Høring: Strategi for omstilling av Kristiansand til et bærekraftig lavutslippssamfunn

Forslag til ny klima- og miljøstrategi  for Kristiansand kommune  er nå lagt ut til offentlig høring. Fristen for innspill er utvidet til 1. september 2022.

IMG_8959_redigert.jpg

Miljøvernenheten i Kristiansand kommune. Fra venstre: Marina Zabrodina, Pernille Sandemose, Marianne Bliksås, Elizabeth Rojas, miljøvernsjef Stein Erik Watne, Anne Line Gangså Tørresen, Alena Bohackova, Elin Osnes Strand (ikke tilstede på bildet Helene Spigseth Iglebæk.

Klima- og miljøstrategien er en plan som angår alle i Kristiansand, både innbyggere, næringsliv og kommunen som organisasjon. Alle må bidra på sin måte for at vi skal klare å nå målene. Strategien  skal være en tydelig, overordnet plan for omstillingen av Kristiansand til et bærekraftig lavutslippssamfunn.

Omstilling til lavutslippssamfunnet  

IMG_8985.JPGMiljøvernsjef Stein Erik Watne har ledet arbeidet med klima- og miljøstrategien.  
 
–  Dette har vært et spennende og krevende arbeid, men nå ser vi at vi har fått et veldig bra resultat som vi er stolte av å presentere. Denne strategien gir en retning for hvordan Kristiansand skal omstilles til et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn, som gjelder for både kommuneorganisasjonen, kommunale foretak og Kristiansands-samfunnet.  
 
En helt nødvendig del av omstillingen til et lavutslippssamfunn er å gå fra en lineær økonomi til en sirkulærøkonomi. Sirkulærøkonomi betyr at vi bruker ressurser og materialer flere ganger. Når noen er ferdig med et produkt går det ikke inn i avfallssystemet, det går tilbake i økonomien og kan brukes på nytt. På den måten slipper vi å stadig hente ut nye ressurser fra jorda.

Det vil være viktig med fokus på totalt klimafotavtrykk. Det vil si at vi både ser på de direkte utslippene som skjer innenfor våre kommunegrenser, og at vi tar ansvar for våre indirekte utslipp, som skjer andre steder når produkter og tjenester blir produsert og fraktet.  

Hovedsatsingsområder i den nye strategien

  • Arealbruk og biologisk mangfold 
  • Mat og jordbruk 
  • Grønn mobilitet og logistikk 
  • Bærekraftig steds- og eiendomsutvikling 
  • Forbruk og avfall 
  • Grønn omstilling i næringslivet 
  • Klimaledelse 

Ønsker høringsinnspill 

Klimaomstillingsarbeidet vil kreve innovative løsninger, samskaping og samarbeid mellom kommunen, offentlige aktører, universitetet/forskningsmiljøer, næringsliv, frivillige organisasjoner og innbyggerne.

Strategien vedtas politisk høsten 2022, og følges opp av en konkret handlingsplan. 
 
– Vi ønsker at høringsrunden skal bidra til at klima- og miljøstrategien blir et enda tydeligere styringsdokument for klima- og miljøarbeidet i hele Kristiansands-samfunnet, forteller Watne. 
 
Kommunen ønsker innspill på selve strategien, men tar gjerne også imot innspill til konkrete tiltak for å oppnå klima- og miljømålene. 
 
Forslaget til ny klima- og miljøstrategi finnes i både en fullversjon og en kortversjon.
Lenker til begge versjonene finner du under. Begge versjonene finnes som pdf-fil og i en versjon hvor du kan bla i dokumentet.

Forslag til ny klima- og miljøstrategi – fullversjon (PDF)
Forslag til ny klima- og miljøstrategi – fullversjon (bla i dokumentet)

Forslag til ny klima- og miljøstrategi – kortversjon (PDF)
Forslag til ny klima- og miljøstrategi – kortversjon (bla i dokumentet)

Dokumentene kan ved forespørsel sendes i posten. 
 
Her kan du lese mer om arbeidet med klima- og miljøstrategien

  
Presentasjon av strategien under Miljøuka 

30. mai ble strategien presentert kort i et frokostmøte som sparket i gang Miljøuka.

Slik sender du innspill til strategien

Fristen for å sende innspill er 1. september 2022. 

Bruk skjemaet under for å sende innspill. 

Skjema – Innspill til klima- og miljøstrategien
  
Du kan også sende innspill til: 
Kristiansand kommune 
Postboks 4 
4685 Kristiansand 

Merk innspillet ditt med "2020084195 Klima- og miljøstrategi Kristiansand kommune»   

Hvem kan sende innspill til strategien? 
Alle som ønsker, kan gi innspill på strategien. Innspillet må være skriftlig og inneholde fullt navn og eventuelt hvilken organisasjon man representerer. 
  
Videre behandling av klima- og miljøstrategien 
Etter høringsfristen er ute, vil innspill gjennomgås og vurderes av administrasjonen. Aktuelle høringsinnspill vil bli innlemmet i planen. Det er bystyret som endelig vedtar planen etter høringsrunden høsten 2022.