Unngå spreding av fremmede arter fra hagen din

Parkvesenet mottar i disse dager mange meldinger fra hageeiere som spør om råd om fremmede arter (tidligere kalt svartlistede). Spesielt er det mange som spør om planten parkslirekne.

Hva er fremmede arter og hvordan spres de?

Anne Brattås, rådgiver i parkvesenet, forklarer at en fremmed art er en art som opptrer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde. Fremmede arter blir spredt til nye områder, bevisst eller ubevisst, ved hjelp av menneskers aktivitet. Frø fra fremmede karplanter som vi planter i hagen, kan bli spredd videre ut i naturen med fugler som spiser frøene. Frø spres også lett med vann, vind eller dyr. Spredning av fremmede arter fører til at de tar over og fortrenger plantene som er naturlige i norsk natur.

– Mange hageeiere har planter som står på listen over fremmede arter, og det går fint bare hageeierne er oppmerksomme på hvor de kaster hageavfallet sitt. Det er nemlig når avfall fra disse plantene kastes i naturen, eller havner i den brune søppeldunken eller i komposten, at problemer oppstår ved at de spres videre, sier Brattås.

Hun oppfordrer til å sjekke Fremmedartlista før du kjøper nye planter til hagen.

Prioriterte fremmede arter i Kristiansand

Statsforvalteren og Miljødirektoratet har laget en prioriteringsliste over fremmede arter i Agder og Kristiansand kommune har valgt ut tre av disse for bekjempelse. Det er kjempebjørnekjeks, kjempespringfrø og boersvineblom.

Kjempebjørnekjeks2.jpg

Kjempebjørnekjeks er blant de prioriterte fremmedartene i Kristiansand kommune. Foto Anne Brattås.

Tidligere var parkslirekne også blant de prioriterte, men den står altså ikke lenger på prioriteringslista.

– Likevel er det viktig å unngå videre spredning. Parkslirekne sprer seg lett via overjordiske eller krypende jordstengler. Plantedeler kan også spres med vann. Derfor vil kantklipping kunne medføre at planten spres. Oppdager du forekomster av parkslikrekne inntil kommunal vei, kan du melde fra om dette til ingeniørvesenet via vårt elektroniske meldesystem Meld fra.

Brattås oppfordrer innbyggere som kjenner til forekomster av de tre prioriterte fremmedartene eller parkslikrekne på steder hvor det er fare for videre spredning, om å melde disse inn til Artsobservasjoner eller bruke Meld fra.

Du kan også  kontakte parkvesenet på e-post: post.byutvikling@kristiansand.kommune.no eller tlf. 98 05 93 33 for hjelp med registreringen.

Dette faktaarket gir råd om bekjempelse av parkslikrekne 

Parkslikrekne_begge_foto Anne Brattås.jpg

Parkslikrekne er ikke lenger blant de artene som kommunen prioriterer bekjempelse av, men parkvesenet oppfordrer likevel til å melde fra om forekomster der det kan være fare for spredning. Foto: Anne Brattås.

Ikke kast hageavfall i naturen

Vanlig hageavfall skal ikke kastes i naturen. Hageavfall kan komposteres på egen tomt eller leveres gratis hos Avfall Sør. Har du hageavfall med fremmede arter, skal avfallet pakkes i gjennomsiktig plastsekk før det leveres hos Avfall Sør. Les mer om dette på Avfall Sør sine nettsider.

Les mer om fremmede arter under Naturmangfold på denne siden.

Boersvineblom og kjempespringfrø.jpg

Boersvineblom (t.v.) og kjemspringfrø er blant de prioriterte fremmedartene i Kristiansand kommune. Foto Trond Johansen.