Bystyremøte 28. februar

Neste møte i bystyret er onsdag 28. februar klokken 17.00 i bystyresalen i Rådhuset. Møtet er åpent for publikum, og overføres også på nett-TV.

Nett-TV

Følg bystyrets møter direkte på pc, laptop eller mobil. Du kan også se møtet i ettertid.

Alle møtene i bystyret overføres direkte på Kristiansand kommunes nett-TV.

Møtet begynner klokka 17.00. 

På denne siden finner du en beskrivelse av Kristiansand kommunes nett-TV, og fullstendig oversikt over årets bystyremøter.

Saker

23/18 Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 31.01.2018
24/18 Interpellasjon fra repr. Marte R. Ulltveit-Moe, MDG, om "Sats på Sørlandsbanen"
25/18 Frivillighetsmelding 2018
26/18 Eierskapsmelding Agder Energi AS
27/18 Oppdatering av selskapsavtalen for Kristiansandsregionen brann og redning IKS - KBR
28/18 Regionplan Agder 2030 - høring av planprogram
29/18 Eiendomsskatt - fritak i 2018 ihht § 7a
Saker fra bystyremøtet 31. januar
2/18 Godkjenning av bystyrets protokoll fra møte 13.12.17
3/18 Kvalitetsmelding for barneverntjenesten. "Dypdykk" i barnevernet
4/18 Prosjekt Heltidskultur
5/18 Presisering av Cultivas virkeområde som følge av kommunesammenslåing fra 2020
6/18 Marviksletta B2 - detaljregulering - sluttbehandling
7/18 Lauvåsen B11 – detaljregulering – sluttbehandling
8/18 Sjømannsgata og Vindmøllegangen - reguleringsendring
9/18 Ny Havnegate og Vestre Strandgate - detaljregulering - sluttbehandling
10/18 Svar på verbalforslag - Rådgivning og kursing om solceller
11/18 Strømme senter - områderegulering - sluttbehandling
12/18 Evaluering av kommunens håndtering av flomsituasjonen 30. September 2017
13/18 Avfallsteknisk norm for Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen, revidert 2017
14/18 Sammensetning av RFF og valg av vara fra RFF til By- og miljøutvalget
15/18 Søknad om permisjon fra politiske verv for Halvor Fjermeros
16/18 Søknad om fritak fra politiske verv fra Theodor Barndon Helland (FRP)
17/18 Møte- og arbeidsplan for 2018 - Kontrollutvalget i Kristiansand kommune
18/18 Interpellasjon fra repr. Andreas Landmark, SV, om "Økonomisk kontroll i private barnehager"
19/18 Interpellasjon fra repr. Odd A. Salvesen, PP, om "Sjømannsskolen"
20/18 Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, om "For høye timepriser på Aquarama"
21/18 Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, om "Folkeavstemning om Kunstsiloen i Kristiansand"
22/18 Interpellasjon fra repr. Marte R. Ulltveit-Moe, MDG, om "Sats på Sørlandsbanen"
Saker fra bystyremøtet 13. desember

I tillegg til budsjett og handlingsprogram, skal disse sakene behandles:

Partienes forslag til budsjett

  • Årsbudsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 for Kristiansand Boligselskap KF
  • Budsjett 2018 og handlingsprogram 2019-2021 - Kristiansand Havn KF
  • Salg av aksjer i Nye Kristiansand Bompengeselskap AS til Sørvest Bomvegselskap AS
  • Konstituering av rådmann

Sakspapirer

Saker fra bystyremøtet 22. november

Møtet begynner med behandling av miljø- og klimameldingen for 2017.

Miljø- og klimameldingen skal fra og med 2017 presentere status for kommunens etablerte miljø- og klimamål. Meldingen skal fremstå som en årsrapport med definerte indikatorer som beskriver status for området.

