Gå til hovedinnhold

Styrket posisjon som veldrevet kommune

- Med ASSS-rapporten for 2015 har vi styrket vår posisjon som en veldreven og effektiv kommune, sier rådmann Tor Sommerseth. - Vi kommer godt ut blant de 10 største kommunene i landet.

Styrket posisjon

Rådmann Tor Sommerseth er fornøyd med Kristiansand kommunes utvikling i ASSS rapporten som veldrevet og effektiv kommune. Foto: Ragna Marie Henden

- Sammenligner vi årets ASSS-rapport med 2015-tallene og tallene fra 2014, så har vi styrket vår posisjon innen produksjon og effektivitet på flere områder, sier rådmann Tor Sommerseth. - Alle tjenesteområdene viser en forbedring fra fjoråret, og spesielt har vi en høy effektiv produksjon innen pleie og omsorg og barnevern. Her ligger vi godt over gjennomsnittet for ASSS-kommuner, forteller rådmann Sommerseth.  - Vi har selvsagt forbedringsområder, noe som rapporten også viser, men vi er inne i en god retning på alle tjenesteområder.

Resultater for ASSS-rapporten ble presentert for formannskapet tirsdag 12.oktober av økonomidirektør Terje Fjellvang. ASSS står for Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner. Rapporten tar for seg tjenesteområdene grunnskole, barnehage, barnevern, kommunehelse, pleie – og omsorgstjenester, sosiale tjenester, byggesak og eiendomsforvaltning. I tillegg også egne tall på regnskapsanalyser.

- Tallene for grunnskolen er forbedret fra 2014 til 2015. Indikatoren her er nasjonale prøver. Vi er godt fornøyd med at rapporten viser at vi går i riktig retning, og jobber for å bli enda bedre. Vi har forbedringspotensial innen skole, barnehage og sosialtjenester, men forbedrede resultater fra 2014 til 2015 viser at vi jobber riktig for å bli bedre, oppsummerer rådmannen.

Systematisk forbedring av sosialhjelp

- Et eksempel på systematisk jobbing i forhold til rapportindikatorer er tjenesteområdet sosialhjelp. Tallene for 2014 viste at vi hadde en forholdsvis lite effektiv sosialhjelp sammenlignet med andre kommuner. Helse- og sosialdirektøren tok fatt i analysen og tallene, og organisasjonen evaluerte så rutiner og ressursbruk for å se på forbedringer. Det har resultert i at Kristiansand nå kommer bedre ut på sosialhjelpsindikatoren i 2015, forteller Sommerseth.

Økt driftsresultat

- Også regnskapsanalysene i ASSS, hvor kommunen vurderes som et konsern, er av stor interesse, sier økonomidirektør Terje Fjellvang. - Her får vi regnskaps- og finansanalyser basert på kommuneregnskap og konsernregnskap. Kristiansand kommune har høy gjeld i forhold til andre kommuner. Dette har vi også tatt tak i, og gjelda er nå noe redusert fra 2013. Vi ligger også høyere på eiendomsbeskatning enn andre kommuner, men hovedtrekkene i kommunens økonomi er et økt brutto driftsresultat, fra 7,3 % i 2014 til 8,3% i 2015. Netto driftsresultat er også økt fra 1,3%  i 2104 til 2,4% i 2015.

Erfaringsarena for 10 kommuner

- Noe av det viktigste med ASSS-arbeidet og rapporten er arenaen der de 10 kommunene samles innen tjenesteområder og utveksler analyser og erfaringer i hvordan en løser ulike oppgaver. Det er et viktig nettverk for våre sektorer, og en nyttig arena for de fremste i de 10 største kommunene i landet. Det gjøres dypdykk i løsninger og erfaringsutveksling, sier rådmannen.

- Jeg ser på ASSS som et av de viktigste styringsverktøyene vi har. Fra starten og fram til i dag har kvaliteten på data, indikatorer og rapporteringer utviklet seg meget bra. Det har vært et krevende arbeid, men en viktig arena for læring for å utvikle kommunen som en effektiv tjenesteprodusent for innbyggerne, sier rådmannen. - Noe av hensikten med produksjons - og effektivitetsindikatorene er at vi kan jobbe systematisk med forbedringer.

- Konkurransemomentet i samarbeidet inspirerer også, smiler rådmann Tor Sommerseth, og legger ikke skjul på at han har ambisjoner å «bli best i klassen» blant de 10 største kommunene i landet.

Befolkningsveksten fremover

ASSS har også rapporter basert på MMMM - alternativet (middels nasjonal vekst). Tallene gir en pekepinn på befolkningsveksten innen ulike aldersgrupper. – Vi har også egne og mer spesifikke prognoser som styringsverktøy innen demografi, men ASSS gir en grei pekepinn fremover, sier rådmann Sommerseth.

Kristiansand forventes å få en befolkningsvekst på 7,5% frem mot 2022. Det tilsvarer en årlig vekst på 1,2 %. Innbyggertallet vil øke med omlag 6770 personer. Befolkningsveksten forventes å bli litt høyere i Kristiansand  både i forhold til de andre ASSS-kommunene, og resten av landet.

Aldersfordeling økning til 2022

Antall personer over 67 år forventes å øke med 16,6% (1920 personer). Antall innbyggere i grunnskolealder mellom 6 – 15 år vil øke med om lag 850 personer fram til 2022. Mellom 0 – 5 år forventes økningen å være 6,5 % (430 personer).

Den demografiske utviklingen påvirker utgiftsbehovet og fordelingen mellom sektorene, og er ett av parameterne for prioritering fremover. I følge disse beregningene vil Kristiansand de neste 6 årene i gjennomsnitt måtte øke brutto driftsutgifter med om lag 68 mill kroner årlig, for å kunne videreføre tjenestetilbudet på nivå med landsgjennomsnittets standard og dekningsgrader for 2016. Om lag 34 mill av disse må gå til pleie og omsorg, 18 mill til grunnskole, 7 mill til barnehage og 8 mill til øvrige sektorer.

ASSS

ASSS står for Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner. Nettverket består av de ti største kommunene: Bergen, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Sandnes, Stavanger, Trondheim og Tromsø. I september 2004 valgte kommunene å knytte seg til KS som en faglig samarbeidspartner, og den som utarbeider rapportene.

Link til rapporten

 

Kontakt

For mer informasjon:
Rådmann Tor Sommerseth, mobil 906 68 640
Økonomidirektør Terje Fjellvang, mobil 905 35 852

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 12.10.2016 12:42
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?