Gå til hovedinnhold

Det må et taktskifte til i likestillingsarbeidet

- Agder scorer dårligere enn landsgjennomsnittet på samtlige likestillingsområder vi har sett på. Kristiansand gjør det i liten grad bedre enn andre kommuner i Agder, oppsummerte Eirin Mølland fra Agderforskning, i sin presentasjon for det politiske likestillingsutvalget i Kristiansand.

Krever taktskifte i likestillingsarbeidet

- Det må et taktskifte til i likestillingsarbeidet, mener innledere som presenterte tall og tiltak for det politiske likestillingsutvalget 28. mars. Foran fv, LIM koordinator Toril Hogstad, Kristiansand kommune, redaktør Ingrid Michalsen, Næringsforeningen, forsker Eirin Mølland, Agderforskning og Joseph Salomonsen, seniorrådgiver IMDI. Foto: Ragna Marie Henden

- Det må et taktskifte til i likestillingsarbeidet skal vi komme videre. - Agder scorer dårligere enn landsgjennomsnittet på samtlige av områdene vi har sett på. Kristiansand gjør det i liten grad bedre enn andre kommuner i Agder, oppsummerte forsker Eirin Mølland fra Agderforskning da hun presenterte tall for Kristiansand kommunes politiske likestillingsutvalg, som består av politikerne i Kommunalutvalget.

"Det er mennesker det handler om"
LIM-koordinator Toril Hogstad i Kristiansand kommune hadde tilrettelagt for en bred gjennomgang av status på likestilling i Kristiansand for likestillingsutvalget.

- Vi bruker her det utvidede likestillingsbegrepet, som omfatter både inkludering og mangfold. Nå er det to år siden kommunens likestillingsstrategi, "Det er mennesker det handler om",  ble enstemmig vedtatt i bystyret, og det er på tide å se på status på de ulike områdene. Vi har satt igang en rekke tiltak, hva har virket, hva er det som gir resulatater, og hva kan vi gjøre bedre?

Vi er gode på planlegging og strategier i kommunen, men trenger å bli bedre på implementerting. Vi må jobbe med holdninger, bruke personalressurser, som en del av kommunens ordinære arbeid, understreket kommunens LIM- koordinator, Toril Hogstad. (LIM = likestilling, inkludering og mangfold). Her kan du se hennes presentasjon.

Politisk enighet om taktskifte

Kommunalutvalget er Kristiansand kommunes politiske likestillingsutvalg. Her var det bred enighet om at tiltak må gjøres, men spørsmålet er hva som virker.

Likestillingsutvalget i Kristiansand kommune takket for en nyttig orientering. Det var politisk enighet rundt bordet i kommunes likestillingsutvalg om at noe må gjøres. Spørsmålene var om hvilke tiltak som virker og hva vi faktisk kan gjøre for å endre bildet.

- Vi trenger fortsatt sterk bevissthet rundt likestilling, og at media fokuserer på dette. Det er ingen tegn på at vi har gjort noe spesielt smart til nå, spørsmålet er hva som virker, og hva vi faktisk kan gjøre for å skape endring, oppsummerte ordfører Harald Furre. Det ble fra alle partier manet til politisk samarbeid, og at "sørlandskulturen" ikke kan feies under teppet lenger. Vi må tørre å være litt mer radikale og tenke på nytt, ble det sagt fra flere.

Agderforskning utfordrer "sørlandskulturen"

Oppsummert er vi mer likestilte på Agder i 2014 enn i 2008, viser tall fra SSB. Men vi scorer dårligere enn landsgjennomsnittet, oppsumerte forsker Eirin Mølland i Agderforskning.

- Vi er fortsatt dårlig på kjønnslikestilling, både i arbeidslivet og hjemme. Kvinnene på Agder tar innpå i lønnsgapet i forhold til menn, men mindre enn landsgjennomsnittet. Ellers har vi bedre kjønnsbalanse i næringslivet i Kristiansand enn gjennomsnitt for resten av landet, oppsummerte forsker Eirin Mølland, basert på tall fra SSB.

- Agder øker også prosentandelen på deltid i forhold til landsgjennomsnittet. Vi har også sett på forskjellen med og uten sysselsetting av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn. Her har vi også lavere tall enn landsgjennomsnittet, dvs færre med innvandrerbakgrunn sysselsatt.

