Møt oss på Arendalsuka

Kristiansand kommune deltar i en rekke aktiviteter på diverse arrangementer under Arendalsuka, 14.–18. august.

Arendalsuka liggende.png

Våre arrangementer

Unge utenfor arbeidslivet. Hvordan kan vi sammen få flere i jobb?

Tirsdag 15. august, kl. 08.30–09.30 – Kanalplassen

Det er et stort behov for arbeidskraft i Norge, samtidig som det er altfor mange unge som ikke er i jobb.

I Kristiansand har flere aktører gått sammen om en politisk initiert satsing kalt Flere i arbeid. Gjennom bedre samarbeid på tvers av systemer, etater og organisasjoner som kommunen, lokalt næringsliv, NAV, Fylkeskommunen og Universitetet i Agder skal Kristiansand få flere i arbeid. På arrangementet blir vi blir kjent med de unges budskap: De beskriver å være prisgitt et system som representerer mange barrierer for dem.

Les mer om arrangementet her

Norsk-tysk handelssamarbeid: Nye muligheter for Sør-Norges verdiskaping innen fornybarsektoren? 

Tirsdag 15. august, kl. 15.30–16.30 – Kanalplassen

Norsk-tysk handelssamarbeid er inne i en rivende utvikling. Hva betyr dette for næringslivet i Sør-Norge? Vil dette energisamarbeidet føre til flere arbeidsplasser? Og hvilke rammebetingelser må på plass for økt verdiskaping innen fornybarsektoren? Vi inviterer til debatt om status og de spennende mulighetene!

Les mer om arrangementet her

Nå er det jeg som snakker! 

torsdag 17.august, kl. 12.00–13.00 – Munkegaten 4

Hvordan bør vi snakke når vi er grunnleggende uenige?

Hvor langt kan man gå i en diskusjon når man vil få frem sine argumenter? Hva er viktigst, å være politisk korrekt, eller må man noen ganger knuse noen egg for å lage en god omelett? Hvordan skal man omgås ytringsfriheten? Er grensene for ytringsfriheten, og straffen for å overtre disse, altfor streng? Er diskusjonsarenaene blitt et hardere og kaldere sted å befinne seg, det være seg i virkeligheten eller på nettet, eller er dette nødvendig for et sunt debattklima? Klarer vi å skille mellom person og sak, eller er vi blitt et polarisert meningssamfunn?

Les mer om arrangementet her

Et nasjonalt havvind kompetanseløft. Det gjelder å spille hverandre gode!

Torsdag 17. august, kl. 13.00–14.00 – Sparebanken Sør

Den norske havvindsatsingen er i gang. For at Norge skal lykkes er det helt avgjørende at vi får bygget den rette kompetansen. Nasjonalt Kompetansesenter for Havvind er etablert i Agder og får en sentral rolle. Seminaret vil belyse kompentansesenterets betydning og hvordan vi sammen nasjonalt skal lykkes med Norges havvindsatsing.

Les mer om arrangementet her

Arrangementer vi er medarrangør på:

Regioner, næringsliv & sivilsamfunn kan sammen styrke Norges attraktivitet for internasjonalt talent

Tirsdag 15. august, kl. 09.00–10.30 – Impact Hub Agder Arendal

Norge og norsk næringsliv taper den internasjonale konkurransen om å tiltrekke seg globale talenter, men byer og regioner kan være løsningen for at tilflyttere møter et nytt bosted på en god måte og blir værende i Norge. 

Strategisk samarbeid mellom offentlige og det private kan sikre at tilflyttere blir over lang tid, så lenge det er attraktivt! Hva må vi gjøre for at byene og regionene blir attraktive?  

Jobbtilhørighet, mulighet for medfølgende partner, sosialt nettverk og kunnskap om norsk samfunn - dette kan bedrifter, byer og regioner tilrettelegge for, slik at flere blir boende. 

Les mer om arrangementet her

Ingen snakker om at Norge er et attraktivt sted å jobbe

Tirsdag 15. august, kl. 17.00–18.30 – Impact Hub Agder Arendal

Det er desverre ikke sånn at internasjonal høykompetent arbeidskraft står i kø for å flytte til Norge. Vi må jobbe strategisk for å gjøre Norge om til et attraktivt land, men det mangler politiske vilje og motivasjon fra næringslivet. Dagens situasjon inkluderer byråkratiske hindre som gjør det vanskelig for bedrifter å ansette fra utlandet, uforholdsmessig lang ventetid på oppholdstillatelser, og det er ingen felles «invitasjon eller velkomst» til å jobbe i Norge slik det er i mange andre land.  

Hva må til for at Norge skjønner at vi taper mot andre nordiske og europeiske land, og hvor lenge tør vi å vente før vi gjør noe med det? 

Les mer om arrangementet her 

Kan den nye spesialistutdanningen i allmennmedisin redde fastlegeordningen? - Og duger kommunene som utdanningsvirksomheter?

Onsdag 16. august, kl. 15.00-16.30 - Clarion Hotel Tyholmen, Restaurant/Stue.

