Gå til hovedinnhold

Barnevernet orienterte formannskapet

Barnevernsleder Monica Brunner forsikret formannskapet onsdag 14. februar om at alle lovbrudd og funn fra Fylkesmannens evalueringsrapport, «Historien om Stina», blir tatt på største alvor.

– En realitet

Barnevernsleder Monica Brunner orienterte onsdag 14. februar formannskapet om hva barnevernet har tenkt å gjøre i oppfølgingen av rapporten "Historien om Stina" fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.
Monica Brunner, som er leder for Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen, innledet med å vise til at Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder slår fast at barnevernet ikke har gitt «Stina» forsvarlige tjenester eller latt henne medvirke forsvarlig. Rapporten peker på flere brudd på barnevernloven.

– Faktagrunnlaget i rapporten er en realitet som vi forholder oss til. Vi har nok andre vurderinger på enkelte punkter, både når det gjelder «Stinas» medvirkning og i forhold til forsvarlighetskravet. Men vi retter vårt forbedringsarbeid inn etter Fylkesmannens vurderinger, sa Brunner i formannskapsmøtet.

Hun påpekte også at det har blitt jobbet mer systematisk og planmessig enn det som kommer til uttrykk i faktagrunnlaget.

Fylkesmannens rapport

Funnene i Fylkesmannens rapport

Lovbrudd 1: Barneverntjenesten har ikke gitt Stina forsvarlige tjenester.

Lovbruddet bygger på følgende funn: 

 • Barneverntjenesten skulle på et tidligere tidspunkt undersøkt hvordan alle barna i familien hadde det.
 • Barneverntjenesten skulle evaluert iverksatte tiltak, og vurdert behov for andre tiltak, eventuelt omsorgsovertakelse på et tidligere tidspunkt.
 • Flytting tilbake til opprinnelig fosterhjem etter Stinas ønske skulle vært identifisert som kritisk faktor i den videre omsorgssituasjonen for Stina.
 • Det er gjennomgående ikke utarbeidet konkrete nok planer for oppfølgingen og heller ikke individuell plan.
 • Det er ikke gjort systematiske evalueringer og barnevernfaglige vurderinger ved tiltaksvalg.
 • Barneverntjenesten har ikke dokumentert alle relevante vurderinger og avgjørelser i saken.
 • Barneverntjenesten har ikke sjekket ut at samarbeidspartnere har hatt samme forståelse av tvangsbegrepene, og tydeliggjort hvilke muligheter og begrensninger som lå i de ulike bestemmelsene.

Lovbrudd 2: Barneverntjenesten har ikke latt Stina medvirke på en forsvarlig måte

Lovbruddet bygger på følgende funn: 

 • Barneverntjenesten begrunner og forklarer ikke hvorfor de velger tiltak som åpenbart er i strid med det Stina ønsker. Dersom det var slik at Stina sine ønsker ikke kunne ivaretas, har barneverntjenesten en plikt til å forklare og begrunne dette.
 • Barneverntjenesten har ikke i tilstrekkelig grad utforsket hvilke behov som lå til grunn for ønsket om å bo i en familie, og om dette kunne løses på andre måter.
 • Barneverntjenesten har ikke sikret at Stina har forstått informasjonen som er gitt, og om hun har kunne reflektere over denne og faktisk kunnet vurdere konsekvensene av de forskjellige alternativ. Hun har fått for mye ansvar uten at det er tatt hensyn til hennes alder og modenhet.
 • Det har vært stort fokus på å «følge jenta», men det mangler barnevernfaglige vurderinger av hva som ville ha vært til hennes beste

Ikke godt nok dokumentert

– Men vi har ikke gjort en god nok jobb med å dokumentere det vi gjør og begrunne tiltakene, sier Brunner, som la til at barnevernet jobber med 10-15 barn og unge som det er knyttet ekstra tung problematikk til. På spørsmål fra formannskapet om ressursene barnevernet bruker på disse, svarte Monica Brunner at et team på tre ansatte jobber kontinuerlig med slike krevende saker.

Fylkesmannen kritiserer barneverntjenesten for å ha hørt for mye på Stina og for ikke å ha ivaretatt voksenansvaret i forhold til henne. Men barneverntjenesten får også kritikk for ikke å ha vært tilstrekkelig opptatt av hvordan Stina forsto sin situasjon og hva hun tekte, utover det hun sa hun ville. 

Skal være «kaptein»

– Et av de viktige spørsmålene vi må jobbe videre med er om måten vi hørte «Stina» på ble feil. Vi må også se nærmere på hvordan vi skal håndtere balansen mellom medbestemmelse og beskyttelse for de barn og unge som vi har ansvar for. Noen må ta grepet og være «kaptein» i arbeidet rundt barn og unge med svært vanskelig problematikk. Og det er opplagt barnevernets ansvar, sier Brunner, som understreker at det er gjennomført fortløpende og mange barnevernfaglige vurderinger. Hun hevder at disse har vært krevende og heller ikke godt nok dokumentert, og peker på at man fremover må finne et system for å få hjelp til å se hele bildet.

– Kanskje på grunn av at samarbeidet med både sykehus og statlig barnevern har vært så godt, har vi ikke sett behovet for tydelig ledelse – en «kaptein». Dette må vi jobbe grundig videre med.  Ledelse fra barneverntjenesten er spesielt vanskelig i kompliserte saker hvor det er mange samarbeidsaktører de aktuelle fagområdene det skal tas ledelse i forhold til, ligger utenfor barneverntjenestens fagområde og mandat, sier Monica Brunner, som opplyser at barnevernet ikke har hatt gode nok gjennomgående internkontrollsystemer i forhold til alle nivåer i ledelsen når det gjelder medbestemmelse og forsvarlighet etter lovkravene.

Lukke avvikene før 1. mai

Planen for Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen er nå å lukke avvikene fra Fylkesmannens rapport  innen 1. mai i år. I løpet av uke 7 skal det nedsettes en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til rutiner, prosedyrer og internkontroll.

– Det skal også settes fokus på kvalitet, kompetanse, kultur og holdninger, sier Brunner, som akkurat nå har fokus på å ta vare på de ansatte som er sterkt preget av det tragiske utfallet i tilfellet «Historien om Stina».

Forfatter: Svein Tybakken (tekst og foto)
Publisert: 14.02.2018 14:06
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?