Samhandlingskommune er i gang!

Fire verksteder arrangeres nå fremover med mål om å hente inn erfaring og innspill. På verkstedene skal medarbeidere, ledere, politikere og innbyggere engasjeres for å hjelpe oss med dette arbeidet.

Nylig møttes prosjektgruppen fra prosjektet Samhandlingskommunen Kristiansand. Etter vedtak i kommunedirektørens ledergruppe ble prosjektet etablert senhøsten 2020. Videre fikk prosjektgruppen i oppdrag å utarbeide et styringsdokument innen utgangen 2021.

Styringsdokumentet skal skissere hvordan Kristiansand kommune ønsker å utvikle seg som samhandlingskommune samt et konkret forslag til hvordan en utviklingsprosess kan se ut. – På grunn av pandemien har det vært litt lavere aktivitet i prosjektet enn vi hadde ønsket, men nå er vi i gang for fullt, sier prosjektleder Elisabeth Engemyr.

Bilde Elisabeth Engemyr.jpg

Elisabeth Engemyr leder prosjektet Samhandlingskommune (foto: Kristiansand kommune)

Kommunedirektørens ønske

Kommunedirektøren Camilla Dunsæd har vært tydelig på at kommunen skal samhandle med innbyggerne og andre sentrale samfunnsaktører for å løse samfunnsoppdraget vårt på nye måter. Innbyggerne har ressurser og er eksperter på egne liv. Ansatte må finner nye måter å samhandle med innbyggerne på. Slik kan kommunens visjon “sterkere sammen” oppfylles.

Bilde Cammila Dunsaed.jpg

Camilla Dunsæd, kommunedirektør (foto: Anne Lise Norheim)

Hva er Samhandlingskommune?

Kommunen står overfor store utfordringer, med blant annet demografiske endringer, klimaendringer og strammere økonomiske rammer. For å møte utfordringene kreves det nye modeller og metoder for hvordan kommunene skal utøve sine ulike roller i velferdssamfunnet, der hvor brukernes ressurser blir sett og brukt.

Video: Skanderborg

Hvem er med

Med i en bredt sammensatt prosjektgruppe er det representer fra alle kommunalområdene, samt representanter for ansatte. I tillegg har vi knyttet til oss forsknings- og kunnskapssenteret Joint Action Analytics. Dette senteret er engasjert i en rekke danske og norske kommuner med utviklingsprosjekter som nettopp retter seg mot økt samhandling.

Hva skjer fremover

Fire verksteder arrangeres fremover og på disse verkstedene skal medarbeidere, ledere, politikere og innbyggere engasjeres for å hjelpe oss med dette arbeidet.

Hensikten med verkstedene er å involvere flere i prosessen og få innspill til hvordan vi kan styrke samhandling hos oss, hvordan vi kan jobbe sammen på tvers av områder og i samarbeid med innbyggerne.   

bilde samhandlene kommune 03-09-21 breddeformat.jpg

Arbeid rundt bordet på forrige samling (foto: Sverre Roos Mangrud)