Tilskudd til stimulering av frivillig innsats etter Covid-19

Det utlyses tilskudd til frivillige lag og foreninger for å stimulere den frivillige aktiviteten i Kristiansand kommune. Søknadsfrist 15. mai.

hands-2847508_1920.jpg

Foto: Pixabay.com

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere den frivillige aktiviteten i Kristiansand kommune. Herunder å hjelpe frivillige lag og foreninger gjennom dekning av økte kostnader grunnet koronatilpasning, tiltak for å skyte fart i aktivitet etter koronastengning og forberedelser til eller aktivitet i forbindelse med frivillighetens år 2022.

Ramme: kr 750.000  

Hva kan det gis tilskudd til? 

Det kan søkes om midler til å stimulere den frivillige aktiviteten, herunder; 
- Dekning av merkostnader grunnet koronatilpasning  
- Tiltak for å skyte fart i aktivitet etter koronastengning 
- Forberedelser til eller aktivitet i forbindelse med frivillighetens år 2022  

Med aktivitet forstås tilbud i regi av frivillige organisasjoner innenfor organisasjonens hovedformål, og som er tilgjengelig for målgruppen. 

Med merkostnader forstås kostnader som oppstår utelukkende som følge av covid-19-restriksjoner og tilpasninger til offentlige råd og anbefalinger.  

Hva kan det ikke gis tilskudd til?
- Investeringer
- Ordinær drift 
- Søknader på mer enn kr 50.000   

Hvem kan det gis tilskudd til?
Frivillige organisasjoner og livssynsorganisasjoner med sektorkode 7000 i Brønnøysundregisteret (ideelle organisasjoner), og er registrert i Frivillighetsregisteret.  

Hvem det ikke gis tilskudd til?
- Virksomheter, institusjoner og organisasjoner som har samarbeidsavtale med kommunen og mottar årlig driftstilskudd fra egen post på det kommunale kulturbudsjettet, kan ikke søke om ekstratilskudd fra denne tilskuddsordningen.  
- Kommunale, fylkeskommunale og statlige etater/enheter/virksomheter.  
- Lag, foreninger og organisasjoner som ikke er registrert med sektorkode 7000 i Brønnøysundregistrene og i Frivillighetsregisteret.  
- Virksomheter eller deler av virksomhet som har avtale om salg av tjenester til kommunen innenfor ordningens virkeområde.  
- Virksomheter og organisasjoner som faller utenfor formålet med ordningen. 
- Idrettslag/organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Egne midler er satt av til idretten som fordeles som hodestøtte på bakgrunn av innrapporterte medlemstall i NIF.  

For at søknaden skal behandles må handlingsplan og budsjett vedlegges for tiltaket det søkes tilskudd til.

Søknadsfrist 15. mai 2021.

Søknadsskjema

Kontaktpersoner

Har du spørsmål om tilskuddet kan du kontakte:
Rådgiver frivillighet, Annette Sørlie Stray på e-post eller mobil 90 15 08 89

Fagkonsulent i frivillighetsentralen Heidi Johansen på e-post eller mobil 48 29 58 12