Utlyser tre tilskuddsordninger

Nå utlyses tilskuddsordningene Kristiansand kommunes samlelegat, integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner og tilskudd til utendørsaktiviteter i nærmiljøet. Søknadsfrist 1. mars.

Illustrasjon til tilskuddssak shutterstock_559451713.jpg

Illustrasjonsfoto: shutterstock.com

Kristiansand kommune har flere tilskuddsordninger som har som mål å skape en god kommune for alle. Nå utlyses tre tilskuddsordninger hvor alle har søknadsfrist 1. mars.  

Kristiansand kommunes samlelegat

Formålet er å stimulere den humanitære og frivillige innsatsen på det sosiale felt i kommunen. Midlene utdeles i regi av enkeltpersoner, grupper, foreninger, organisajoner eller institusjoner.

For å søke om tilskudd og levere rapport må du logge deg inn i Tilskuddsbasen. Her kan du også se status på søknader som er til behandling.

Søknadsskjema 

For informasjon om fjorårets saksbehandling av tilskudd, se 
politisk agenda, sak 4/20

Kontaktpersoner

Har du spørsmål om tilskuddsordningen kan du sende en e-post til:
irene.kaspersen@kristiansand.kommune.no eller heidi.johansen@kristiansand.kommune.no

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Tilskuddsordningen forvaltes av IMDi og 20 kommuner, inkludert Kristiansand. Formålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Kun frivillige organisasjoner som er registret i Frivillighetsregisteret kan søke. 

Målgrupper for ordningen er innvandrere, herunder flyktninger, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere, samt beboere i mottak og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Delmål for ordningen

Tilskuddsordningen består av tre delordninger som skal bidra til å:

Del A: Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, rasisme og diskriminering

Del B: Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere

Del C: Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Det kan søkes støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som retter seg mot ett eller flere av de tre delmålene (A, B, C).

Søknadsskjema 

Driftstilskudd til innvandrerforeninger

Lokale innvandrerorganisasjoner kan sende søknad om driftsstøtte til kommunen. Driftsstøtten tildeles etter formelle kriterier og veiledende satser. 

Les IMDi sitt Rundskriv før søknad sendes. Søknader innsendt av organisasjoner som ikke har sendt rapport for tidligere tilskudd vil ikke bli vurdert. Søknadsfrist mandag 1.mars. 

Søknadsskjema

Kontaktperson

Har du spørsmål om tilskuddsordningen kan du sende en e-post til: annette.sorlie.stray@kristiansand.kommune.no

Tilskudd til utendørsaktiviteter i nærmiljøet

Formålet med tilskuddsordningen, tidligere kalt "nærmiljøtilskudd", er å bidra til økt deltakelse i utendørs aktiviteter i lokalsamfunnet. Tilskuddet skal oppmuntre til lokalt initiativ, planlegging i velforeningene og samarbeid i boligområdene.

Velforeninger, andre foreninger, lag og skoler kan søke. Søker må være registrert i Brønnøysundregistrene.

Søkere må gjøre seg kjent med retningslinjene for ordningen før de søker.

Retningslinjer Søknadsskjema 

Kontaktperson

Har du spørsmål om tilskuddsordningen kan du sende en e-post til:
Hedda.Noda.Galteland@kristiansand.kommune.no