Gå til hovedinnhold

Bystyremøtet 23.11.16

Bymiljøavtalen, barnehagebehovsplan, boligprogram og interkommunale samarbeid ble behandlet i Bystyret 23.11.16

Politisk Agenda

Bystyret 23.11.16 behandelt en rekke saker med langtidsplanlegging for byen, innen både bolig, barnehager, bompengefinansiering og kommuneplan. Foto: Ragna Marie Henden

Bystyret i Kristiansand hadde et langt møte 23.11.16 og behandlet mange store saker. Vi omtaler her vedtak i noen saker som kommuneplan, interkommunale samarbeid, barnehagebehovsplan, reguleringsplaner, bymiljøavtalen og langtidsboligplan.

Alle saker og saksdokumenter finner du her på Politisk Agenda.
Bystyrets vedtak og saksbehandling  i alle sakene kan du lese i protokollen for Bystyremøtet som legges samme sted.

Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030

Generaldebatt om et planprogram for hvordan kommunen vil legge til rette for arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel.Formålet med planprogrammet er å legge til rette for en bred og åpen diskusjon om hvilke premisserog rammer som skal være styrende for planarbeidet og hvilke utredninger som skal lages.
Vedtak: Partienes merknader går som innspill til administrasjonen for videre oppfølging.
Partienes innspill kan du lese her.

Høringsfrist er satt til mandag 28.november 2016. Les planen her og si din mening. send epost her

Interkommunalt samarbeid

I Bystyremøtet 22.06.16 ba bystyret rådmannen fremlegge en sak hvor Kristiansands videre interesser i interkommunale samarbeid og selskaper ble vurdert. En gjennomgang av sektorene i Kristiansand kommune har vist at det eksisterer over 100 ulike samarbeid, interkommunale selskap, aksjeselskap og vertskommunesamarbeid mellom Kristiansand kommune og andre kommunale parter. Samarbeidene som blir belyst i denne saken er uformelle og formelle interkommunale samarbeid, interkommunale selskap og vertskommunesamarbeid.

Aksjeselskap som er heleid eller deleid av Kristiansand kommune inngår ikke i denne saken fordi Kristiansand kommunes interesse i disse selskapene anses som tilstrekkelig vurdert gjennom selskapenes eierskapsmeldinger.

Bystyrets vedtak:

1. Bystyret tar saken til orientering.

2. Bystyret vil understreke at de utfordringer som fremgår av kommunens utfordringsbilde skal være førende for kommunens engasjement i ulike regionale, nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk, og således gi en merverdi også for Kristiansand kommune.

3. I samsvar med den føring som fremgår av punkt 2 over anbefaler bystyret at kommunens generelle engasjement i Knutepunkt Sørlandets ulike fagnettverk nedtones, eventuelt avsluttes.

Kristiansand kommune er ikke innstilt på å videreføre dagens økonomiske bidrag og anmoder Knutepunktet å vurdere en ny finansieringsmodell som på en bedre måte fordeler kostnadene mellom deltakerkommunene.

4. Innenfor næringsutvikling anbefales en vridning fra samarbeid med kun knutepunktkommunene til et mer omfattende regionalt samarbeid. Kristiansands deltakelse i Knutepunktets næringsnettverk begrenses til prosjektet i Kommunal- og moderniseringsdepartementets utviklingsprogram for byregioner.

5. Bystyret ber om en egen sak angående organisering av kommunens næringslivsarbeid.

6. Samarbeidsavtalen KR-IKT sies opp innen 31.desember 2016.

7. Vertskommunesamarbeidet Barnevernstjenesten for Kristiansandsregionen evalueres innen utgangen av 2019 med fokus på hva som er det beste for barna.

8. Kommunen viderefører sitt økonomiske bidrag til Sandripheia, og går i forhandling med de øvrige eierne med tanke på å øke deres økonomiske engasjement.

