Resultater Ungdata 2022

I dag lanseres resultatene fra levekårsundersøkelsen Ungdata for Kristiansand kommune, som ble gjennomført i februar/mars 2022.

9 626 barn og unge fra 5. trinn til og med VG3 i Kristiansand kommune har svart på undersøkelsen. Elevene har svart på spørsmål knyttet til deres liv, fritid, skole og helse. Undersøkelsen er gjennomført på skolen.

Hva er ungdata?

Hvert år blir skoleelever over hele landet i alderen 10-19 år invitert til å være med i spørreundersøkelsen Ungdata. Undersøkelsen er frivillig og handler om hvordan barn og unge har det på ulike områder, og hva de driver med på fritiden.

På Agder gjennomføres undersøkelsen hvert 3. år og dette var tredje gangen. Resultatene gir kunnskapsgrunnlag for helsefremmende og forebyggende ungdomsarbeid og politikkutvikling lokalt, regionalt og nasjonalt.

Hovedtrekk ved årets resultater for Kristiansand kommune

Livskvalitet

Resultatene viser at de alle fleste barn og unge i Kristiansand stort sett har det bra og håndterte utfordringene under pandemien på en god måte. 93 prosent av elevene på mellomtrinnet syns livet er bra, resultatene for ungdomsskole og videregående skole er henholdsvis 83 og 81 prosent. En tilsvarende høy andel er fornøyd med foreldrene, trives på skolen og har venner de kan være fortrolige med.

Fritidsaktiviteter

Mange er med på faste fritidsaktiviteter, høyest andel er det på mellomtrinnet der 82 prosent deltar, på ungdomsskole og videregående skole er andelen henholdsvis 63 og 47 prosent. Andelen er lavere for 2022 enn den var i 2019, særlig på ungdomstrinnet. Mange barn og unge bruker mange timer av sin fritid på skjermaktiviteter, 49 prosent av elever i VG3 bruker mer enn fire timer foran en skjerm utenom skole, her ser vi en økning fra tidligere år for alle klassetrinn.  

Skole

Flere opplever skolehverdagen som stressende i 2022, 50 prosent av ungdomsskoleelever sier at de ofte eller svært ofte blir stresset av skolearbeidet, dette er fem prosentpoeng høyere enn i 2019. Flere jenter rapportere om skolestress enn gutter. Hva slags konsekvenser skolestress kan ha for ungdommene, sier ikke undersøkelsen noe direkte om.

Den generelle trivslen i skolen i Kristiansand er høy, samtidig har ikke alle like god erfaring med å være elev. I 2022 sier 78 prosent av ungdomsskoleelever at de kjeder seg på skolen og 30 prosent av ungdomsskoleelever at de ofte gruer seg til å gå på skolen. Disse andelene har økt siden 2019 og endringene følger en trend som vi har sett i norsk skole en stund.

Alkohol og rus

I 2022 er det få som røyker eller snuser daglig, og andelen som drikker alkohol er noe lavere enn i landet generelt. 13 prosent av videregåendeelever har brukt hasj/marihuana én gang eller mer det siste året, og andelen som har blitt tilbudt dette er økende. 38 prosent av videregåendeelever er litt eller helt enig i at hasj og marihuana bør bli lovlige rusmidler i Norge. 

Ensomhet og mobbing

Det er 28 prosent av elever i videregående som har følt seg ganske mye eller veldig mye plaget av ensomhet den siste uka, for ungdomsskolen er andelen på 24 prosent. Ensomhet er mer utbredt blant jenter enn blant gutter, men tallene er på samme nivå som før pandemien. Det er stadig en andel på 7 prosent av ungdomsskoleelever som oppgir at de mobbes minst hver 14. dag og 1 av 10 ungdomsskoleelever sier at de ikke har venner de kan stole på og betro seg til om alt mulig.

Psykisk helse

Psykisk helse blant ungdom har over tid vært et område med høyt fokus. 12 prosent av gutter og 30 prosent av jenter på videregående skole har hatt mange psykiske plager sist uke, her ser vi samlet sett en liten nedgang.

Her finner du alle resultatene av Ungdata 2022 Kristiansand

Om ungdata

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet har det overordnede faglige og juridiske ansvaret for undersøkelsen, og for å sikre at datainnsamlingen foregår i tråd med lover, regler og etiske retningslinjer. Ungdatasekretariatet på NOVA koordinerer og administrerer alle undersøkelsene. 

KoRus har ansvar for å bistå kommunene og fylkeskommunene i sin region med planlegging og gjennomføringen av undersøkelsen, samt veiledning og analyse knyttet til tolkning av resultatene. 

Kommuner og fylkeskommuner er ansvarlige for den praktiske gjennomføringen i samarbeid med skolene. 

Helsedirektoratet finansierer Ungdata gjennom et årlig tilskudd via statsbudsjettet. Tilskuddet dekker gratistilbudet til kommuner og fylkeskommuner og sekretariatet ved Ungdatasenteret. 

Les mer om Ungdata.