Syv tilskudd til frivilligheten

Nå utlyses syv tilskuddsordninger innen helse-, kultur- og oppvekstfeltet. Søknadsfrist 22. november. Det arrangeres også søknadskurs for organisasjoner.

Illustrasjon til frivillighet shutterstock_559451713.jpg

Illustrasjonsfoto: shutterstock.com

Kristiansand kommune har flere tilskuddsordninger som har som mål å skape en god kommune for alle. Nå utlyses syv tilskuddsordninger til frivilligheten innen helse-, kultur- og oppvekstfeltet. Organisasjoner i gamle Søgne og Songdalen oppfordres til å søke.

– Tidligere har det vært få søkere og det oppfordres spesielt at organisasjoner tilhørende gamle Søgne og Songdalen søker på ordningene, sier kulturrådgiver Jørgen Skauge.

Ordningene gjelder både driftstilskudd og prosjekttilskudd for aktiviteter i 2021 og søknadene blir vedtatt politisk i januar/februar måned.  

Tilskuddsordningene 

Samtlige ordninger har elektronisk søknadsskjema. Søkere må lese retningslinjene for ordningen før de søker. Søkere må også registrere seg i Aktørbasen for å kunne søke tilskudd. 

Klikk på pilen for å få opp informasjon om tilskuddene samt søknadsskjema og retningslinjer. 

Helse og mestring 

Tilskudd til mestring, deltakelse og livskvalitet innen rus- og psykiskhelsefeltet 

Tilskuddsordningen har som formål å stimulere og videreutvikle et mangfold av lokale tiltak og aktører innen rus- og psykisk helsefeltet. Tiltakene skal være i tråd med målsettinger i politisk vedtatte planer og strategier på helse-, omsorgs- og sosialfeltet.

Tilskuddspotten er på 6 279 000 kroner.

Søknadsfrist: 22. november

Søknadsskjema Retningslinjer

Tilskudd til integrering, mangfold og deltakelse i samfunnsliv

Kristiansand skal være en åpen og inkluderende by hvor alle skal ha like muligheter. Tilskuddsordningen har som formål å støtte tiltak og aktiviteter som bidrar til integrering, mangfold og deltakelse i samfunnsliv. Tiltakene skal være i tråd med målsettinger i politisk vedtatte planer og strategier på helse-, omsorgs- og sosialfeltet.

Tilskuddspotten er på 1 436 000 kroner.

Søknadsfrist: 22. november.

Søknadsskjema Retningslinjer

Tilskudd til bruker- / interesse- og pårørendeorganisasjoner

Tilskuddsordningen har som formål å bidra til økt livskvalitet for brukere, bidra til økt mangfold av tilbud og aktører, gi hjelp til selvhjelp. Tiltakene skal være i tråd med målsettinger i politisk vedtatte planer og strategier på helse-, omsorgs- og sosialfeltet.

Tilskuddspotten er på 566 000 kroner.

Søknadsfrist: 22. november.

Søknadsskjema Retningslinjer

Tilskudd til organisering av frivillig innsats på helse-, omsorgs- og sosialfeltet

Tilskuddsordningen har som formål å tilrettelegge for og stimulere til frivillig innsats. Tiltakene og være i tråd med målsettinger i politisk vedtatte planer og strategier på helse-, omsorgs- og sosialfeltet.

Tilskuddspotten er på 677 000 kroner.

Søknadsfrist: 22. november.

Søknadsskjema Retningslinjer

Kontaktpersoner

Har du spørsmål om tilskuddsordningene kan du kontakte:

Benny.Klokkervold@kristiansand.kommune.no 

Anne.Grete.Widding@kristiansand.kommune.no 

Oppvekst 

Tilskudd for utsatte/vanskeligstilte barn og unge

Tilskuddsordningen har som formål å stimulere til tiltak som bedrer livssituasjonen for utsatt/vanskeligstilte barn og unge.

Tilskuddspotten er på 581 000 kroner.

Søknadsfrist: 22. november.

Søknadsskjema Retningslinjer  

Kontaktperson

Har du spørsmål om tilskuddsordningen kan du kontakte: elin.synnove.stavenes@kristiansand.kommune.no 

Kultur og innbyggerdialog 

Tilskudd til nettverksorganisasjoner og kompetansesentre

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke og videreutvikle sentrale kompetansesentre og nettverksorganisasjoner i Kristiansand. Ordningen skal stimulere til kompetanse- og bransjeutvikling, dialog og samhandling, samt kunnskapsdeling mellom utøvere, arrangører, institusjoner og kompetansemiljøer.

Tilskuddsordningen skal medvirke til å oppnå Kristiansand kommunes kulturpolitiske målsetninger. Målsettingene er formulert i plandokumenter vedtatt av bystyret. Se gjeldende kommuneplan og gjeldende kulturpolitisk strategi.

Tilskuddspotten er på 5 360 000 kroner.

Søknadsfrist: 22. november.

Søknadsskjema Retningslinjer

Tilskudd til aktivitetshus og private grendehus 

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte driften av aktivitetshus og private grendehus som fungerer som møteplass og samlingssted for aktiviteter i nærmiljøet.

Tilskuddsordningen skal medvirke til å oppnå Kristiansand kommunes kulturpolitiske målsetninger. Målsettingene er formulert i plandokumenter vedtatt av bystyret. Se gjeldende kommuneplan og gjeldende kulturpolitisk strategi.

Tilskuddspotten er på 665 000 kroner.

Søknadsfrist: 22. november.

Søknadsskjema Retningslinjer

Tilskudd til private idrettsanlegg

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte opp under drift av idrettsanlegg hvor Kristiansand ikke har tilfredsstillende kommunale anlegg.

Tilskuddsordningen skal medvirke til å oppnå Kristiansand kommunes kulturpolitiske målsettinger. Målsettingene er formulert i plandokumenter vedtatt av bystyret. Se gjeldende kommuneplan og gjeldende kommunal plan for idrett og friluftsliv.

Tilskuddspotten er på 702 000 kroner.

Søknadsfrist: 22. november.

Søknadsskjema Retningslinjer

Kontaktperson

Har du spørsmål om tilskuddsordningene kan du kontakte: Jorgen.Skauge@kristiansand.kommune.no 

Søknadskurs for organisasjoner 

Kristiansand kommune inviterer til søknadskurs i de nevnte ordningene for organisasjoner som ønsker bistand eller har spørsmål til saksbehandlere i forbindelse med søknadsprosessen. 

Søknadskurset arrangeres torsdag 4. november kl. 17.00 - 19.30 i underetasjen i Rådhuskvartalet.

Påmelding sendes til: frivillighet@kristiansand.kommune.no

Kontaktperson

Har du spørsmål om søknadskurset kan du kontakte Annette Sørlie Stray på e-post: Annette.Sorlie.Stray@kristiansand.kommune.no