Siden 2019 har kommunene hatt ansvaret for utdanningen av spesialister i allmennmedisin. Dette kan oppleves som en krevende oppgave i noen kommuner.

ALIS rådgivingskontorer ser at strukturert arbeid og god oppfølging i kommunene virker rekrutterende og stabiliserende på fastlegeordningen.

Dagens unge leger legger like stor vekt på god oppfølging og utdanning som på lønn. Hvilke grep skal kommunene gjøre for å tiltrekke seg de legene de trenger?

I løpet av arrangementet håper vi å kunne få fram noen suksesskriterier.

Les mer om arrangementet her 

Hjelpeinstans-fatigue: Kan én enkelt koordinator hjelpe en hel familie?

Torsdag 17. august, kl. 09.00–09.45 – Arendal bibliotek

Når barn eller unge opplever vold eller overgrep, påvirker dette hele familien. Etterpå skal livet i familien etableres på ny på hjemstedet. 

For mange familier innebærer dette utallige møter med en rekke hjelpeinstanser i én og samme kommune. Deres erfaringer er at instansene ikke vet om hverandre, ikke snakker med hverandre og ikke følger hverandres tiltak opp. Resultatet er at familien opplever at den ikke får den hjelpen som den har behov for - og som den kanskje kan ha rett på.

Les er om arrangementet her

Arrangementer vi deltar på

Matkøene - Har arbeidslinja blitt en fattigdomslinje?

Mandag 14. august, kl. 14.30–15.15 – MS Lofoten, Hovedsal

Flere oppsøker matutdelingene. Mange i matkøene er barnefamilier, mange har hatt behov for å hente mat lenge, mange har et marginalt forhold til arbeidslivet. Hva er problemet?

Har arbeidslinja blitt ei fattigdomslinje, er det velferdslinja som svikter, eller er det utfordringer begge steder? På seminaret får du høre om Fafos forskning på matkøer, om hvordan frivillig og offentlig sektor arbeider for å realisere arbeidslinja for de som står lengst fra arbeidsmarkedet og hva NAV-direktør Hans Christian Holte og sentrale politikere mener er mulige veier å gå.

Les mer om arrangementet her

Utfordringer med samfunnsvern og sikkerhetspsykiatri fra et kommunalt perspektiv

Mandag 14. august, kl. 15.45–16.30 – 1. klassesalongen

Kommunene har fått ansvar for bo- og tjenestetilbud til personer med alvorlig psykisk lidelse, noen med samtidige rusproblemer og hvor det er en kjent forhøyet voldsrisiko. Dette er ingen stor gruppe, men hjelpebehovet utfordrer det kommunale tjenestetilbudet, og tryggheten i lokalsamfunnene. Når hjelpen glipper kan det få alvorlige konsekvenser. Politiet viser at flere voldshandlinger begås av personer med psykiske lidelser og den kommunale boligsektoren rapporter om økende utfordringer med vold og utrygghet i bomiljøene. Hvor svikter det? Hva trengs for å gi den enkelte god helsehjelp og en trygg bosituasjon, og verne samfunnet mot farlige situasjoner?

Les mer om arrangementet her

Jakten på de beste hodene: Hvordan styrke Norges attraktivitet for internasjonalt talent?

Tirsdag 15. august, kl. 09.00–10.30 – Impact Hub Agder Arendal

Kampen om de beste hodene - Norge og norsk næringsliv taper den internasjonale konkurransen om å tiltrekke seg globale talenter, men byer og regioner kan være løsningen. Offentlig og privat samarbeid trengs for at tilflyttere møter et nytt bosted på en god måte og blir værende i Norge. Strategisk samarbeid kan sikre at tilflyttere blir over lang tid. Jobbtilhørighet, mulighet for medfølgende partner, sosialt nettverk og kunnskap om norsk samfunn - dette kan bedrifter, byer og regioner tilrettelegge for, slik at flere blir boende. 

Les mer om arrangementet her

Innovative anskaffelser - Et redskap for sosial bærekraft

Tirsdag 15. august, kl. 13.00–13.45 – Sløydsalen

Hvordan kan offentlig sektor dra nytte av en innovativ ideell sektor for å oppnå sosial bærekraft?

Offentlig sektor bruker anskaffelser i arbeidet for et bærekraftig lokalsamfunn, men hva er egentlig en innovativ anskaffelse? Hvordan kan offentlig sektor i arbeidet med anskaffelser få hjelp til dette fra ideell sektor? 

Ideell sektor fremstiller seg selv som en innovativ aktør i sine tjenester, men hvordan fungerer egentlig det innovative arbeidet og hvilke verktøy brukes? Hvilke eksempler har vi på offentlig og ideelt innovativt samarbeid?

Adgang til å bruke reserverte konkurranser for de ideelle – hvilken betydning vil EFTAs uttalelse kunne få for ideelle aktører i helse- og omsorgssektoren i Norge? 

