Frivillige fylte bystyresalen

Kristiansand kommune inviterte til samarbeidsmøte for frivillige organisasjoner for å legge til rette for at kommunen og frivilligheten kan sammen hjelpe ukrainske flyktninger.

Ukraina frivilligmøte ordfører.jpg

Til stede i bystyresalen var rundt 100 personer som representerte 43 organisasjoner. Deltakerne var blant annet fra menigheter, humanitære organisasjoner og innvandrerforeninger.

Kommunalsjef for kultur og innbyggerdialog Elisabeth Engemyr innledet møtet og presenterte de fremmøtte frivillige organisasjonene.

Takknemlig

En rørt ordfører takket alle som var til stede for at de er villige til å hjelpe, og gav uttrykk for at han var spent på det som måtte komme fremover.

– Kristiansand kommune har vedtatt å ta imot 1000 ukrainske flyktninger på asylmottak, i tillegg til å bosette inntil 500 personer som har fått godkjent asylsøknaden sin, sa Skisland.

Ukraina frivilligmøte 1.jpg

Millioner på flukt

– Dette er den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig, sa Tormod Stavenes, regionsdirektør UDI Sør. – Så mange som 2 millioner som er på flukt.

Han forklarte videre at UDIs ansvar er saksbehandling av asylsøknader og drift av asylmottak.

– Det er mange flyktninger som nå går utenom det offentlige mottaksapparatet. Det er fritt å komme til Norge, men myndighetene ønsker at alle skal registrere seg. De som registrerer seg, blir sikret å få et riktig tilbud og det gir rettigheter til helsehjelp.

Stavenes understreket at det er viktig å opprettholde sikkerheten til flyktningene i Norge. – Det kommer mange sårbare flyktinger, og det er viktig å ivareta personvernet for disse, sa han.

Birgith Seglsten Ness, Rune Håverstad og Mirela Sejrani fra kommunens integreringsenhet snakket varmt om det gode samarbeid kommunen har hatt med frivillige tidligere, og informerte om hvordan kommunens mottaksapparat fungerer. Det kan bli etablert asylmottak i Kristiansand og da vil tilbudet der være tilpasset beboerne på asylmottaket.

Ukrainsk forening

Olena Vorontsova fortalte at det nå jobbes med å etablere en ukrainsk forening i Kristiansand. Hun representerer foreningen og ønsker å komme i kontakt med andre frivillige organisasjoner og kommunen. Flyktningene som kommer trenger klær og hygieniske artikler også hjelp til praktiske ting som buss og telefon, i tillegg til en plass å bo.

Frivillighetskoordinator i Kristiansand kommune, Annette Sørlie Stray, var glad for det store oppmøtet og mente det vitnet om et stort engasjement.

– Det er mye vi ikke vet fremover. Samarbeid på tvers av organisasjonene og opp mot kommunen er viktig. Politiattest for frivillige som jobber med barn er et krav og vi forventer at de frivillige organisasjonene har systemer for dette.