- Dette er komplekse problemstillinger å komme til livs og forbedre, supplerte May Linda Magnussen, med doktorgrad i likestilling,  fra Agderforskning. - Dette handler om mye mer enn "sørlandskulturen", som vi heller ikke kan snakke oss bort fra, og gjøre oss bedre enn vi er. Vi trenger holdningsendringer og tiltak på mange områder, i et samfunnsområde hvor "alt henger sammen med alt".

Kirsten Kaalstad, rådgiver i personalavdelingen i Kristiansand kommune, presenterte også tall som viser at kommunen har gjennomsnittlig 80 prosent kvinner og 20 prosent menn i de fleste sektorer. Et potensiale til forbedring.

Likestillingssertifisering

Ingrid Michalsen fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen presenterte pilotprosjektet "likestilt arbeidsliv". Prosjektet vil utvikle likestillingssertifisering i bedrifter, stat og kommune.

"Likestilt arbeidsliv" er et pilotprosjekt på Agder som skal etablere et system for sertifisering av likestillings- og mangfoldsarbeidet til virksomheter. Ingrid Michaelsen fra Næringsforeningen er med i prosjektledelsen og presenterte konseptet.

Likestilt arbeidsliv er et samarbeidsprosjekt mellom Vest-Agder Fylkeskommune, Aust-Agder Fylkeskommune og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Prosjektet er finansiert av Vest-Agder Fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune i tillegg til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

- Mange ser nå til Kristiansand når det gjelder dette prosjektet. Departementet følger med, og vi har allerede 16 bedrifter med i samarbeidet, inklusive Kristiansand kommune. Målet er at dette skal bli en likestillingssertifisering på lik linje som for eksempel miljøsertifisering, informerte Ingrid.

- Likestilling må en jobbe systematisk med over tid. Vi blir aldri ferdig. Bedrifter som er med på dette ser at mangfold i bedriften, og i ledelsen, er god business. Det skaper robuste bedrifter for dagens og fremtidens marked, understreket Ingrid.

Mer om "Likestilt arbeidsliv" her.

Skryt for integrering

Seniorrådgiver Joseph Salomonsen i IMDI roste Kristiansand kommune for godt intergreringsarbeid. Men dette er et kontinuerlig arbeid som stadig kan gjøres bedre, oppsumerte Salomonsen.

Joseph Salomonsen, seniorrådgiver i IMDI Agder, roste Kristiansand kommune innledningsvis for sitt inkluderingsarbeid. - Men dette er som det meste et kontinuerlig arbeid, hvor vi hele tiden må følge med og se hvordan innvandrere og flyktninger fortsetter sin integrering, understreket Joseph. 

- Vi får også større utfordringer fremover fordi vi utvikles mer til et kompetansesamfunn, hvor det blir behov for færre ufaglærte, og vi må i tillegg til språk og kultur, også legge til rette for kompetanselæring og kvalifisering til ulike jobber. Her må vi ta hele kommunen i bruk, både privat og offentlig sektor, og ikke minst er frivilligheten avgjørende for god integrering, mente Joseph.

Gutter faller utenfor

Kristiansand kommune jobber aktivy i barnehager og skoler med fokus på likestilling. Resultater fra FLIK-prosjektet viser at guttene faller utenfor både i barnehage og skole, informerte rådgiver Bente Hansson og Kristin Mosfjeld Rosen hos oppvekstdirektøren.

Både barnehage - og skolesektoren i kommunen presenterte tall og tiltak for likestilling. Undersøkelser viser at i både  barnehager og skoler er det guttene som har høyest frafall og mest behov for oppfølging, fortalte rådgiverne Bente Hansson og Kristin Mosfjeld Rosen hos oppvekstdirektøren. - Her må det vurderes tiltak, og forskning på både hvorfor og hva som kan gjøres videre.

LHBT-undersøkelse

LIM-koordinator Toril Hogstad oppsummerte presentasjonen for politikerne med å informere om en regional levelkårsundersøkelse blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT). Prosjektorganisasjon er rigget. Kristiansand er prosjektleder. Arendal kommune og Aust- Agder og Vest-Agder fylkeskommuner er med. Undersøkelsen skal se på både holdninger og opplevde levekår blant LHBT-befolkningen i Agderfylkene.

Her kan du se hele presentasjonen om LHBT-undersøkelsen.

Kontakt

For mer informasjon kontakt LIM-koordinator i Kristiansand kommune,
Toril Hogstad, mobil:952 56 568

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 28.03.2017 16:52
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?