Gå til hovedinnhold

Fellesnemnda har vedtatt overordnet prosjektplan for Nye Kristiansand

Fellesnemnda for Nye Kristiansand har vedtatt en rekke strategiske grep for videre arbeid. Fellesnemndas reglement, prosjektorganisering og møteplan, mandat, og sammensetning av partssammensatt utvalg. Alle saker ble enstemmig vedtatt på møte 29. august.

Fellesnemndas møte 29. august i Songdalen

- Fellesnemnda vedtok enstemmig overordnet prosjektplan for Nye Kristiansand, forteller prosjektleder Eva B. Åsland, som fikk mandat til å etablere prosjektene innen 1. oktober. Foto: Ragna Marie Henden

Fellesnemnda for sammenslåing av Søgne, Songdalen og Kristiansand kommune hadde sitt andre møte 29. august i Songdalen kommunestyresal. Her ble mye av strukturen for det videre arbeid lagt. Prosjektleder Eva B. Åsland presiserte også at planene ikke var «hogd i stein», men det er lagt opp til fleksibilitet.

Protokoll for møtet 29. august.

Nemnda vedtok sin egen møteplan for 2018. Her
Fellesnemnda vedtok også et reglement for arbeidet Her

Vedtatt overordnet prosjektplan med administrative delprosjekt

Prosjektleder Eva B. Åsland hadde fått i oppdrag av fellesnemnda å utarbeide forslag til overordnet prosjektplan. Prosjektleder har innhentet erfaringer og informasjon fra flere kommuner som jobber med sammenslåing. Spesielt interessant har det vært å se til Nye Asker, som ligger litt lenger fram i arbeidet med kommunesammenslåing. Prosjektleders forslag til organisering ble enstemmig vedtatt.

Administrative delprosjekter etableres før 1. oktober

Fellesnemnda vedtok å gi prosjektleder mandat til å etablere overordnet prosjekt for administrasjon og ledelse, samt seks delprosjekter. Videre fremdriftsplan er at detaljering av mandater og bemanning av alle prosjekter skal være avklart senest 1. oktober, og alle prosjekter skal være i gang senest 15. oktober. Prosjektleder skal rapportere fra prosjektene til fellesnemnda 31. oktober.

I tillegg til overordnet prosjekt etableres det delprosjekter innen:

  1. Utdanning og oppvekst
  2. Helse, sosial og omsorg
  3. Klima, miljø og teknisk
  4. Kultur, idrett og fritid
  5. Digitalisering
  6. Økonomi og eiendom

Det videre arbeidet med detaljering av mandater, ansettelse av prosjektledere og avsetning av interne ressurser gjøres i nært samarbeid med rådmennene i de tre kommunene.

Prosjektgruppene og arbeidsgrupper skal ha deltakere fra alle tre kommuner.

- Alle prosjekter skal ha egne prosjektledere (interne eller ved bruk av konsulenter), og prosjektet gjennomføres i henhold til Difi sin prosjektveileder. Samtlige administrative prosjekter rapporterer til prosjektleder. I hvert delprosjekt vil det være et fagråd (prosjektstyre) bestående av representanter fra alle tre kommunene. De skal sørge for en faglig kvalitetssikring av leveransen fra det enkelte delprosjekt, informerer prosjektleder Åsland.

Prosjektorganisering av Nye Kristiansand

Partssammensatt utvalg og mandat og samarbeid med HTV

Fellesnemnda vedtok vedlagte forslag til partssammensatte utvalg (link)

Prosjektleder Eva B. Åsland presiserte for fellesnemnda at mandat som ble lagt fram var i tråd med Hovedavtalen.

– Godt samarbeid med alle tillitsvalgte er avgjørende og viktig for fremdriften og gjennomføringen av prosjektet, presiserte Åsland, og vektla at tillitsvalgte skal delta i alle delprosjektene og arbeidsgruppene.

Fellesnemnda vedtok enstemmig følgende arbeidsgivers representanter til partssammensatt utvalg:

Leder: Jan Erik Tønnesland, AP
Nestleder: Grete K. Skaara, KRF

Medlemmer

Varamedlemmer

1. Jan Erik Tønnesland, Ap

For nr. 1   Terje Imeland, KrF

2.  Ida Grødum, H

For nr. 2   Monika Hagen, Ap

3.  Jack Andersen, H

For nr. 3   Arild Berge, V

4.  Bjørn Egeli, Ap

For nr. 4   Torfinn Kleivset, KrF

5.  Renate Hægeland, H

For nr. 5   Ivar Bergundhaugen, V

6.  Mette Gundersen, Ap

For nr. 6 Trond   H. Blattmann, Ap

7. Grete K. Skaara, KrF

For nr. 7   Stian Storbukås, FrP

Delegering av myndighet til prosjektleder

Fellesnemnda vedtok prinsipper for delegering av myndighet til prosjektleder. Prosjektleder gis blant annet fullmakt til å ansette og leie inn personell i prosjektperioden, og også myndighet til å innstille i alle saker som legges frem for fellesnemnda, for partssammensatt utvalg og for folkevalgte utvalg som fellesnemnda oppretter.

Ansettelse av prosjektleder/rådmann

Søknadsfristen for utlysningen av prosjektleder/rådmann er 1. september. Fellesnemndas leder Harald Furre informerte om fremdriften, og etter planen skal ansettelsen være klar i slutten av oktober.

Prosjektorganisasjonen i egne lokaler

Prosjektleder Eva B. Åsland informerte fellesnemnda om behov for å samle prosjektorganisasjonen i egne lokaler. Dette jobbes det med i disse dager.

Fellesnemndas leder, Harald Furre, informerte om følgende:

Kulturskolesamarbeid

Som ordfører i Kristiansand kommune inviterer Kristiansand til samarbeid mellom kulturskolene. Kristiansand kommune mottar storbymidler i 2018, og noe av disse ønskes brukt på å gi barn og unge i Søgne og Songdalen tilbud om å bruke Kulturskolen i Kristiansand.

Interkommunale samarbeid og selskaper

Alle interkommunale samarbeid og selskaper må ved bygging av en ny kommune gjennomgås og vurderes. Dette vil være en del av mandatet til et av delprosjektene.

 

Saksliste og sakspapirer til møtet.

Kontakt

Prosjektleder Eva B. Åsland, epost: eva.berglund.asland@kristiansand.kommune.no, mobil: 906 73 396

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 30.08.2017 08:27
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?