Gå til hovedinnhold

Åpen høring om ny strategi

Kristiansand kommune inviterer alle innbyggere og organisasjoner til høring om strategi for kunst i offentlige uterom. Høringsfrist er 10. april 2019.

Høringsutkast

God forvaltning av kommunens kunstsamling er med på å skape positive holdninger til kunsten i uterommet. Strategi for kunst i offentlig uterom vil være et sentralt dokument for å fortsette det viktige arbeidet med en god forvaltning av kommunens kunstsamling, og for å kunne arbeide videre med å vektlegge verdien av kunst i uterommet som en kvalitet i byens utvikling.  Alle foto: Angjerd Munksgaard

Strategi for kunst i offentlig uterom har blitt utarbeidet etter bystyrets vedtatte verbalforslag om: "Bystyret ber om at det utarbeides en strategisk plan for offentlig utsmykning og kunst i det offentlige rom". På samme møte 16.12.2015 vedtok også bystyret: "Det utarbeides en helhetlig strategi for styrking av kulturaksen".

Før arbeidet med en strategi kunne starte var det viktig for kulturdirektøren å gjøre noen endringer i kommunens retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom. Det ble gjort et omfattende arbeid med utarbeidelse av nye retningslinjer og Retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom ble vedtatt av bystyret 31. mai 2017.

I utarbeidelsen av strategi for kunst i offentlige uterom inviterte kulturdirektøren til et seminar hvor tema var kunst i det offentlige rom. Seminaret ble arrangert for å få innspill og tilbakemeldinger på dagens situasjon, og hva man så for seg kunne forbedres i fremtiden. Innspillene som deltakerne kom med denne dagen har vært nyttige i prosessen for utvikling av strategien, og har vært utgangspunkt noen av strategiens fokusområder.

Her kan du lese høringsutkastet for strategi for kunst i offentlige uterom:

Høringsutkast 

Strategiens fokus

Strategi for kunst i offentlige uterom har tre overordnede føringer som skal omfavne alle kunstprosjekter som gjennomføres i kommunen:

1. Kunst i offentlige rom i Kristiansand skal preges av høy kvalitet og gode prosesser.
2. Etter at det i kommunens nye retningslinjer for kunst i offentlige bygg og uterom er avsatt midler til drift, gjøres det nå et systematisk arbeid for å kartlegge, registrere og vedlikeholde kommunens kunst i uterommet. Behovet for vedlikehold er stort, og vil være en betydelig utgiftspost for kommunen i årene som kommer.
3. Det skal utarbeides formidlingsopplegg for kommunens kunstsamling. Denne må være tilgjengelig både digitalt til for eksempel klasseromsundervisning, men også kunne brukes på stedet hvor verket faktisk befinner seg.

I tillegg fokuseres det på fem prinsipper som forteller noe om hvilke typer prosjekter kommunen ønsker å prioritere:

1. Å reaktivere og aktualisere kunst i uterommet på en ny måte kan være med på å gi oss et forhold til og kunnskap om kunsten vi omgir oss med til daglig.
2. Kunst i offentlige uterom skal være et rekkefølgekrav både i offentlige og private byggeprosjekter i Kristiansand kommune.
3. Bydelsprosjekt skal være med på å gi kvalitet også i de områdene hvor de aller fleste av oss bor. Samhandling, lokalsamfunn og bydelsidentitet er nøkkelord.
4. Et årlig temporært kunstprosjekt skal prege bykjernen i sommermånedene.
5. Kulturaksen skal synliggjøres gjennom kunstprosjekter hele året.

Kulturdirektøren mener strategi for kunst i offentlige uterom vil være et sentralt dokument for å fortsette det viktige arbeidet med en god forvaltning av kommunens kunstsamling, og for å kunne arbeide videre med å vektlegge verdien av kunst i uterommet som en kvalitet i byens utvikling.

Delta i høringen

Fra 11. mars kan du delta i høringen om strategi for kunst i offentlig uterom.

Høringsfristen er satt til 10. april.

Dersom du ønsker å delta i høringen kan du sende inn dine innspill elektronisk til post.kultur@kristiansand.kommune.no

Merk svaret ditt med «høringsinnspill kunst i offentlige uterom».

Høringen er åpen for alle, både privatpersoner og organisasjoner. Alle innspillene tas med i høringen.

Høringsutkastet for strategi for kunst i offentlige uterom ble behandlet i kulturstyret 6. mars. Deretter skal den ferdige strategien behandles i kulturstyret og by- og miljøutvalget før endelig behandling i bystyret i juni.

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 08.04.2019 09:30
Sist endret: 08.04.2019 10:09

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?