Ordningen med piggdekkgebyr i Kristiansand avvikles 17. april

Ordning med gebyr for bruk av piggdekk i Kristiansand kommune avvikles etter påske, med virkning fra og med mandag 17. april.

Piggdekk.jpg

Fra og med mandag 17. april er det slutt på piggdekkgebyr i Kristiansand. Foto: Envato elements

Samferdselsdepartementet har tatt til følge Kristiansand kommunes klage på Statens vegvesen/Vegdirektoratets vedtak fra 20. oktober 2022, der de avslo søknad om å avvikle piggdekkgebyrordningen.

I Samferdselsdepartementes vedtak står det: "Klagen av 11. november 2022 fra Kristiansand kommune om avslag på søknad om å avvikle piggdekkgebyrordningen i Kristiansand kommune, tas til følge. (...) Departementet legger derfor til grunn at piggdekkgebyrordningen i Kristiansand kommune videreføres ut denne sesongen, til og med første mandag etter påske."

Korrigerer datoen

Rådgiver i Parkering stab i Kristiansand kommune, Per Atle Aanonsen, peker på at første mandag etter påske etter kalenderen er mandag 17. april.

– Det er den 17. april vi avvikler gebyrordningen, ikke 10. april, slik det fremkommer i brevet fra departementet. Vi forholder oss til vedtakets ordlyd om "første mandag etter påske" og registrerer at datoen er feil, sier Aanonsen.

Veirenhold og støvdemping

Samferdselsdepartementet overprøver altså Vegdiretoratet og viser til Kristiansand kommunens klagebrev fra 11. november 2022 der kommunen argumenterer for at det er mulig å oppnå en reduksjon i svevestøvnivåene uten piggdekkgebyrordning, så lenge det brukes tilstrekkelige ressurser til veirenhold og støvdemping.

I klagen har Kristiansand kommune anført at ved en avvikling av piggdekkgebyret, vil kommunen ta ansvar for kompenserende tiltak som sikrer at grenseverdiene for luftkvalitet skal overholdes. Kommunen vil ta det økonomiske ansvaret for kostnadene begrenset til fem millioner kroner årlig i forsterket vask og renhold av veinettet. Det skal også stimuleres til generell reduksjon av piggdekk ved at panteordningen videreføres.

Opp til kommunen å avgjøre

Samferdselsdepartementet påpeker i sin begrunnelse for godkjenning av avvikling av piggdekkavgift, at Kristiansand kommune som forurensningsmyndighet har stor frihet til å velge hvilke tiltak den vil sette i verk for å redusere luftforurensningen.

«Oppsummert legger departementet avgjørende vekt på at det i hovedsak bør være opp til kommunen om den ønsker å avvikle piggdekkgebyrordningen, og at staten sin adgang til å pålegge en kommune å videreføre en piggdekkgebyrsone er ment som en sikkerhetsventil og bør kun benyttes rent unntaksvis.», skriver Samferdselsdepartementet i sin redegjørelse for vedtaket.

Samferdselsdepartementets brev