Enige om K5-avtale

Formannskapene i K5-kommunene er enige om en intensjonsavtale om å bygge en ny kommune.

Godkjennes 18. februar

Trond Blattmann, ordfører Harald Furre og Renate Hægeland deltok sammen med resten av formannskapet i Kristiansand på det felles formannskapsmøtet 9. februar. (Foto: Svein Tybakken).

Det skjedde på det felles formannskapsmøtet 9. februar.

Forhandlingsutvalgene i de fem kommunene samles 18. februar for formelt å godkjenne avtalen.

Avtalen

På det møtet vil også mandatet til fellesnemnda bli behandlet. Flere av formannskapspolitikerne ønsket en grundigere behandling av mandatet. Derfor blir det blir det møter i en del formannskap og kommunestyrer, før forhandlingsutvalgene behandler mandatet 18. februar. Nemnda skal bestå av sentrale politikere som skal forberede, samordne og gjennomføre arbeidet med å bygge den nye kommunen.

Ordførerne

– Det har vært en god dialog, der vi har funnet løsninger på utfordringer vi har hatt. Vi har snekret sammen en avtale som er historisk, og jeg har sterk tro på at dette kan bli en god kommune for både innbyggere og næringslivet. Slik det ligger an nå, blir det det også den største kommunesammenslåingen i landet. Jeg tipper at også fylkesgrensen blir borte hvis vi får til dette, sa Kristiansand-ordfører Harald Furre.

Furre og ordførerkollegaene i Søgne, Songdalen og Lillesand sier de vil anbefale avtalen.

– Blir lagt merke til

Ordfører Astrid Hilde.

– Det er en totalvurdering av ambisjonsnivået i avtalen som gjør at jeg sier ja til nye Kristiansand. Hensynet til både næringslivet og overordnet arealplanlegging er viktig. Det vi gjør her, blir lagt merke til. Det kan bety at det blir lettere å bli hørt hos sentrale myndigheter i Oslo, sa Astrid Hilde, ordfører i Søgne.

– En kraftkommune

Ordfører Johnny Greibesland sammen med medlemmer av formannskapet i Songdalen.

– Jeg har tro på dette. Avtalen er veldig god, den bygger hele kommunen. Det blir en kraftkommune i norsk sammenheng, litt gøy å bli nesten like stor som Stavanger. Jeg syns dette er spennende å være med på, jeg har tro på det. Nå skal vi gå i en god dialog med innbyggerne våre, sa Songdalen-ordfører Johnny Greibesland.

– Dette er fremtidsrettet

Ordfører Arne Thomassen sammen med medlemmer av formannskapet i Lillesand.

– Jeg kommer til å anbefale dette for innbyggerne i Lillesand. Avtalen er god, men jeg savner ett overordnet punkt for oss alle, for eksempel om grønne arbeidsplasser. Nå skal vi prøve å diskutere oss fram til at en ny kommune er riktig. Jeg håper at flertallet av politikerne sier ja og at vi får med innbyggerne. Dette er fremtidsrettet, var Arne Thomassens oppsummering.

Birkenes-ordfører Anders Christiansen har ikke bestemt seg for om han vil anbefale avtalen.

– Må tenke mer

Ordfører Anders Christiansen sammen med medlemmer av formannskapet i Birkenes.

– Det har vært en god prosess, og vi er samstemte om mye. På høsten vedtok kommunestyret at vi skulle forhandle med Kristiansand, i valgkampen sa jeg at jeg var skeptisk til en storkommune. Derfor er jeg ikke nå klar til å anbefale avtalen fullt og helt. Men det er en veldig god avtale for Birkenes, det tror jeg trygt jeg kan si. Med det utgangspunktet har jeg signalisert litt, men jeg må tenke mer, sa Birkenes-ordføreren.

Nytt i avtalen

På det felles formannskapsmøtet ble det jobbet med hele det reviderte utkastet til avtaletekst. Hovedtonen i dokumentet er uforandret, men en del innspill ble tatt inn i avtalen formannskapene ble enige om.

I avsnittet om hovedmål for den nye kommunen er det tatt inn et nytt generelt hovedmål om levekår: «Kommunen skal sikre gode levekår for innbyggerne, tidlig innsats, forebygging og god folkehelse».

Den nye avtalen er også bygget ut med at nye Kristiansand skal satse på kultur og idrett, helse og omsorg og infrastruktur.

I kapittelet om nyskapning, utvikling og grønn vekst er det tatt inn at nye Kristiansand skal ta initiativ til og delta i forsknings- og innovasjonsprosjekter også på regionalt nivå, i tillegg til nasjonalt og internasjonalt.

Det er også presisert at kommunen skal være en foregangskommune i arbeidet med økt digitalisering.

I avtalen heter det også at den nye kommunen skal legge til rette for næringer som utnytter lokale, fornybare naturressursene, herunder trebaserte næringer. Det er også tatt inn et nytt punkt om at nye Kristiansand skal være en pådriver for å skape nye arbeidsplasser. Det er også tatt inn at den nye kommunen skal være en attraktiv studentby.

I avsnittet om politisk organisering og lokaldemokrati, er det slått fast at det nye kommunestyret skal bestå av 77 medlemmer. Tidligere het det inntil 77. Det er også nytt at det er tallfestet hvor mange som skal sitte i formannskapet: 19.

Under avsnittet om tjenestetilbud er det tatt inn at eventuelle ungdomsklubber i Herefoss, Engesland og Finsland skal bestå. Fra før er det tatt inn at skoler og barnehager disse tre stedene, skal bestå.

Det er også nytt i avtalen at de gamle kommunene får beholde legetjenester tilsvarende dagens legevaktordning. I avtalen står det også at den nye kommunen skal gå i dialog med NAV. Målet er å beholde NAV-tjenester i kommunedelens servicekontor.

I avsnittet om interkommunalt samarbeid er det sagt at den nye kommunen skal opprettholde rollen som en regional drivkraft, selv om kommunen ikke skal delta i interkommunale samarbeid ut over det som er hensiktsmessig. Det skal også vurderes om det er hensiktsmessig å gå med i mer omfattende storbysamarbeid.

Hver kommune har også spilt inn prioriterte investeringsprosjekter. I den endelige avtalen er det noen forandringer eller presiseringer:

  • Birkenes: Flerbrukshus/flerbrukshall (presisering)
  • Gamle Kristiansand: Kringsjå skole og nytt sykehjem (nytt)
  • Lillesand: Bo- og omsorgssenter på Dovre-området og kompetansesenter for integrering (som før)
  • Songdalen: Allbrukshus (presisering)
  • Søgne: Svømmehall på Tangvall, samtidig med ny videregående skole (som før).

I avsnittet om kommunen som arbeidsgiver er det presisert at det er retningslinjene fra KS som skal legges til grunn for prosesser med omstilling av ansatte. Ansatte som får nye stillinger, skal også få tilbud om kompetanseheving i tråd med gjeldende avtaleverk.

Mer om K5

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 09.02.2016 22:17
Sist endret: 07.12.2017 17:05