Saksliste

136/17                 Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 25.10.17                    
                    137/17                 Klima- og miljømelding 2017                    
                    138/17                 Interpellasjon fra repr. Isabelle-Louise Aabel, AP, om "Skolesituasjonen i Kristiansand"                    
                    139/17                 Interpellasjon fra repr. Ivar Bergundhaugen, V, om "Opprettelse av lobbyregister"                    
                    140/17                 Interpellasjon fra repr. Andreas Landmark, SV, om "Tilflytterkampanje for studenter"                    
                    141/17                 Interpellasjon fra repr. Ernst Håkon Jahr, AP, om "Støyskjerming for eksisterende bolighus langs deler av E18"                    
                    142/17                 Interpellasjon fra repr. Halvor Fjermeros, Rødt, om "Kristiansands ansvar for å bevare trafostasjonen på Lund"                    
                    143/17                 Interpellasjon fra repr. Ingrid Wisløff Jæger, AP, om "Flommen på Drangsholt"                    
                    144/17                 Interpellasjon fra repr. Harald Sødal, KRF, om "Kommunens engasjement i kjøp og salg av eiendommer"                    
                    145/17                 Strategi for bruk av teknologi i skolen                    
                    146/17                 Svar på verbalvedtak HP 17-20. Deltakelse i organiserte kultur- og fritidsaktiviteter.                    
                    147/17                 Svar på verbalforslag om evaluering og etablering av parsellhager i Kristiansand                    
                    148/17                 Svar på verbalforslag om tilskuddsordning for andelslandbruk, parselldyrking mm                    
                    149/17                 Oversikt over tiltak mot marin forsøpling                    
                    150/17                 Benestad Bb2 - Detaljregulering - Sluttbehandling                    
                    151/17                 Langåsen øst, felt N1 – detaljregulering – sluttbehandling                    
                    152/17                 Dvergsnesveien 180 m.fl. - detaljregulering - sluttbehandling                    
                    153/17                 Formingsveileder for Benestad - delområde B                    
                    154/17                 Forslag til revidert forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla                    
                    155/17                 Boligprogram 2018-2021                    
                    156/17                 Søknad om fritak fra politiske verv fra Nenad Doder, PP                    
                    157/17                 Avtale om vertskommunesamarbeid med Kristiansand kommune om kommunale vigsler.                    
                    158/17                 Prosjekt Heltidskultur                    
                    159/17                 Andre tertialrapport 2017 - Kristiansand Havn KF                    
                    160/17                 Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, om "Manglende tilbud om fysioterapi på sykehjemmene i Kristiansand"
Saker fra bystyremøtet 25. oktober
113/17                 Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 20.09.17                    
                    114/17                 Prinsipper og rutiner for enhetlig forvaltning av årlige driftstilskudd                    
                    115/17                 Interpellasjon fra repr. Andreas Landmark, SV om "Styrking av seriøstetskrav i Kristiansand kommune"                    
                    116/17                 2. tertialrapport 2017 Driftsdelen                    
                    117/17                 2. tertialrapport 2017 - Investeringsdelen                    
                    118/17                 Barnefilmfestivalen AS - vurdering av organisering                    
                    119/17                 Kulturskolens samarbeid med grunnskole/SFO                     
                    120/17                 Eg - Sødal - ny bru - detaljregulering - sluttbehandling                     
                    121/17                 Eiendomsskatt - søknad om utsatt gjennomføring av omtaksering                    
                    122/17                 Avvikling av kommunens heimevernsnemnd                    
                    123/17                 Formell oppløsning av Kristiansandsregionens kommunale IKT-tjeneste (KR-IKT)                    
                    124/17                 Samordning av drifts- og vedlikeholdstjenester på tvers av sektorene                    
                    125/17                 Prosjekt Heltidskultur                    
                    126/17                 Orientering om rentesaken - Returkraft AS                    
                    127/17                 Interpellasjon fra Eirik D. Langeland, AP, om "Forutsigbar søppelhåndtering"                    
                    128/17                 Interpellasjon fra repr. Isabelle-Louise Aabel, AP, om "Skolesituasjonen i Kristiansand"                    
                    129/17                 Interpellasjon fra repr. Ivar Bergundhaugen, V, om "Opprettelse av lobbyregister"                    
                    130/17                 Interpellasjon fra repr. Andreas Landmark, SV, om "Tilflytterkampanje for studenter"                    
                    131/17                 Interpellasjon fra repr. Ernst Håkon Jahr, AP, om "Støyskjerming for eksisterende bolighus langs deler av E18"                    
                    132/17                 Interpellasjon fra repr. Halvor Fjermeros, Rødt, om "Kristiansands ansvar for å bevare trafostasjonen på Lund"                    
                    133/17                 Interpellasjon fra repr. Ingrid Wisløff Jæger, AP, om "Flommen på Drangsholt"                    
                    134/17                 Interpellasjon fra repr. Marte R. Ulltveit-Moe, MDG, om "Varsling av innbyggere ved fremtidig ekstremvær"                    
                    135/17                 Interpellasjon fra repr. Harald Sødal, KRF, om "Kommunens engasjement i kjøp og salg av eiendommer"