9. Bystyret forutsetter, i tråd med etablert praksis, at de ansattes organisasjoner involveres i endringene som følge av vedtak i denne saken.

Barnehagebehovsplan 2017 - 2027

Bystyret har bedt om at det utarbeides en strategi for barnehagesektoren, der målet er å kunne tilby barnehageplass i nærområde og innenfor nåværende og eventuelt nye bomstasjoner. Strategien legges inn som en del av barnehagebehovsplanen.

Strategien som foreslås er å fortsette å dimensjonere antall barnehageplasser ut fra antall barn innen kommunen, samt i så stor grad som mulig på bydel og delområdenivå. Nye barnehager søkes plassert langs bussmetroen/metroaksen og det bør vurderes mer kommunal utbygging.

Vedtak: Bystyret slutter seg til forslaget til barnehagebehovsplan 2017-2027.

Barnehagebehovsplanen kan du lese her.

Bymiljøavtalen

Bystyret behandlet prinsippvedtak om bompengefinansiering i Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen. 07.09.2016 behandlet formannskapet en høringsuttalelse til forslag til prinsippvedtak ombompengefinansiering av Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen. Prosjekteldelsen har etter høringen oppsummert innkomne uttalelser fra Vest-Agder fylkeskommune og alle kommunene i ATP samarbeidet, samt næringslivet. Et justert forslag til prinsippvedtak ble behandlet av styringsgruppen for bymiljøavtalen 24.10.2016 og besluttet oversendt Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune for å fatte endelige prinsippvedtak. Prinsippvedtaket er det formelle grunnlaget for å be om forhandlinger med Staten. Et omfattende prinsippvedtak om bompengefinansiering i bymiljøavtalen i Kristiansandsregionen er nå vedtatt i bystyret.

Les vedtak her

Boligprogram 2017 - 2020

Boligprogrammet er et underlag for kommunens ordinære budsjett og handlingsprogram som skal søke å ivareta de intensjoner som er nedfelt i gjeldende kommuneplan og vedtatt utbyggingspolitikk. Programmet angir i hvilke områder kommunen forventer at det blir bygget boliger, når utbyggingen skal skje og hvor mange boliger som bygges, og er et styringsverktøy for kommunen i forhold til private parter som grunneiere og utbyggere. Dette spesielt ift. oppstart og etablering av boområder og behov for sosial- og teknisk infrastruktur knyttet til utbyggingen.

Boligprogrammet er et eget program innenfor tema bolig. Programmet er et underlag for kommunens ordinære budsjett og handlingsprogram. Boligprogrammet skal søke å ivareta de intensjoner som er nedfelt i gjeldende kommuneplan og vedtatt utbyggingspolitikk.

Boligprogrammet angir i hvilke områder kommunen forventer at det blir bygget boliger, når utbyggingen skal skje og hvor mange boliger som bygges.

Programmet er et styringsverktøy for kommunen i forhold til private parter som grunneiere og utbyggere. Dette spesielt i forhold til:

  • oppstart og etablering av boområder
  • behov for sosial- og teknisk infrastruktur knyttet til utbyggingen

Oversikt over utbyggingsområder og utbyggingstakt er oversendt utbyggerne våren 2016. Utbyggerne er bedt om å komme med innspill til forventet aktivitet samt angi forutsetninger som de mener må på plass ifm en utbygging.

1.Boligprogram for perioden 2017 – 2020 ble enstemmig vedtatt.
Private utbyggingsområder og som er angitt i Boligprogrammets tabell 3 med grønn og gul farge, tilbys inngåelse av utbyggingsavtale.

2. I forbindelse med vurdering av områder for utbygging og utbyggingstakt skal kommunen vektlegge at utbyggingsområder kan og vil bli betjent med kollektivtrafikk, og at innbyggerne i større grad kan sykle og gå til hverdagstilbudene.

Boligprogrammet kan du lese her.

Neste Bystyremøte

Neste møte i Bystyret er 14. desember.

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 23.11.2016 23:05
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?