Søk midler til klimatiltak

Nå kan du søke på midler fra Klima- og omstillingsfondet. Fondet skal gjøre det mer attraktivt å gjennomføre effektive klimatiltak i Kristiansand, som bidrar til å nå kommunenes ambisiøse klimamål.

pixabay---folkets-klimadugnad.jpg

Illustrasjon: istockphoto.com

Tilskuddsordningen skal gi næringsvirksomheter, privatpersoner, borettslag og sameier, lag og andre organisasjoner muligheter til å gjennomføre effektive klimatiltak. På den måten kan de bidra til å redusere klimagassutslippene som Kristiansand har ansvar for. 

Klima- og omstillingsfondet vil særlig rette søkelys på to av målene i samfunnsdelen av kommuneplanen: 

  1.  Kristiansand er et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn med 80 % lavere klimagassutslipp i 2030.  
  2.  I Kristiansand oppnår kommune og innbyggere mer med mindre ressursbruk.  


Det er to søknadsfrister per år, første frist er 1. desember 2021. Tre millioner er satt av til ordningen årlig, frem til 2024.  

Hvor mye kan du søke om?  

Du kan søke om midler fra 5 000 kroner til 250 000 kroner, og få støtte til 40 % av totalkostnaden. Dersom tiltaket har en klar sosial profil, kan det støttes inntil 80 % av totalkostnaden, men behovet for dette må da være redegjort for i søknaden. 

Her er noen eksempler på aktiviteter eller tiltak som det kan søkes tilskudd til: 

  • Tilrettelegging for utslippsfri transport av varer og personer.  
  • Tiltak som bidrar til holdnings- og atferdsendringer.  
  • Tiltak som støtter gjenbruk og sirkulærøkonomi.  
  • Forsknings-, innovasjons- og utviklingsprosjekter og pilotprosjekter, som vil bidra til klimagassreduksjon. 

Dette kan det ikke gis tilskudd til: 

  • Ordinær drift/vedlikehold.
  • Allerede påbegynte eller gjennomførte tiltak. Dersom tiltaket er påbegynt etter 01.01.2021, kan det søkes støtte fra fondet.  
  • Tiltak som dekkes av andre kommunale eller statlige tilskuddsordninger. 
  • Tiltak som er pålagt av offentlige myndigheter. 

Alle som søker må være registrert i Aktørbasen, som er en oversikt over frivilligheten, idretten og kulturlivet i Kristiansand. 

Søknadene behandles samlet av en komite etter at søknadsfristen er utløpt. 

Les her om hvordan du søker på midler fra Klima- og omstillingsfondet  
 
Her finner du informasjon om hvordan du registrerer deg i Aktørbasen