Gå til hovedinnhold

700 får varsel om nytt tilsynsgebyr

Kommunen innførte et nytt gebyr for tilsyn av private avløpsrenseanlegg som gjelder fra 1. januar i år. I disse dager sender vi ut brev med varsel om gebyrer på 500 kr til omlag 700 hus - og hytteeiere, forteller rådgiver Alena Bohackova.

700 får varsel om gebyr

I disse dager mottar 700 hus- og hytteeiere med eget renseanlegg et varsel om innføring av nytt gebyr på 500kr i året, forteller fv rådgivere Bjørn Wattne Østerhus og Alena Bohackova. Foto: Ragna Marie Henden

- Over 700 hus- og hytteeiere mottar i disse dager varsel om tilsynsgebyr for avløpsanlegg. Flere hus- og hytteeiere vil bli tilskrevet, men kommunen ønsker å kvalitetssikre listene over hvem som rettmessig skal belastes gebyret. Dette er et nytt årlig gebyr som politikerne innførte 14. desember 2016, med virkning fra 1. januar i år, forteller miljørådgiver Alena Bohackova. – Det er boliger og hytter som ikke er tilknyttet offentlig avløp og som har privat avløpsanlegg som får et nytt gebyr på kr 500,- hvert år. Midlene går til tilsyn og oppfølging av private avløpsanlegg.

Frist tilbakemelding 5. september

- Vi sender nå ut først et varsel med informasjon til hus- og hytteeiere om dette gebyret. Brevet sendes til adresser på bakgrunn av de opplysninger vi sitter inne med. Dersom situasjonen er endret, og du ikke skal belastes med dette gebyret, så må du melde fra skriftlig senest 5. september, informerer miljørådgiveren. Mer informasjon om tilsynsgebyret her.

Kartlegging viste dårlig rensing

- Fjorårets kartlegging av 400 private avløpsanlegg viste at mange anlegg renser for dårlig i forhold til dagens krav. Dårlig renset avløpsvann kan forurense drikkevann, badevann og bidra til dårlig tilstand av vannforekomster i bekker, elv eller sjø, forteller Bohackova. Mer om kartlegginger her

- Resultatene er dessverre ikke unike for vår kommune. Flere og flere kommuner tar nå tak i utfordringer med avløp fra spredt bebyggelse som er en betydelig kilde til vannforurensning. Kristiansand kommune med sine ca 1300 anlegg tar også dette på alvor presiserer Bohackova.

Nyansatt prosjektleder

Nyansatt rådgiver Bjørn Wattne Østerhus har ansvar for oppfølging av tilsyn med private avløpsanlegg i kommunen. Han kommer fra fylkesmannens miljøvernavdeling i Vest-Agder, med god kompetanse i krav og tiltak for å hindre forurensing.

–Tilsyn og oppfølging av private avløpsanlegg et ressurskrevende arbeid som kommunen ikke har prioritert godt nok til nå. Vi er derfor glad for å ha fått en ekstra ressurs på dette med ansettelse av rådgiver Bjørn Wattne Østerhus, sier Bohackova. – Han har over 10 års erfaring fra fylkesmannens miljøvernavdeling, og god kompetanse i både krav og tiltak for å hindre forurensing.

- Jeg ser på denne jobben som et spennende viktig prosjekt for miljøet fremover, sier nyansatt prosjektleder Bjørn Wattne Østerhus. - Alle ønsker rent drikkevann, god badevannskvalitet, spiselig fisk og et rent miljø både i vannet og på land. Det er nok mange som ikke er klar over at deres avløpsanlegg eller utslipp kan forårsake forurensing, sier Østerhus.

- Vi vil derfor bidra med fagfolk og kartlegging for å gi hus- og hytteeiere råd for å rette opp renseanlegg som ikke er i tråd med forskriftene og bidrar til forurensing.

Eiendommer med privat rensing

I Kristiansand kommune er det 948 boliger og 1057 fritidsboliger, som ikke er tilknyttet det kommunale avløpsnettet. For disse må eier håndtere avløpsvannet selv.  Boliger og fritidsboliger som har innlagt vann må ha en godkjent renseløsning og utslippstillatelse fra kommunen.

