Sak om kommunedeling til bystyret

I en sak til bystyret 22. juni går kommunedirektøren gjennom det kommunen har fått av informasjon fra departementet til kommunen og hva kommunen i dag vet om videre saksgang om deling av kommunen.

I saken om utredning av deling av kommunen står det at kommunen så langt ikke har fått annen skriftlig informasjon enn pressemeldingen som departementet publiserte 7. juni.

Kommunen har derfor etterlyst – og purret på – departementets beslutning hvor det kommer fram hva som er bestemt og hvilke hjemler som er knyttet til de ulike delene av beslutningen.

Saken til bystyret

I saken som bystyret blir bedt om å ta til orientering står det også at kommunedirektøren mener det ikke er hjemmel for at staten kan pålegge kommunen å gjennomføre en folkeavstemning,  men at det er opp til bystyret hvordan en eventuell innbyggerhøring skal skje. «Hvis bystyrets flertall går inn for deling, er det departementet som gjør vedtak om deling. Hvis bystyrets flertall går imot deling, skal saken legges frem for Stortinget», heter det i saksframstillingen.