Avtale med Telenor om utbygging av bredbånd

Onsdag 21. desember signerte Kristiansand kommune avtale med Telenor, som skal gi flere Kristiansandere tilgang til bredbånd via fiber.

Telenor inviterte Agder fylkeskommune og de syv kommunene med deres ordførere til en felles seanse i Kristiansand den 21. desember 2022. Fra venstre: ordfører i Birkenes kommune Gyro Heia, ordfører i Farsund kommune Arnt Abrahamsen, ordfører i Flekkefjord kommune Torbjørn Klungland, ordfører i Grimstad kommune Beate Skretting, moderniseringsdirektør i Telenor Arne Quist Christensen, ordfører i Hægebostad kommune Margrethe Handeland, varaordfører Erik Rostoft i Kristiansand kommune, ordfører i Sirdal kommune Jonny Liland. Foto: Anders Berge-Westgaard, Telenor.

Alle skal ha tilgang til 100Mbit bredbånd

Agderkommunene har i mange år jobbet målbevisst for å få bredbånd til alle sine innbyggere. I byer og tettsteder løser dette seg ved at utbyggere finner det økonomisk å bygge ut og tilby bredbånd. Men i de mer spredtbebygde områdene blir det som regel for dyrt å bygge ut.

Regjeringens målsetning er at alle skal ha tilgang til 100Mbit bredbånd innen utgangen av 2025. For å få dette til er det rigget en bredbåndstøtteordning der utbyggerne kan konkurrere om et tilskudd for å bygge ut gjenstående områder. I den siste runden nå i høst gikk Telenor seirende ut av flere områder i syv av kommunene i Agder.

Kristiansand kommunes signering med Telenor ble gjort sammen med de seks andre kommunene. Moderniseringsdirektør i Telenor, Arne Quist Christensen, signerte kontrakter med et samlet tilskudd på 16 120 000 kroner, som sikrer fiber til 500 adresser spredt over Agder.

Bredbåndsdekning i Kristiansand kommune

Kristiansand kommune bruker KMD’s tilskuddsordning for å fremme bredbåndsutbygging. Offentlig støtte er et virkemiddel for å stimulere til utbygging av bredbånd i områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut slik digital infrastruktur. Offentlig støtte er midler fra stat, fylkeskommune eller kommune.

Det er fylkeskommunen som har forvaltningsansvar for de tildelte midlene fra KMD, og som beslutter fordelingen av midler til ulike prosjekt. Avtalen som ble signert med Telenor 21. desember er et resultat av samarbeidet med fylkeskommunen.

Avtalen med Telenor gjelder et av tre prosjekter som Kristiansand Kommune har søkt støtte til i 2022, og vi regner med å signere tilsvarende avtale på de to andre prosjektene med andre leverandører.

Totalt anleggsbidrag for avtalen med Telenor ligger på 3 570 000 kroner, og av dette tilskuddet er kommunens bidrag på 1 035 300 kroner. Dette vil gi tilbud til fiber for ca. 120 husstander og ca. 50 fritidsboliger.

Kaken som ble servert hos Telenor. Foto: Anders Berge-Westgaard, Telenor.

De det gjelder vil bli kontaktet

Salg- og utbyggingsperiode løper fra Q1-Q2 2023 til Q3 2024, med siste frist for ferdigstillelse innen utgangen av 3. kvartal 2024.

Det vil allerede over nytt år, komme salgsrepresentanter fra Telenor rundt i de gjeldende områdene. Kundene kan også bestille på nett på Telenor sine nettsider.

Ytterligere informasjon om prosjektet blir sendt ut til alle berørte adresser i Kristiansand kommune.

Foto: Anders Berge-Westgaard, Telenor.