Vil hjelpe flere til å få seg jobb i kommunen

Kommunen trenger arbeidskraft og må finne flere måter å rekruttere på, sier Martin Benestad Vestergaard som er nyansatt som rådgiver i kommunen.

Benestad Vestergaard er ansatt i området organisasjon i Kristiansand kommune og skal være prosjektleder for Kommunen som arbeidsgiver, et prosjekt som inngår i programmet Flere i arbeid. Prosjektet skal blant annet se på hvilke muligheter det er for å ansette personer som har ferdigheter kommunen trenger, men som av ulike årsaker i dag befinner seg utenfor jobbmarkedet, eller står i fare for å falle utenfor.

Martin_best.jpg

Martin Benestad Vestergaard

– Dette kan for eksempel være å tilby alternative opplæringsløp som praksiskandidat- og lærekandidatløp, og å ta inn flere lærlinger generelt, sier han. – Prosjektet Kommunen som arbeidsgiver er en anledning til å se oss selv i speilet og tenke godt gjennom hvilken rolle kommunen har i å hjelpe folk som er ute av skole- og arbeidsliv, inn i jobb. Det er mye gull der ute, og mange uutnyttede ressurser.

– Skal vi få til noe innenfor vårt prosjekt er vi også avhengig av at andre deler av programmet lykkes.


Øker antall lærlinger

På spørsmål om hvilke konkrete tiltak prosjektet skal jobbe med svarer Benestad Vestergaard at kommunen allerede har jobbet målrettet med å øke antall lærlinger de siste par årene. Dette er en viktig ringvirkning av Flere i arbeid-programmet i Kristiansand.

Det er bred politisk enighet om å satse på programmet Flere i arbeid, noe som har blitt gjenspeilet i politikernes bevilgninger til arbeidet.

– I 2020 var inntak av lærlinger i kommunen 47, mens tallet på inntak av nye lærlinger økte til 97 i 2021. Vi håper på å få inn opp mot 100 lærlinger på nytt inntak denne høsten også, takket være økte bevilgninger fra politikerne, forklarer Benestad Vestergård. – I tillegg må vi undersøke om Kristiansand kommune kan tilby læreløp innen flere områder i kommunen enn det vi tilbyr i dag. Dette må også sees i sammenheng med behovet for arbeidskraft både i kommunen og i markedet i regionen generelt. Vi må hjelpe å kvalifisere personer til yrker der vi har behov nå og fremover. Vi må jobbe målrettet for å få flest mulig ungdom til å gjennomføre videregående opplæring, for vi vet at det er viktig for å komme inn i arbeidslivet.

Gjøre saklige unntak

Han nevner også at kommunen vil se på mulighetene til å gjøre saklige unntak fra det såkalte kvalifikasjonsprinsippet i forbindelse med utlysning av stillinger. Et prinsipp som innebærer at det er den som er best kvalifisert som skal tilsettes.

– Kanskje vi som kommune i noen sammenhenger pålegger oss mer begrensninger enn vi strengt tatt er tjent med i et større perspektiv, ved å konsekvent legge kvalifikasjonsprinsippet til grunn når vi ansetter? Jurister i KS har konkludert at det er mulig å gjøre unntak fra kvalifikasjonsprinsippet, og Oslo kommune har allerede testet dette ut.

Benestad Vestergaard sier Kristiansand ønsker å se hvilke muligheter det finnes for dette i kommunen. – Dette må skje i tett samarbeid med de tillitsvalgte, naturligvis, og vi må sørge for at dette ikke går ut over kvaliteten på tjenestene som vi gir innbyggerne i kommunen vår. Her er det mange perspektiver som skal ivaretas, sier han.

Ambisjoner

Benestad Vestergaard er ny i rollen som prosjektleder, og er på jakt etter å finne ut hvilke erfaringer kommunen allerede har med personer som er i arbeidstrening og i ulike læreløp.

– Jeg trenger å vite mer om alt det gode arbeidet som allerede skjer i kommunen innenfor dette feltet, og så ønsker jeg å være med å utfordre oss som kommune når det gjelder hvilken rolle vi skal ha i dette arbeidet. Det blir viktig å legge til rette for nye samarbeid og pilotering av nye ideer.

Ambisjonene i prosjektet henger sammen med programmets overordnede visjoner, og spesifikt for dette prosjektet er at de ønsker å kvalifisere ungdom, slik at de ikke havner utenfor.

Et viktig ledd i Flere i arbeid vil også være å se nærmere på uløste oppgaver i kommunen, og hvilke bærekraftige modeller som vil kunne gi jobb til flere. For eksempel er det kommuner som organiserer egne selskaper, fremfor å kjøpe inn tjenester, og dermed tilbyr arbeidsplasser. Kommunen skal utarbeide nye mål med indikatorer som del av denne satsingen som oppdatering av retningsmålene i kommunens økonomiplan.

– Jeg ønsker at Kristiansand kommune kan fortsette å være en raus kommune som klarer å inkludere flere personer inn på vår arbeidsplass. Da får disse personene meningsfulle liv, og vi som kommune får dekket behovene vi har for arbeidskraft.

Han understreker at både idéutveksling og eventuell pilotering av nye forsøk må skje i tett samarbeid mellom tillitsvalgte, verneombudene, de ansatte og ledelsen.


Skape endring

I likhet med hele programmet Flere i arbeid er Benestad Vestergaard opptatt av programmet totalt sett må få til endringer i et område der han ser er et stort potensial.

– Ungdommer er fremtiden, de er en flott ressurs som vi skal investere i. Gjennom programmet Flere i arbeid skal det bli lettere å få dekket behovet for arbeidskraft og kvalifisere arbeidstakere på nye og mer fleksible måter.

Benestad Vestergaard understreker at han ønsker å være en som lytter til forslag og perspektiver som bringes frem, og som bidrar til at vi får realisert de beste ideene.

– Vi vet det er begrensninger i dag og at det mangler gode løsninger for arbeidsinkludering i kommunal sektor. Samtidig vet vi at det er potensiale i økt bruk av rekruttering i kombinasjon med gode støtteordninger i samarbeid med virkemiddelapparatet. Hva vi kan klare å få til sammen innenfor disse rammene skal vi teste ut gjennom Flere i arbeid.

Han oppfordrer folk til å ta kontakt dersom de har ideer og erfaringer som er relevante for at kommunen kan lykkes.

Her kan du lese mer om programmet Flere i arbeid.