En interpellasjon er et spørsmål til ordføreren, fra et medlem av bystyret.

Saker fra bystyremøtet 20. september
92/17 Godkjenning av protokoller fra bystyrets møter 20.06.17 og 21.06.17
93/17 Strategi for toppidrett - generaldebatt i bystyret 20. september
94/17 Kilden IKS - Vurdering av økonomisk bærekraft
95/17 Ny politisk og administrativ styringsmodell for Knutepunkt Sørlandet/ Region Kristiansand
96/17 Innføring av inntektsgradering i SFO
97/17 Prinsipper og rutiner for enhetlig forvaltning av årlige driftstilskudd
98/17 Kuholmsveien - fortau - Detaljregulering - Sluttbehandling
99/17 Kvartal 47 - Kongens gate skole - detaljregulering. Sluttbehandling
100/17 Utredning av mulighet for å etablere støtteordning for å grave opp og fjerne gamle oljetanker.
101/17 En skapende by med ambisjoner! Kristiansand mot 2030. Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030-sluttbehandling
102/17 Kommuneplanens bestemmelser § 9 om uteareal for opphold, lek, rekreasjon og idrett. Lovlighetskontroll av bystyresak 58/17
103/17 Søknad om permisjon, Jørgen H. Kristiansen, KRF
104/17 Søknad om fritak fra verv, Eirin Stave Anderssen, KRF
105/17 Valg av styre for Kristiansand kommunale pensjonskasse for perioden 2017-2019
106/17 Forslag til møteplan for kommunalutvalg, formannskap og bystyret for 2018
107/17 Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, om "En mulig ekstern gjennomgang av saker i Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen"
108/17 Interpellasjon fra repr. Mette Gundersen, AP om "Kulturskolen"
109/17 Interpellasjon fra repr. Petter Benestad, V, om "Menigheten Samfundet og tilskudd i 2016"
110/17 Interpellasjon fra repr. Kristian Landmark, Rødt, om "29. juli som antinazistisk dag?"
111/17 Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, om "Stoppe den planlagte kraftige huseleie økningen for beboere i kommunale boliger"
112/17 Interpellasjon fra repr. Andreas Landmark, SV om "Styrking av seriøstetskrav i Kristiansand kommune"

 

Saker fra bystyremøtet 21. juni 
74/17 Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 31.05.17
75/17 Interpellasjon fra repr. Marte R. Ulltveit-Moe, MDG, om "Trygg skolevei og skolestruktur i Vågsbygd"
76/17 1. tertialrapport 2017 Driftsdelen
77/17 1. tertialrapport 2017 – Investeringsdelen
78/17 Konsekvensutredning av innføring av gjengs leie - Kristiansand Boligselskap KF
79/17 Stiftelsen Fullriggeren - søknad Kristiansand kommune 2017
80/17 Nedleggelse av Vågsbygd åpne barnehage
81/17 Høring - Kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester
82/17 Kino Sør AS - rapportering 2016 om oppfyllelse av konsesjonsbestemmelsene for visning av film og videogram i næring (kinokonsesjon)
83/17 Fra Østerveien til Universitetsveien - sak om veinavn
84/17 E39 Kristiansand vest - Søgne øst - Mandal øst - detaljregulering - sluttbehandling
85/17 Kunstsilo - investering, driftstilskudd og vedtektsendring
86/17 Gatebruk i Kvadraturen. Sluttbehandling
87/17 Første tertialrapport 2017
88/17 Interpellasjon fra repr. Ivar Bergundhaugen, V, om "Papirløse flyktninger"
89/17 Interpellasjon fra repr. Odd A. Salvesen, PP, om "Vågsbygd aktivitetshus ombyggingsplaner"
Saker fra bystyremøtet 31. mai
 
