Kvalifiserer unge mens de jobber

Gjennom programmet Flere i arbeid samarbeider Kristiansand kommune med flere partnere om et pilotprosjekt som gjør det mulig for unge å kvalifisere seg eller ta fagbrev i bedriften de jobber i større grad enn før.

Helena Frustøl, Unni Valand Wilhelmsen og Beate Topland.JPG

Fra venstre: Helena Frustøl (prosjektleder Næringsforeningen), Unni Valand Wilhelmsen (HR-sjef Elkem), Beate Topland (prosjektleder Kristiansand kommune/NAV)

Samarbeidspartnerne er: Agder fylkeskommune, NAV Kristiansand, Næringsforeningen og Elkem og Kristiansand kommune

Prosjektet gjør det også enklere for arbeidsgivere, ved å legge til rette for nye og bedre måter å samarbeide med det offentlige systemet på og på den måten utvikle nye rekrutteringsmuligheter.

– Pilotprosjektet er rettet mot unge under 30 som strever på skolen eller er utenfor utdanning og arbeidsliv.

Her får de mulighet til å bygge kompetanse på arbeidsplassen, i stedet for å gjøre dette delvis på skolebenken, fortelle Helena Frustøl som er prosjektleder i Flere i arbeid og ansatt hos Næringsforeningen i Kristiansand.

Helena Frustøl.jpg

Helena Frustøl

Elkem hadde allerede et lignende samarbeid med NAV Kristiansand, som vil fortsette. Det som kommer i tillegg gjennom pilotprosjektet er at praksisen struktureres, effektiviseres og vil kunne gjøres tilgjengelig for flere arbeidsgivere gjennom programmet Flere i arbeid. Samarbeidet på Elkem, vil dermed gi mulighet til mange ungdommer.

Vil investere i unge

Programmet Flere i arbeid jobber sammen med næringsliv og offentlige virksomheter for å investere i unge som står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Dette gjør de blant annet ved å jobbe for at flere unge får gjennomført videregående skole, i tillegg til at de som ikke trives på skole får alternative måter å kvalifisere seg til arbeidslivet på. Slik er programmet med å bidra til at arbeidsgiverne i Kristiansand får dekket sitt behov for arbeidskraft.

Gjennom Elkem-piloten skal vi blant annet se på hvilke endringer som må til for at flere bedrifter kan og vil ta større ansvar for å kvalifisere og rekruttere unge personer som stiller svakt i det ordinære arbeidsmarkedet, forklarer Ingelill Pedersen, programleder i Flere i arbeid.

Ingelill Pedersen_2.jpg

Ingelill Pedersen

– Nå engasjerer vi en koordinator som skal hjelpe bedriften med å finne frem i systemene og være et bindeledd til NAV og Fylkeskommunen. Koordinatoren skal også rigge et godt opplegg internt i bedriften og sikre at de har tilstrekkelig kompetanse og miljø for å følge opp og inkludere kandidaten på en god måte. Dermed fjerner vi noen viktige hindringer også for arbeidsgivere, sier Pedersen.

Iverksette i større skala

Meningen er at erfaringene Flere i arbeid høster via Elkem skal kunne komme andre bedrifter og flere ungdommer til gode etter hvert.
– Bedriftene må åpne dørene og snu på noen egne steiner underveis, men de får god hjelp i prosessen. I tillegg er det en fin og fleksibel måte å kvalifisere folk til jobb på, sier Frustøl.

Vinn-vinn

Elkem ønsker å bidra til at flere kan bli inkludert i arbeidslivet, spesielt unge (16–18 åringer) som ikke finner seg til rette i skolen.
– Internt kaller vi prosjektet for «Ungstart». Her kan vi som bedrift bidra med relevant jobberfaring/veien til fagbrev og fremtidige jobber, sier HR-leder Unni Wilhelmsen i Elkem. – Bedriften ser på dette prosjektet som en vinn-vinn-situasjon, og det er også et samfunnsansvar vi har. Vår type industri vil trenge mange nye arbeidstakere fremover. Dette prosjektet mener vi er en god måte å vise frem hva vi jobber med, slik at de unge får lyst til i å jobbe i industrien.

Unni Valand Wilhelmsen_elkem_foto Kristiansand kommune.jpg

Unni Valand Wilhelmsen

Relevant for flere

Modellen har blitt presentert uformelt for andre bedrifter, som allerede har vist interesse for den.
– Det er flere bedrifter som har vist interesse for ordningen, men vi må først bruke tid til å samle erfaringer og utvikle modellen hos Elkem, før vi prøver den ut flere steder, sier Frustøl.

Inspirert av LEIDA

GE Healthcare og LEIDA-nettverket samarbeider i Lindesnes for å gi flere unge muligheter for å kunne ta fagbrev i bedrift. De har erfart at det er viktig å ta utgangspunkt i bedriftens rekrutteringsstrategi, og at bedriften selv må ta ansvar for fagopplæringen. Også bedriftskultur og inkluderingskompetanse er avgjørende for å lykkes, og man må innarbeide inkludering i de interne rutinene.

– LEIDA har vært en stor inspirasjon understreker programleder Ingelill L. Pedersen. – De har ansatt en prosjektleder som har en tilsvarende rolle som prosjektkoordinatoren vi planlegger å få på plass. Den som starter i piloten, vil kunne samarbeide tett med miljøet i Lindesnes og utveksle erfaringer med dem.

– Opplegget som blir gjennomført i Lindesnes bygger på en «Place-and-train»-tilnærming, og de er i ferd med å utdanne mentorer på arbeidsplassen. For å lykkes med dette må man ha tett samhandling mellom bedrift og virkemiddelapparatet, sier Pedersen. – NAV Kristiansand har allerede et godt samarbeid med en rekke bedrifter i dag, og dette gode samarbeidet ønsker vi å videreføre. Gjennom piloten som skal gjøres nå ønsker vi å legge til rette for en modell som passer ulike type bedrifter og reduserer risikoen bedrifter kan oppleve. Vi håper at dette arbeidet vil bidra til at det blir lettere å rekruttere unge i målgruppen til tross for at de mangler noe kompetanse.

Om Flere i arbeid:

Programmet Flere i arbeid er et partnerskap mellom Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune, NiKR, NAV Agder og UiA. Dette partnerskapet åpner for at man samarbeider bedre og får til beslutninger og endringer på tvers av organisasjoner. Bystyret har bevilget egne midler til programmet, noe som gjør det mulig å få finansiert tiltak som foreslås mens programmet pågår, altså frem til 2025.


Les mere om Flere i arbeid her.

(Samtlige bilder i artikkelen: Kristiansand kommune)