1. tertialrapport 2023

Kommunedirektøren legger fram 1. tertialrapport for formannskapet 14. juni og bystyret 21. juni.

Portrettfoto av økonomidirektør Terje Fjellvang. Foto: Anne Lise Norheim.jpg

Økonomidirektør Terje Fjellvang. Foto: Anne Lise Norheim.

Økonomi

Kommunedirektøren legger fram 1. tertialrapport 2023 med et forventet underskudd på 348 mill. kr ved årets slutt. Det var opprinnelig budsjettert med et underskudd på 128 mill. kr som var finansiert med bruk av disposisjonsfond.

Økningen i forventet underskudd skyldes i hovedsak flere behov på mange tjenesteområder i Helse og mestring, behov knyttet til tilrettelagte tjenester i barnehage og utfordringer med å holde driften i skole innenfor budsjettrammene. I tillegg kommer økte pensjonskostnader.

Kommunedirektøren foreslår at Helse og mestring styrkes med 40 mill. kr og Oppvekst med 34 mill. kr for å minske merforbruket. Prognosen fra områdene er etter tilførsel av disse midlene. Dette betyr at tjenesteområdene har store utfordringer med å tilpasse driften til budsjettrammene inn mot 2024.

Sentralt disposisjonsfond forventes redusert fra 532 mill. kr til 200 mill. kr ved slutten av året. Staten har ikke fullfinansiert lønnsoppgjøret og sammen med andre driftsutfordringer er den økonomiske situasjonen i 2023 er svært vanskelig. Kommunens drift er ikke tilpasset de økonomiske rammene, og tjenesteområdene fortsetter arbeidet med omstilling- og innsparingstiltak i 2023.

Mottak av flyktninger fra Ukraina

Kristiansand kommune har vedtatt anmodning om 530 bosettinger i 2023, hvorav 9 enslige mindreårige i alder 0-18 år. 158 personer er bosatt i kommunen, og ytterligere 60 personer har fått tilbakemelding om at de vil bli bosatt i Kristiansand i 2023. Kommunen har i tillegg mottatt en tilleggsandmodning fra IMDI om bosetting av ytterligere 65 personer i 2023. Kostnadene til dette finansieres av staten.

Investeringer

Det er opprinnelig budsjettert med investeringsutgifter på ca. 1 914 mill. kr i 2023. Ved utgangen av april er det investert for ca. 448 mill. kr mot 641 mill. kr i periodisert budsjett.

Det er fortsatt tidlig i året, og usikkerhet både knyttet til kostnader og tidsplan. De største bevilgningene for 2023 isolert sett gjelder bevilgning til Wilds Minne skole og flerbrukshall (329 mill. kr) og Vågsbygd skole (153 mill. kr).

Sykefravær

Sykefraværet ligger på 11% pr. 31.3.2022 fordelt på 2,4% korttidsfravær og 8,6% langtidsfravær. Totalt sykefravær samme periode i fjor var på 12,3%. Kristiansand kommune har som mål å ligge under 7,6% i totalt sykefravær.

Nedgangen i sykefraværet nå, sammenlignet med samme periode i 2022, skyldes redusert korttidsfravær, noe som i all hovedsak kan forklares med høyt koronarelatert fravær i 2022.

Klimatiltak

Det er 23 klimatiltak som er synliggjort i klimabudsjettet i økonomiplan for denne perioden. Tiltakene er knyttet til utslipp i egen virksomhet, kommunen som eier (AKT, havna, Avfall Sør), tiltak rettet mot mer klimavennlig transport og ulike tilskuddsordninger for samfunnet.

I hovedsak er fremdriften som planlagt på tiltakene. Pilotprosjektet utslippsfri byggeplass har stoppet opp. På grunn av mulige endringer i skolestruktur er byggeprosjektet for Øvre Slettheia barnehage stoppet og nytt pilotprosjekt må velges. Pilotprosjektet skal forberede byggenæringen på krav som kommer i årene fremover og gi kommunen erfaringer i gjennomføringen av utslippsfri byggeprosjekter. Det må nå avklares om midler fra Miljødirektoratet kan overføres til nytt prosjekt.

Les mer om tertialrapporten (kommunens nettside) 

1. tertialrapport 2023 (ekstern lenke til framsikt.net)