Utlyser fire tilskuddsordninger

Trenger din organisasjon støtte til gode ideer og tiltak? En rekke av kommunens tilskuddsordninger har søknadsfrist i mars.

Illustrasjon av hender i været. Hendene har ulike farger.

Fire tilskudd utlyses nå. Tre av dem har søknadsfrist 1. mars. Illustrasjon: Shutterstock.

Kristiansand kommune har flere tilskuddsordninger som har som mål å skape en god kommune for alle. Fire av kommunens tilskuddsordninger har frist i mars. Dette gjelder tilskudd til:

  • Tiltak på det humanitære og sosiale feltet. 
  • Utendørsaktiviteter i nærmiljøet (for eksempel opprusting av lekeplasser).
  • Klima- og miljøtiltak. 
  • Integrering av flyktninger og innvandrere. 

Tilskudd med søknadsfrist 1. mars 2023:

Kristiansand kommunes samlelegat

Legatets formål er å stimulere den humanitære og frivillige innsatsen på det sosiale felt i Kristiansand kommune.

Legatet får tilført midler som kommunen har avsatt til ideelle og sosiale organisasjoner. Disse midlene legges til legatets avkastning og tilskuddspotten i 2023 er på rundt 900.000 kroner.

Midlene utdeles til tiltak i regi av enkeltpersoner, grupper, foreninger, organisasjoner eller institusjoner. Ved tildeling av midlene skal det spesielt legges vekt på interessegruppers egen aktivitet, samt tiltak med høy grad av frivillighet.

Legatets styre tildeler midler etter en skjønnsmessig vurdering. Det er ingen klagemulighet. Legatstyret er helseutvalget.

Søknadsfrist: 1. mars 2023

Søknadsskjema 

Mer informasjon finner du her: Tilskudd

Kontaktpersoner
Har du spørsmål om tilskuddsordningen kan du sende en e-post til: Irene Kaspersen og Heidi Johansen

Tilskudd til utendørsaktiviteter i nærmiljøet (lekeplass-utstyr, bord, benker, møteplasser og andre aktiviteter med mer)

Formålet med tilskuddsordningen, tidligere kalt "nærmiljøtilskudd", er å bidra til økt deltakelse i utendørs aktiviteter i lokalsamfunnet. Tilskuddet skal oppmuntre til lokalt initiativ, planlegging i velforeningene og samarbeid i boligområdene.

Eksempler det kan gis tilskudd til: bedre og tryggere lekeplasser og utstyr, bord, benker, belysning og andre aktiiveter.

Søknadsfrist: 1. mars 2023

Søknadsskjema Retningslinjer

Mer informasjon om ordningen finner du her: Tilskudd

Kontaktperson
Har du spørsmål om tilskuddsordningen kan du sende e-post til: Hedda Noda Galteland

Folkets klimadugnad

Hensikten med folkets klimadugnad er å legge til rette for at innbyggerne i Kristiansand kan realisere gode klima- og miljøtiltak. Folkets klimadugnad skal oppmuntre til lokalt initiativ, engasjement og samarbeid for en bærekraftig utvikling. Ordningen henvender seg i første rekke til enkeltpersoner, ikke-kommersielle organisasjoner, lag og foreninger som ønsker å bidra i klimadugnaden.    

Eksempler på aktivitet/tiltak som kan støttes er:

• Holdningsfremmende arbeid som bidrar til økt engasjement og kunnskap
• Praktiske tiltak og kostnader til kjøp av utstyr
• Gjennomføring av arrangement eller aksjoner, herunder også innbyggerinitierte arrangementer under Miljøuka  

Søknadsfrist er 1.mars 2023

Mer informasjon, retningslinjer og søknadsskjema finner du på denne siden:

Folkets klimadugnad

Kontaktperson
Har du spørsmål om tilskuddsordningen kan du sende e-post til: Elin Osnes Strand

Tilskudd med søknadsfrist 6. mars 2023:

IMDi - integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Formålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Kun frivillige organisasjoner som er registret i Frivillighetsregisteret kan søke.

Målgrupper for ordningen er innvandrere, herunder flyktninger, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere , samt beboere i mottak og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Tilskuddsordningen forvaltes av IMDi og 20 kommuner inkludert Kristiansand. IMDi forvalter 40 prosent av tilskuddsmidlene selv, resten av midlene tildeles til de utvalgte kommunene i forhold til kommunenes innvandrerbefolkning.

Delmål for ordningen

Del A: stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.

  • Målgrupper er voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn, beboere i statlige mottak for asylsøkere og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Del B: økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.

  • Målgrupper er innvandrere og beboere i statlige mottak for asylsøkere.

Del C: forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene.

  • Målgrupper er voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn som blir utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for ovennevnte forhold.

Det kan søkes støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som retter seg mot ett eller flere av de tre delmålene (A, B, C).

Lokale innvandrerorganisasjoner kan sende søknad om driftsstøtte til kommunen. Driftsstøtten tildeles etter formelle kriterier og veiledende satser.

Les IMDi sitt Rundskriv før søknad sendes. Søknader innsendt av organisasjoner som ikke har sendt rapport for tidligere tilskudd vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 6.mars 2023

Søknadsskjema og mer informasjon finner du her: Tilskudd

Kontaktperson
Har du spørsmål om tilskuddsordningen kan du sende en e-post til: Annette Sørlie Stray