
  3. Utover den føring som fremgår av punkt 2 over anbefaler bystyret at kommunens generelle engasjement i Knutepunkt Sørlandets ulike fagnettverk nedtones, eventuelt avsluttes. Kristiansand kommune er ikke innstilt på å videreføre dagens økonomiske bidrag og anmoder Knutepunktet å vurdere en ny finansieringsmodell som på en bedre måte fordeler kostnadene mellom deltakerkommunene.
  4. Innenfor næringsutvikling anbefales en vridning fra samarbeid med kun knutepunktkommunene til et mer omfattende regionalt samarbeid. Kristiansands deltakelse i Knutepunktets næringsnettverk begrenses til prosjektet i Kommunal- og moderniseringsdepartementets utviklingsprogram for byregioner.
  5. Bystyret ber om en egen sak angående organisering av kommunens næringslivsarbeid.
  6. Samarbeidsavtalen KR-IKT sies opp innen 31.desember 2016.
  7. Vertskommunesamarbeidet Barnevernstjenesten for Kristiansandsregionen evalueres innen utgangen av 2019 med fokus på hva som er det beste for barna.
  8. Avtale vedrørende finansiering av Sandripheia fritidspark reforhandles med sikte på å redusere Kristiansand kommunes økonomiske bidrag.

FORSLAG TIL BARNEHAGEBEHOVSPLAN 2017 - 2027

Barnehagebehovsplanen rulleres årlig som del av HP-rulleringen. I forbindelse med behandling av 1. tertialrapport vedtok bystyret at det utarbeides en strategi for barnehagesektoren, der målet er å kunne tilby barnehageplass i nærområde og innenfor nåværende og eventuelt nye bomstasjoner. Strategien legges inn som en del av barnehagebehovsplanen.

BOLIGPROGRAM 2017 - 2020

Boligprogrammet er et underlag for kommunens ordinære budsjett og handlingsprogram som skal søke å ivareta de intensjoner som er nedfelt i gjeldende kommuneplan og vedtatt utbyggingspolitikk. Programmet angir i hvilke områder kommunen forventer at det blir bygget boliger, når utbyggingen skal skje og hvor mange boliger som bygges, og er et styringsverktøy for kommunen i forhold til private parter som grunneiere og utbyggere. Dette spesielt ift. oppstart og etablering av boområder og behov for sosial- og teknisk infrastruktur knyttet til utbyggingen.

BOMPENGEFINANSIERING I BYMILJØAVTALE

07.09.2016 behandlet formannskapet en høringsuttalelse til forslag til prinsippvedtak ombompengefinansiering av Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen. Prosjekteldelsen har etter høringen oppsummert innkomne uttalelser fra Vest-Agder fylkeskommune og alle kommunene i ATP samarbeidet, samt næringslivet. Et justert forslag til prinsippvedtak ble behandlet av styringsgruppen for bymiljøavtalen 24.10.2016 og besluttet oversendt Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune for å fatte endelige prinsippvedtak. Prinsippvedtaket er det formelle grunnlaget for å be om forhandlinger med Staten. Et omfattende prinsippvedtak om bompengefinansiering i bymiljøavtalen i Kristiansandsregionen legges nå fram for bystyret 23.11.16.

VEILEDER - VOLD I NÆRE RELASJONER

I forbindelse med bystyrets behandling av kriminalitetsforebyggende plan 16.mars 2016 ble det vedtatt en rekke oppfølgingspunkter som inkluderte blant annet utarbeidelse av veileder mot vold i nære relasjoner. Rådmannen har utabeidet et forslag til "Veileder mot vold i nære relasjoner". Formannskapet anbefalte den foreslåtte veielderen, som skal videre til behandling i bystyret.

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 16.11.2016 15:45
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?