Tilskuddsordninger for lag, foreninger og organisasjoner

Lag, foreninger og organisasjoner kan nå søke om tilskuddsordninger til stimulering av frivillig innsats etter Covid-19, til drift og til aktiviteter for barn og unge med funksjonshemming.

hands-2847508_1920.jpg

Foto: Pixabay.com

Kristiansand kommune utlyser nå disse fire tilskuddsordningene for lag, foreninger og organisasjoner.

Tilskuddet drift av barne- og ungdomsorganisasjoner og tilskudd til aktiviteter for barn og unge med funksjonshemming har utvidet søknadsfrist til 26. april.    

Tilskudd til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner  

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere det organiserte, frivillige barne- og ungdomsarbeidet i Kristiansand.  

Det kan gis tilskudd til organisasjonenes utgifter til drift.

Hvem det kan gis tilskudd til
a) Frivillige aktører, organisasjoner og foreninger som er registrert eller har      sitt virke i Kristiansand og som driver med aktiviteter for barn og unge.
b) Har minst 10 medlemmer under 20 år.
c) Organisasjoner som har medlemskontingent.
d) Organisasjoner som har eksistert i minimum ett år.
e) Organisasjonen med minimum 5 møter/samlinger for målgruppen i året.

NB! Utvidet søknadsfrist: 26. april 2021

Retningslinjer

Søknadsskjema

Har du spørsmål om tilskuddet kan du kontakte:
Rådgiver frivillighet, Annette Sørlie Stray på e-post.

Tilskudd til aktiviteter for barn og unge med funksjonshemming  

Formålet med tilskuddsordningen er å øke muligheten for at barn og unge med særskilte behov kan ta del i organisasjonslivet.  

Hva det kan gis tilskudd til:
a) Integrering av barn- og unge med særlige behov i eksisterende organisasjoner.
b) Særskilte arrangementer og aktiviteter.

Hvem det kan gis tilskudd til
Frivillige aktører, organisasjoner og foreninger som er registrert eller har sitt virke i Kristiansand og integrerer funksjonshemmede barn og unge.

NB! Utvidet søknadsfrist: 26. april 2021

Retningslinjer

Søknadsskjema

Har du spørsmål om tilskuddet kan du kontakte:
Rådgiver frivillighet, Annette Sørlie Stray på e-post.

Tilskudd til stimulering av frivillig innsats etter Covid-19 

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere den frivillige aktiviteten i Kristiansand kommune. Herunder å hjelpe frivillige lag og foreninger gjennom dekning av økte kostnader grunnet koronatilpasning, stimulere og skyte fart i aktivitet etter koronastengning, samt forberedelser til eller aktivitet i forbindelse med frivillighetens år 2022.

Søknadsfrist 15. mai 2021.   

Her finner du mer informasjon om tilskuddet og søknadsskjema

Ramme: kr 750.000  

Hva kan det gis tilskudd til? 

Det kan søkes om midler til å stimulere den frivillige aktiviteten, herunder; 
- Dekning av merkostnader grunnet koronatilpasning  
- Tiltak for å skyte fart i aktivitet etter koronastengning 
- Forberedelser til eller aktivitet i forbindelse med frivillighetens år 2022  

Med aktivitet forstås tilbud i regi av frivillige organisasjoner innenfor organisasjonens hovedformål, og som er tilgjengelig for målgruppen. 

Med merkostnader forstås kostnader som oppstår utelukkende som følge av covid-19-restriksjoner og tilpasninger til offentlige råd og anbefalinger.  

Hva kan det ikke gis tilskudd til?
- Investeringer
- Ordinær drift 
- Søknader på mer enn kr 50.000   

Hvem kan det gis tilskudd til?
Frivillige organisasjoner og livssynsorganisasjoner med sektorkode 7000 i Brønnøysundregisteret (ideelle organisasjoner), og er registrert i Frivillighetsregisteret.  

Hvem det ikke gis tilskudd til?
- Virksomheter, institusjoner og organisasjoner som har samarbeidsavtale med kommunen og mottar årlig driftstilskudd fra egen post på det kommunale kulturbudsjettet, kan ikke søke om ekstratilskudd fra denne tilskuddsordningen.  
- Kommunale, fylkeskommunale og statlige etater/enheter/virksomheter.  
- Lag, foreninger og organisasjoner som ikke er registrert med sektorkode 7000 i Brønnøysundregistrene og i Frivillighetsregisteret.  
- Virksomheter eller deler av virksomhet som har avtale om salg av tjenester til kommunen innenfor ordningens virkeområde.  
- Virksomheter og organisasjoner som faller utenfor formålet med ordningen. 
- Idrettslag/organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Egne midler er satt av til idretten som fordeles som hodestøtte på bakgrunn av innrapporterte medlemstall i NIF.  

For at søknaden skal behandles må handlingsplan og budsjett vedlegges for tiltaket det søkes tilskudd til.

Søknadsfrist 15. mai 2021.

Søknadsskjema

Kontaktpersoner

Har du spørsmål om tilskuddet kan du kontakte:
Rådgiver frivillighet, Annette Sørlie Stray på e-post eller mobil 90 15 08 89

Fagkonsulent i frivillighetsentralen Heidi Johansen på e-post eller mobil 48 29 58 12

Kommunalt driftstilskudd 2022 

Formålet er å støtte viktige, eksterne medspillere som bidrar til å realisere kommunens overordnede målsettinger for utviklingen av kommunen. Ved å gi årlig driftsstøtte signaliserer kommunen ønske om et langsiktig samarbeid som gir mottakerne nødvendig forutsigbarhet for egen drift.

Søknadsfrist 15. mai 2021.

Her finner du mer informasjon om tilskuddet og innsending av søknad

Institusjoner, organisasjoner og foreninger som ønsker å motta driftstilskudd over egen post i kommunebudsjettet for 2022 må sende inn søknad innen 15. mai. Søknaden må inneholde årsmelding og regnskap for 2020, samt handlingsplan og budsjett for 2022.

I tillegg må det oppgis søknadsbeløp, organisasjonsnummer, bankkontonummer og e-postadresse. Kommunalt driftstilskudd er en årlig pengeoverføring fra kommunen til driften av en ekstern institusjon, virksomhet, forening eller aktør.

Formålet er å støtte viktige, eksterne medspillere som bidrar til å realisere kommunens overordnede målsettinger for utviklingen av kommunen.

Ved å gi årlig driftsstøtte signaliserer kommunen ønske om et langsiktig samarbeid som gir mottakerne nødvendig forutsigbarhet for egen drift. Mottakere av årlig driftstilskudd skal normalt ikke kunne søke om tilskudd fra kommunens øvrige tilskuddsordninger.

Kristiansand kommune bruker kommunalt driftstilskudd når det foreligger en politisk vedtatt partnerskaps- eller samarbeidsavtale om finansiering av eksterne aktører, eller når det er vedtatt at slik avtale skal inngås.

Søknadene vil bli vurdert opp i mot kommunens vedtatte planer, strategier og satsingsområder for utviklingen av Kristiansand. Resultatet av administrasjonens saksbehandling vil inngå i kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2022-2025, som presenteres for bystyret i oktober.

Mottakere av kommunalt driftstilskudd som har fått brev om søknadsfrist m.m. skal følge angivelsene i brevet.  

Send søknad

Søknad med vedlegg skal sendes på e-post til postmottak@kristiansand.kommune.no og merkes med «Søknad om kommunalt driftstilskudd 2022» i emnefeltet.  

Søknadsfrist 15. mai 2021.