Les mer om arrangementet her

Fra Singapore til Sørlandet: Hva betyr den aktive næringspolitikken for boligmarkedet? 

Tirsdag 15. august, kl. 13.00–13.45 – Sparebanken Sør

Det investeres stort i nye næringer på Sørlandet, og i 2022 hadde Sørlandet den sterkeste veksten i boligprisene i Norge.

Hvilke ringvirkninger har den aktive næringspolitikken for boligmarkedet i regionen?

Les mer om arrangementet her

Kvinner i mannsdominert industri: Hvorfor så få og hvorfor mangler forsning om dem? 

Tirsdag 15. august, kl. 13.15 – 14.00 – MS Lofoten, Hovedsal 

Kvinner velger blant flere yrker og jobbmuligheter enn før. Tidligere mannsdominerte områder som medisin og juss er i dag dominert av kvinner. Dette gjelder i langt mindre grad fagutdanninger og arbeid på ulike stillingsnivåer i (tung)industrien. Hvorfor er det slik? Og hvorfor omfatter i liten grad de siste tiårenes forskning på kjønn og likestilling disse kvinnene?  Tidlig på 1970-tallet var det å få kvinner inn i industrien et tema både i forskning og politikk, men så forsvant det nærmest. Hvorfor? I dette seminaret diskuterer vi disse problemstillingene med representanter fra industri, forskning og forvaltning. Bakgrunnen er et pågående forskningsprosjekt på Fafo om kjønnsbalanse i Norsk Hydro.

Les mer om arrangementet her

Solrike historier fra Agder

Tirsdag 15. august, kl. 13.30–14.00 – Rådhusbryggen

I Solrike Historier fra Agder vil bedrifter, studenter, nettverk og samarbeid innenfor det digitale landskapet inviteres til å fortelle sine historier. Ta en tur til båten Solrik ved Rådhusbryggen for en historie du ikke vil gå glipp av. 

Les mer om arrangementet her

Forskningsfrokost: Hvordan står det egentlig til? Kommunens arbeid med varsling

Onsdag 16. august, kl. 08.00–08.45 – Lille Hotell

KS presenterer resultater fra en undersøkelse Deloitte har utført om kommunenes arbeid med varsling. Tross høyt fokus på varsling, et omfattende regelverk og veiledere kommunene kan støtte seg på, er det varsling et tema stadig er aktuelt og som kommunene sliter med å håndtere. Denne rapporten identifserer kommunenes erfaringer og gir også anbefalinger for å håndtere varsler på best mulig måte. 

Les mer om arrangementet her

Utenforskap - Hvordan kan næringslivet få flere i arbeid?

Onsdag 16. august, kl. 14.00–15.00 – Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

Hvordan får vi flere bedrifter til å engasjere seg? Hvilke fordeler kan næringslivet høste? Hvilke grep vil tilrettelegge for økt inkludering? Og hvordan kan vi sette gode initiativer i system?

Sammen med Torbjørn Røe Isaksen søker vi svar på hvordan vi kan få flere i arbeid fremover. Vår egen Bernt Jørgen Stray, direktør for Samhandling og innovasjon sitter i panelet

Les mer om arrangementet her

Hvordan forebygge hatprat på nett?

Onsdag 16. august, kl. 19.30–20.30 – Torvscenen

Gjennom satsingen Trygg digital by er over 10 millioner meldinger i sosiale medier analysert, og dermed har vi fått verdifull kunnskap om hvem som blir utsatt for hatefulle ytringer. Basert på denne kunnskapen jobber nå flere norske byer med Kristiansand i spissen for å forbygge dette.  

På dette arrangementet vil blant andre Cathrine Thorleifsson som leder ekstremismekommisjonen som ble nedsatt av regjeringen i fjor, innlede. Vi deler også innsikt i noen av de verktøyene som gjør det mulig å overvåke og modere hatprat, mens det skjer. I tillegg presenterer vi noen av løsningene som nå brukes for å motvirke hatefulle ytringer i det digitale ordskiftet. 

Ordførere og representanter fra Trygg digital by deltar også, i tillegg til flerkulturell rådgiver for flerkulturell dialog i Kristiansand kommune, Kim Henrik Gronert. Sistnevnte er medlem av ekstremismekommisjonen. 

Les mer om arrangementet her

På stand

"Sammen på vei"

Sammen på vei er et frivillig oppfølgingsprogram for kvinner med sammensatte utfordringer som skal bli mor for første gang. Prosjektet har stand i samarbeid med med Barne-, unge- og familiedirektoratet og Regionsenter for barn og unges psykiske helse. Prosjektet er på utprøving i 5 områder i Norge. I Agder er Kristiansand kommune vertskommune.

Les mer om prosjektet her

Jegersberg gård

Jegersberg gård er er et rehabilitering- og kompetansesenter for rusavhengige, hvor beboere får muligheten til å kvalifisere seg tilbake til et godt liv. De vil stå på stand under hele uken. 

Les mer om Jegersberg gård her

Nyttige lenker

Parkering, trafikk og reise på Arendalsuka