48/17                    Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 29.03.17                    
49/17                    Eierskapsmelding Kristiansand kommune 2017                    
50/17                    Årsrapport for Kristiansand kommune 2016                    
51/17                    Årsregnskap 2016 - Kristiansand kommune                    
52/17                    Plan for helse- og omsorgstjenester 2017-2020                    
53/17                    Nye retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom                    
54/17                    Svar på verbalforslaget om matsvinn                    
55/17                    Sigyns vei 3-5 - 44/247 - detaljregulering - sluttbehandling                    
56/17                    Fv8 - Vesterøya, Kilura, fortau - detaljregulering - sluttbehandling                    
57/17                    Reguleringsplan for Mæbøveien og endring av reguleringsplan for Mæbø, 1/6 m.fl. - Sluttbehandling                    
58/17                    Kommuneplanens bestemmelser § 9  om uteareal for opphold, lek, rekreasjon og idrett                    
59/17                    Søknad om fritak fra Jannike Arnesen, AP                    
60/17                    Representasjon i styret for Stiftelsen Kristiansand  Kanonmuseum                    
61/17                    Årsberetning og regnskap for 2016 - Kristiansand kommunale pensjonskasse                    
62/17                    Kristiansand Boligselskap KF - Godkjenning av regnskap og  årsberetning for 2016                    
63/17                    Årsregnskap 2016 - Kristiansand Havn KF                    
64/17                    Avviklingsregnskap 2016- Kristiansand Parkeringsselskap KF                    
65/17                    Rapport forvaltningsrevisjon - Samhandlingsreformen - Utskriving av pasienter med behov for hjemmesykepleie                    
66/17                    Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, om "Mulig manglende dusje rutiner overfor eldre og pleietrengende personer i Kristiansand kommune"                    
67/17                    Interpellasjon fra repr. Petter Benestad, V, om "Busstilbudet til og fra Kjevik"                    
68/17                    Interpellasjon fra repr. Vegard Launes, H, om "Søndagsåpne butikker i Kvadraturen om sommeren"                    
69/17                    Interpellasjon fra repr. Petter Benestad, V, om "Tankanlegg i Kristiansand"                    
70/17                    Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, om "Romleieren under Vesterveibroa"                    
71/17                    Interpellasjon fra repr. Odd A. Salvesen, PP, om "Oppfordre byutviklingsstyret til befaring på Solholmen"

Saker og vedtak

Etter at møtet er ferdig, blir protokollen fra møtet lagt ut samme sted. Siden bystyret gjerne holder på til klokka 22.00, blir protokollen lagt ut neste dag. Vedtaket vil ligge som det øverste vedlegget på hver sak.  

Noen av sakene som bystyret behandler har også vært behandlet i andre politiske utvalg før de kom til bystyret. Du finner oversikten over dette øverst i hver sak. 

Bystyrets medlemmer

Disse er med i bystyret i Kristiansand

Ta kontakt

Partiene i bystyret har egne møter hver mandag, der de blant annet forbereder saker som skal behandles i politiske utvalg. Du kan ta kontakt med gruppelederne for partiene hvis du har innspill til sakene som skal behandles.

Kontaktinformasjon til gruppeledere her.

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 21.02.2018 08:02
Sist endret: 21.02.2018 08:24