Si din mening om strategisk plan for Knuden – Kristiansand kulturskole

Høring av strategisk plan for Knuden - Kristiansand kulturskole 2022-2029 «Knuden for alle!» er nå lagt ut til offentlig høring. 10. juni er siste frist for å komme med innspill.

Strategisk plan for Knuden skal bidra til et bredere kulturskoletilbud og flere kulturopplevelser for innbyggerne i Kristiansand.

Strategisk plan for Knuden peker på følgende hovedsatsinger i planperioden

Knuden ønsker å:

  • levere tilbud som føles åpent og attraktivt uansett deltagernes bosted, kjønn, husstandsøkonomi, helsesituasjon, religiøs overbevisning, foresattes kulturinteresse eller hvilket land barnet eller foresatte er født i.
  • tilby et større antall produksjoner i nye bygg og i Den kulturelle skolesekken.
  • være en stor og seriøs samarbeidspartner for frilansvirksomheten på Sørlandet.
  • være en nær alliansepartner for grunnskolen.
  • utnytte mulighetene for faglig samhandling og lokal utvikling som gis gjennom nye bygg på Odderøya, Tangvall og Nodeland.
  • ha et desentralisert kulturskoletilbud gjennom et system med bydelskulturskoler og satellitter.
  • utforske nye formater og aldersgrupper for sin undervisningsvirksomhet.


Strategien er inndelt i seks delstrategier med overordnede målsettinger og eksempler på hvordan disse kan settes ut i livet.

Høringsdokumentet finner du elektronisk her:

Knuden for alle! Strategi for Knuden

Dokumentene kan på forespørsel sendes i posten.

Kristiansand kommune ønsker at høringsrunden skal bidra til at den strategiske planen blir et enda tydeligere styringsdokument for å styrke Knudens virksomhet i Kristiansand.

Fristen for å sende innspill er 10. juni 2022.

Send innspillene dine til: Kristiansand kommune, postboks 4, 4685 Kristiansand, eller til post.kultur@kristiansand.kommune.no.

Marker innspillet ditt med «2022018131 - Strategisk plan Knuden».

Hvem kan sende innspill?

Alle som ønsker, kan gi tilbakemelding på planforslaget. Innspillet må være skriftlig og inneholde fullt navn.


Videre behandling av strategisk plan for Knuden

Når høringsfristen er ute, vil administrasjonen gjennomgå og vurdere innspillene og innlemme aktuelle høringsinnspill i planen. Planen skal behandles politisk i kulturutvalget, oppvekstutvalget, formannskapet og bystyret høsten 2022.


Ved spørsmål, ta kontakt med rektor Sjur Høgberg: sjur.hogberg@kristiansand.kommune.no
tlf. 40 03 40 54