Bystyremøte 21. juni 2017

Bystyret har møte i Rådhuset 21. juni klokka 17.00 - 22. Møtet er åpent for publikum, og overføres også på nett-TV.

Overføres på nett-TV

Følg bystyrets møter direkte på pc, laptop eller mobil. Du kan også se møtet i ettertid.

Møtene i bystyret overføres også direkte på Kristiansand kommunes nett-TV.

På denne siden finner du en beskrivelse av Kristiansand kommunes nett-TV, samt fullstendig oversikt over årets bystyremøter.

Saker til behandling

Her er oversikten over alle sakene politikerne skal behandle på møtet.

Saker 

74/17 Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 31.05.17
75/17 Interpellasjon fra repr. Marte R. Ulltveit-Moe, MDG, om "Trygg skolevei og skolestruktur i Vågsbygd"
76/17 1. tertialrapport 2017 Driftsdelen
77/17 1. tertialrapport 2017 – Investeringsdelen
78/17 Konsekvensutredning av innføring av gjengs leie - Kristiansand Boligselskap KF
79/17 Stiftelsen Fullriggeren - søknad Kristiansand kommune 2017
80/17 Nedleggelse av Vågsbygd åpne barnehage
81/17 Høring - Kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester
82/17 Kino Sør AS - rapportering 2016 om oppfyllelse av konsesjonsbestemmelsene for visning av film og videogram i næring (kinokonsesjon)
83/17 Fra Østerveien til Universitetsveien - sak om veinavn
84/17 E39 Kristiansand vest - Søgne øst - Mandal øst - detaljregulering - sluttbehandling
85/17 Kunstsilo - investering, driftstilskudd og vedtektsendring
86/17 Gatebruk i Kvadraturen. Sluttbehandling
87/17 Første tertialrapport 2017
88/17 Interpellasjon fra repr. Ivar Bergundhaugen, V, om "Papirløse flyktninger"
89/17 Interpellasjon fra repr. Odd A. Salvesen, PP, om "Vågsbygd aktivitetshus ombyggingsplaner"
Saker fra bystyremøtet 31. mai
 
48/17                    Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 29.03.17                    
49/17                    Eierskapsmelding Kristiansand kommune 2017                    
50/17                    Årsrapport for Kristiansand kommune 2016                    
51/17                    Årsregnskap 2016 - Kristiansand kommune                    
52/17                    Plan for helse- og omsorgstjenester 2017-2020                    
53/17                    Nye retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom                    
54/17                    Svar på verbalforslaget om matsvinn                    
55/17                    Sigyns vei 3-5 - 44/247 - detaljregulering - sluttbehandling                    
56/17                    Fv8 - Vesterøya, Kilura, fortau - detaljregulering - sluttbehandling                    
57/17                    Reguleringsplan for Mæbøveien og endring av reguleringsplan for Mæbø, 1/6 m.fl. - Sluttbehandling                    
58/17                    Kommuneplanens bestemmelser § 9  om uteareal for opphold, lek, rekreasjon og idrett                    
59/17                    Søknad om fritak fra Jannike Arnesen, AP                    
60/17                    Representasjon i styret for Stiftelsen Kristiansand  Kanonmuseum                    
61/17                    Årsberetning og regnskap for 2016 - Kristiansand kommunale pensjonskasse                    
62/17                    Kristiansand Boligselskap KF - Godkjenning av regnskap og  årsberetning for 2016                    
63/17                    Årsregnskap 2016 - Kristiansand Havn KF                    
64/17                    Avviklingsregnskap 2016- Kristiansand Parkeringsselskap KF                    
65/17                    Rapport forvaltningsrevisjon - Samhandlingsreformen - Utskriving av pasienter med behov for hjemmesykepleie                    
66/17                    Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, om "Mulig manglende dusje rutiner overfor eldre og pleietrengende personer i Kristiansand kommune"                    
67/17                    Interpellasjon fra repr. Petter Benestad, V, om "Busstilbudet til og fra Kjevik"                    
68/17                    Interpellasjon fra repr. Vegard Launes, H, om "Søndagsåpne butikker i Kvadraturen om sommeren"                    
69/17                    Interpellasjon fra repr. Petter Benestad, V, om "Tankanlegg i Kristiansand"                    
70/17                    Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, om "Romleieren under Vesterveibroa"                    
71/17                    Interpellasjon fra repr. Odd A. Salvesen, PP, om "Oppfordre byutviklingsstyret til befaring på Solholmen"

Saker og vedtak

Saker og vedtak fra bystyremøtet 21. juni finner du her.

Etter at møtet er ferdig, blir protokollen fra møtet lagt ut samme sted. Siden bystyret gjerne holder på til klokka 22.00, blir protokollen lagt ut neste dag. Vedtaket vil ligge som det øverste vedlegget på hver sak.  

Noen av sakene som bystyret behandler har også vært behandlet i andre politiske utvalg før de kom til bystyret. Du finner oversikten over dette øverst i hver sak. 

Bystyrets medlemmer

Disse er med i bystyret i Kristiansand

Ta kontakt

Partiene i bystyret har egne møter hver mandag, der de blant annet forbereder saker som skal behandles i politiske utvalg. Du kan ta kontakt med gruppelederne for partiene hvis du har innspill til sakene som skal behandles.

Kontaktinformasjon til gruppeledere her.

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 21.06.2017 09:00
Sist endret: 21.06.2017 09:20