1. tertialrapport 2022

Kommunedirektøren legger onsdag 15. juni 2022 fram 1. tertialrapport i formannskapet.

 Økonomidirektør Terje Fjellvang. Foto: Anne Lise Nordheim

Økonomidirektør Terje Fjellvang. Foto: Anne Lise Nordheim

Økonomi

1. tertialrapport gir en økonomisk prognose pr. 31.12.22 som viser en forverring av resultatet med 150 mill. kr før bruk av fond sammenlignet med revidert budsjett. Dette skyldes i hovedsak økonomiske utfordringer på særskilte tiltak i barnehage, tilpasning til lærernormen i skole, økning av behov på mange tjenesteområder i helse og mestring og planlagt bruk av fond på 60 mill. kr.

Koronapandemien

Kostnadene knyttet til koronapandemien utgjør 198,5 mill. kr pr. april, og er de høyeste siden pandemien inntraff. Dette skyldes økt vikarbruk og overtid som følge av smittetrykket i slutten av 2021 og begynnelsen av 2022. KS-avtalen har også medført store økte lønnsutgifter for kommunen. Kommunedirektøren har i denne tertialrapporten lagt til grunn at staten finansierer disse kostnadene.

Sykefravær

Sykefraværet ligger på 12,4 % pr. 31.3.2022 fordelt på 3,8 % korttidsfravær og 8,7% langtidsfravær. Totalt sykefravær samme periode i fjor var på 10,5%. Kristiansand kommune har som mål å ligge under 7,6% i totalt sykefravær. 

Investeringer

Det er opprinnelig budsjettert med investeringsutgifter på 1,625 mill. kr i 2022. Ved utgangen av april er det investert for 250 mill. kr mot 551 mill. kr i periodisert budsjett. De største bevilgningene for 2022 gjelder bevilgning til Tangvall skole på 140 mill. kr og Wilds Minne skole med flerbrukshall på 107 mill. kr. Totalt sett økes bevilgningene i 1. tertial 2022 med 28 mill. kr. Låneopptak kan reduseres med 1,671 mill. kr, mens overføring fra drift til investering økes med 13,6 mill. kr.

Klimabudsjett

I klimabudsjettet er det 4 ulike tabeller som viser klimatiltak: direkte utslipp der man kan beregne en effekt/utslippsreduksjon, ikke-kvantifiserbare utslippsreduksjoner med tiltak som antas å ha en utslippsreduksjon, indirekte utslipp og tidligere vedtatte tiltak som ikke er ferdigstilt. Til sammen er dette i overkant av 40 tiltak. De fleste tiltak følger planlagt fremdrift.  

les mer om tertialrapport

1. tertialrapport 2022