- I dag har vi ikke god nok oversikt over hvilken type renseløsning som finnes for de ulike private anleggene og i hvilken tilstand de er i eller hvor godt de fungerer, forteller Østerhus - Vi ønsker å kartlegge dette som en første oppgave. Videre vil de eiendommene som ikke har tilfredsstillende rensing av avløpsvannet få krav om å oppgradere anlegget. Kartlegging danner grunnlag for mer systematisk tilsyn med tilstand på anleggene.

Kommunen kan kreve oppgradering av anlegg

Det har vært stor utvikling i tekniske løsninger for avløpsanlegg de siste tiårene. Samtidig bruker husholdningene i dag oftest mer vann enn forrige generasjon. Derfor er det mange avløpsanlegg som ikke tilfredsstiller dagens krav. Forurensningsforskriften kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende gir kommunen hjemmel til å kreve oppgradering av eksisterende avløpsanlegg.

Kristiansand, som en av alle kommunene i Knutepunkt Sørlandet, har revidert sin lokale forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende. Relevant i denne sammenheng er forholdet til eksisterende utslipp. Når ny forskrift trer i kraft 1. september i år vil alle utslipp etablert før 1. januar 2007 og som det på tidspunkt for etablering ikke måtte innhentes tillatelse for etter det på den tid gjeldende regelverk, være ulovlige fra 1.september 2018. Dette så fremt det ikke dokumenteres at de tilfredsstiller kravene i den reviderte forskriften. Utslippene kan likevel bestå inntil det fremmes enkeltvedtak om ny søknad og/eller utbedring av anlegg, eller tilkobling til kommunalt avløpsnett.

- En naturlig videreføring av kartleggingen er å følge opp de anlegg som ikke tilfredsstiller rensekravene, sier Østerhus.

– Tilsvarende erfaringer fra andre kommuner viser at ganske mange eiere av renseanlegg blir pålagt å utbedre sine anlegg  og søke om ny utslippstillatelse. Det kan innebære krav om alt fra mindre oppgraderinger til helt nye anlegg.

- Det kan også være hensiktsmessig for flere boliger/eiendommer å gå sammen om en felles renseløsning, både med tanke med vedlikehold og ikke minst økonomisk.

I noen områder kan det være aktuelt å vurdere å legge ned avløpsledninger med tilknytning til offentlig avløpsnett. Dette er i hovedsak et kostnadsspørsmål, sier rådgiver Østerhus.

Krav til deg som har eget renseanlegg

Når du eier eget renseanlegg er du selv ansvarlig for at det renser godt nok og etter dagens krav. Teknisk avanserte anlegg har vanligvis krav om serviceavtale med fagkyndig firma.
Som eier må du bl.a. passe på at:

  • Kummer skal sikres med tilpasset kumlokk. Dette skal forhindre tilgang ved barns lek og fallulykker. Lokk av lett materiale må sikres med splint, hengelås e.l. Husk imidlertid at tanken skal være tilgengelig for slamtømmer. Lokket må ikke være tyngre enn at en voksen person greier å flytte det ved tømming eller tilsyn.
  • Kun 3 ting skal i do; Tiss, bæsj og dopapir. Kaster du søppel, stearin, kjemikalier eller avfall i avløpet, kan dette gjøre at avløpet tetter seg eller at anlegget ikke renser godt nok.
  • Det skal være enkel adkomst til anlegget for slamtømming og tilsyn.

Rapporter fra slamtømming og årsrapporter etter service trenger ikke du som anleggseier sende inn til kommunen, det ordner slamtømmer/servicemann.

Kontakt

For mer informasjon kontakt
Rådgiver Bjørn Wattne Østerhus,
E-post: bjorn.wattne.osterhus@kristiansand.kommune.no
Mobil: 952 21 343

Miljørådgiver Alena Bohackova, mobil: 975 62 842

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 22.08.2017 08:51
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?