StimuLab har troa på Flere i arbeid

Kristiansand var ett av sju offentlige innovasjonsprosjekter som fikk tildelt penger og ressurser fra StimuLab-ordningen i 2021.
 
Tildelingen skyldtes blant annet at Flere i arbeid har tydelig innbyggerfokus og tar utgangspunkt i de unges aktuelle og reelle behov.
 
StimuLab - komplekse floker.png

(Illustrasjon: Digitaliseringsdirektoratet)
 
Det er Digitaliseringsdirektoratet som står bak StimuLab i samarbeid med Design og arkitektur Norge (DOGA). Prosjektene som blir tildelt midler får både økonomisk støtte og hjelp til å anskaffe konsulentstøtte til innovasjonsprosesser.  I tillegg tilbyr StimuLab en metode for å jobbe med tidligfase og brukerbehov i utviklingsprosjekter – gjennom tjenestedesign, testing og eksperimentering. Årets pott er på nesten 20 millioner, og Kristiansand fikk i år tildelt 3.1 millioner til programmet Flere i arbeid. 
 
– Det er gledelig at vi får med StimuLab inn i satsningen vår for å få flere i arbeid, det gjør mulighetene for å lykkes med å få til systeminnovasjon enda større, sier kommunedirektør i Kristiansand kommune, Camilla B. Dunsæd.
 
Kommunedirektør Camilla B Dunsæd_fotograf Anne Lise Norheim.jpg

Camilla B. Dunsæd (foto: Anne Lise Norheim)
 
– Noen viktige kriterier for oss i valg av prosjekter er at de tar utgangspunkt i innbyggernes reelle behov altså at de setter mennesket først. Dessuten må prosjektene ha tydelig innovasjonspotensiale, understreker Eirin Konstad Nilsen, rådgiver i Digitaliseringsdirektoratet. – Det er også viktig at man ikke har bestemt seg for en løsning på forhånd, men at man er åpne for å eksperimentere og prøve ut nye måter å jobbe på. 
 
Eirin-Konstad-Nilsen.jpg
 
Eirin Konstad Nilsen (Foto: Digitaliseringsdirektoratet)

Om ordningen

Stimulab-ordningen har eksistert siden 2016 og har gradvis gått fra enkle til mer komplekse prosjekter som krever at mange går sammen. Flere i arbeid er ett av de mest komplekse prosjektene blant dem som ble tildelt midler i år.  
 
StimuLab-prosessen.png
(Illustrasjon: Digitaliseringsdirektoratet)

– Det er et stort samfunnsproblem at stadig flere unge står uten arbeid, og det kreves et felles løft for å kunne finne løsninger som kan bøte på problematikken. Det at Kristiansand nå vil samle mange gode hoder på tvers av ulike sektorer, næringsliv og akademia for å finne gode løsninger på utfordringene er noe som gjør at Flere i arbeid er relevant for StimuLab-midler, sier Konstad Nilsen. – Dersom Kristiansand lykkes i å få flere i arbeid vil det også være lærings- og overføringsverdi til andre kommuner i Norge.
 
Designperspektiv.png
(Illustrasjon: Digitaliseringsdirektoratet)
 

Politisk støtte og programrigg

Andre ting som gjør at Kristiansand treffer godt med sin søknad er den gode «riggen» i form av at Flere i arbeid har en god forankring både politisk og i den administrative toppledelsen både i kommunen og hos samarbeidspartnerne. Det åpner for systeminnovasjon.  Arbeidet skal styres og organiseres som et program, noe som kan bidra til å håndtere avhengigheter mellom de mange samarbeidsaktørene. I tillegg skal prosjektet bidra til å finne løsninger på et særdeles aktuelt tema.
 
– Problematikken er i kategorien «brennende plattform», blant annet i lys av regionens lave sysselsetting i nasjonal sammenheng og som følge av korona-pandemien. – Vi har ikke noe annet valg enn å gjøre noe med saken, forklarer Konstad Nilsen. Miksen med akademia, offentlig og privat sektor gjør at vi ser for oss et veldig stort innovasjonspotensial og god innovasjonshøyde. 
 

Eliteserien i offentlig innovasjon i Norge

Alle prosjektene som har søkt i år er i toppsjiktet i sin klasse. Og leverandørene som melder seg til å løse problemene er internasjonalt anerkjente. Det er med andre ord duket for noen særdeles spennende resultater. I følge StimuLab er Flere i arbeid prosjektet med nest flest aktører og det som er «nest mest komplekst». En utfordring for denne type prosjekter er at det tar lenger tid å få gevinster i form av konkrete løsninger:
 
– For de mest komplekse prosjektene med mange del-eiere finnes ingen «quick fix». En fersk Menon-evaluering av StimuLab viser imidlertid at ordningens styrke er at man relativt raskt, gjennom utprøving og hurtige iterasjoner, kan identifisere konkrete løsninger. Da kan man unngå å gå i den typiske fella – hvor de mer komplekse utfordringene blir gjenstand for omfattende utredninger, uten at problemeierne ser på utfordringene i fellesskap, sier Nilsen.
 
Designdisipliner.png
(Illustrasjon: Digitaliseringsdirektoratet)
 

Endringsledelse

Programmet Flere i arbeid vil kreve stor intern forankring, masse samarbeid på tvers og nye måter å rigge tjenester på. En utfordring kan være å jobbe kontinuerlig med å sørge for felles problemforståelse og en felles plattform for endring. 
 
Flere i arbeid skal ta utgangspunkt i individnivå, men ha mest fokus på systemene rundt unge utenfor utdanning og arbeidsliv, og hvordan skoler, bedrifter og offentlige tjenester møter unge mennesker som er på vei ut i arbeidslivet. Dette krever god endringsledelse.
 
– Det å jobbe med innovasjonskultur og samarbeidsmodeller er hardt og krevende arbeid. Man må jobbe strategisk og systematisk for å etablere en slik kultur. Det er ekstra viktig at lederne er gode ambassadører og gir medarbeiderne handlingsrom til å utforske og stille spørsmål. I tillegg skal jo prosjektet iverksettes og tas ut i tjenestene når programmet er ferdig. Man må hele tiden planlegge for gjennomføring og videreføring fra dag én, understreker Konstad Nilsen. – Da er det ekstra viktig å i ha en åpen kultur og ikke bare tenke seg og sitt. StimuLab-ordningen er ikke laget for å drive med små forbedringstiltak – men for å gjennomføre spennende prosjekter der man slår på stortromma og «teamer opp» med de beste leverandørene som finnes internasjonalt. 
 

Fremdrift for anskaffelsen

Kristiansand kommune kunngjorde oppdraget i en anbudskonkurranse i Mercell 17. august. Frist for levering av tilbud er 20. oktober. Leverandør velges 8. november og oppstart er ca. 1. desember. Prosjektet vil vare omtrent et år (til desember 2022). 
 
Stimulab-prosessen vil ha stor innflytelse på hvordan de andre prosjektene i programmet innretter seg, og kan resultere i nye oppfølgings- og utviklingsprosjekter. 
 

Her kan du lese mer om Flere i arbeid