Høring ny folkehelsestrategi

Forslag til ny folkehelsestrategi for Kristiansand kommune er nå lagt ut til offentlig høring. Frist for innspill er 31. mai 2022.

Folkehelsestrategien er en plan som gjelder på tvers av områdene i Kristiansand kommune og skal være en tydelig overordnet og strategisk plan som gir retning for Kristiansand kommunes systematiske og langsiktige folkehelsearbeid.

Folkehelsestrategien kort forklart:

• Formålet med folkehelsestrategien er å bidra til en lokal samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller
• Strategien skal stimulere til bred innsats i et langsiktig perspektiv, samarbeid på tvers av sektorer og innsats rettet mot befolkningen og de store folkehelseutfordringene
• Visjonen for folkehelsestrategien er: «sammen om gode levekår, god livskvalitet og god helse for alle»
• Hovedmålet for folkehelsestrategien er: «Alle innbyggere opplever god helse og livskvalitet, uavhengig av hvem er de og hvor de bor i Kristiansand»
• Strategien har tre innsatsområder:

o Reduksjon av sosiale helseforskjeller i befolkningen
o Styrke oppvekst- og levekårsforhold
o Lokalsamfunn for god helse og livskvalitet

• Strategien er utarbeidet som et verktøy og en arbeidsmetodikk for å sikre at den samfunnsutvikling det legges opp til i kommuneplanens samfunnsdel sikrer resultat på befolkningsnivå, fremme befolkningens helse og reduserer sosiale helseforskjeller.

Forslaget til ny folkehelsestrategi finner du her. Dokumentene kan ved forespørsel sendes i posten.

Kristiansand kommune ønsker at høringsrunden skal bidra til at folkehelsestrategien blir et enda tydeligere styringsdokument for folkehelsearbeidet i hele Kristiansandsamfunnet.

Her kan du lese mer om arbeidet med folkehelsestrategien.

Fristen for å sende innspill er 31. mai 2022.

Send innspillene dine til:
Kristiansand kommune
postboks 4
4685 Kristiansand

eller på mail til post.kultur@kristiansand.kommune.no

Marker innspillet ditt med «2020032962 – Folkehelsestrategi Kristiansand kommune»


Hvem kan sende innspill til strategien?

Alle som ønsker, kan gi innspill på strategien. Innspillet må være skriftlig og inneholde fullt navn og eventuelt hvilken organisasjon man representerer.


Videre behandling av folkehelsestrategien

Etter høringsfristen er ute, vil innspill gjennomgås og vurderes av administrasjonen. Aktuelle høringsinnspill vil bli innlemmet i planen. Det er bystyret som endelig vedtar planen etter høringsrunden høst 2022.


Ved spørsmål, ta kontakt med:

Folkehelsekoordinator Ranveig Odden
E-post: Ranveig.Odden@kristiansand.kommune.no
tlf 414 02 078